Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Logiciels et systèmes d'information

2022/S 52-134938  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Roumanie-Timi?oara: Logiciels et systèmes d'information 2022/S 052-134938 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Timisoara Numéro national d'identification: 14756536 Adresse postale: Strada: Bv.C.D.Loga, Nr. 1, Sector: -, Judet: Timis Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300030 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Calin Bogdan Petricescu - Consilier Achizitii Publice Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro Téléphone: +40 256408453 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariatm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizarea unui sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale si interfatare cu ghiseu unic virtual de formulare pentru Primaria Municipiului Timisoara Numéro de référence: 14756536-2021-PAAPD1320862
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Prim?ria Municipiului Timi?oara este interesat? s? achizi?ioneze un sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale, denumit generic BPM (Business Proces Management - în traducere: Sistem de Management al proceselor de Lucru), împreun? cu serviciile de instalare, configurare, dezvoltare ?i suport aferente. Suplimentar se vor achizi?iona ?i licen?ele de tip Microsoft 365 sau echivalent necesare func?ion?rii sistemului. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 764 563.07 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48310000 Logiciels de création de documents 72212517 Services de développement de logiciels de technologies de l'information 80533100 Services de formation informatique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exécution:
Municipiul Timisoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1
II.2.4) Description des prestations:
Auditul de digitalizare realizat recent in Primaria Municipiului Timisoara demonstreaza ca institu?ia nu poate trece la un mod de lucru exclusiv digital fara a asigura o îmbun?t??ire a 3 elemente: instrumentele actuale de lucru, preg?tirea personalului ?i actualizarea/completarea procedurile de lucru interne PMT. Solu?iile informatice utilizate sunt îmb?trânite tehnologic ?i nu pot acoperi proceduri ?i fluxuri de lucru digitale. Fluxurile de lucru se desf??oar? în mod offline, pe hârtie, datorit? lipsei unor instrumente informatice de lucru moderne care s? permit? atât lucrul online cât ?i flexibilitatea modific?rilor legislative sau a procedurilor interne de lucru. In aceasta penurie de solutii, personalul Primariei Municipiului Timisoara este lasat fara o formare adecvata pe solutiile de informatica, care sunt fragmentate si incomplete. Avand in vedere cele de mai sus, s-a luat hotararea sa se implementeze o noua solu?ie software de tip "Low Code". Low-code (cod redus) este o abordare vizual? similara unei scheme logice in dezvoltarea de software. Cu cod redus se poate abstractiza ?i automatiza fiecare pas al ciclului de via?? al aplica?iei pentru a se simplifica livrarea de solutii variate. Prin descompunerea silozurilor tradi?ionale din organizatii si promovarea colabor?rii continue, organiza?ia care adopta tehnologia low-code poate dezvolta solu?ii care s? r?spund? mult mai rapid nevoilor organizatiei intr-o abordare in care procedurile se imbunatatesc continuu sau se pot plia foarte agil pe schimbarile normative/legislative. Solutia ofertata in aceasta procedura de achizitii va fi furnizata cu toate licen?ele necesare, respectiv Microsoft Exchange Online si Microsoft 365. De asemenea vor fi prestate servicii de instalare, configurare ?i suport, precum si formarea angajatilor, toate necesare func?ion?rii sistemului pentru urmatoarea configuratie: NME - Numar total de utilizatori care vor beneficia de Pachetul Microsoft Exchange - 300 NO365 - Numar total de utilizatori care vor beneficia de Pachetul Microsoft 365 - 250 NPLC - Numar total de proceduri pentru modelat in low-code - 50 NULC - Numar total de utilizatori ai platformei low-code - 250 NA - Numar de administratori instruiti sa asigure suport local / tip helpdesk pentru procedurile modelate low-code - 2 NBMKU - Numar de utilizatori formati ca si "key users" de procese de business model - 12 NM365KU - Numar de utilizatori formati ca si "key users" de Microsoft 365 (M365) - 40. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 247-652617
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 24 Intitulé:
Sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale, denumit generic BPM (Business Process Management - in traducere: Sistem de Management al Proceselor de Lucru), impreuna cu serviciile de instalare, configurare, dezvoltare si suport afetente
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ETA2U Numéro national d'identification: RO 1801821 Adresse postale: Strada Dima Gheorghe, Nr. 1 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300079 Pays: Roumanie Courriel: licitatiitm@eta2u.ro Téléphone: +40 256277500 Fax: +40 256499508 Adresse internet: www.eta2u.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 764 705.89 RON Valeur totale du marché/du lot: 764 563.07 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice, cam.223 Adresse postale: Bv. C.D. Loga nr.1 Ville: Timisoara Code postal: 300030 Pays: Roumanie Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro Téléphone: +40 256408478 Adresse internet: www.primariatm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Roumanie-Timi?oara: Logiciels et systèmes d'informationType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48310000 - Logiciels de création de documents 
72212517 - Services de développement de logiciels de technologies de l'information 
80533100 - Services de formation informatique