01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/10/2018
Date de péremption : 04/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Machines industrielles

2018/S 207-471938 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/10/2018 S207  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Timi?oara: Machines industrielles 2018/S 207-471938 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Compania Na?ional de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania Str. Coriolan B?ran nr. 18 - prin Direc?ia Regional de Drumuri ?i Poduri Timi?oara Timi?oara 300238 Roumanie Point(s) de contact: Gillea Ioana-Alina Téléphone: +40 256246631 Courriel: licitatii@drdptm.ro Fax: +40 25624601 Code NUTS: RO424 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.drdptm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.drdptm.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Instala?ie aditivare bitum" Numéro de référence: Cod unic de identificare: 16054368/2018/S8/20
II.1.2) Code CPV principal 42000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia de instala?ie aditivare bitum. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatur cu documentatia de atribuire este în a 20-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor; B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este în a 10-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 100 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Lieu principal d'exécution:
D.R.D.P. Timi?oara - C.I.C. Or?i?oara - Autostrada A1, km 516+840.
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ie instala?ie aditivare bitum, conform cerin?elor solicitate prin Caietul de Sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) vor depune odat cu DUAE, Formularul nr. 4 - "Declara?ie privind neincadrarea în situa?iile poten?ial generatoare de conflict de interese, a?a cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare", conform modelului din Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul prezent?rii, - Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezent?rii. Persoanele ce de?in func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante sunt: - Director General Regional - Ing. Cristian-Ilie Ispravnic, - Director Economic - Ec. Aurel-Costin Purceld, - Director Adjunct Exploatare - Ing. Carmen-Cornelia Gheorghi??, - ?ef Departament Achizi?ii - Ec. Romana-Elisabeta Cacoveanu, - ?ef Departament Mentenan? - Ing. Hora?iu-Mircea Simion, - ?ef Departament Investi?ii - Ing. Olimpiu-Alexandru Ghilezan, - ?ef Departament Venituri - C.j. Bogdan-Andrei Munteanu, - ?ef Departament Juridic - C.j. Nicoleta-Ileana Bako, - ?ef Birou Analiz ?i Avizare - C.j. Cosmina Carla Popescu, - ?ef Serviciu Contencios - C.j. Cristina-Daniela Turcu, - ?ef Serviciu Produc?ie - Ing. Sorin Ghihor-Izdraila, - Serviciu Produc?ie - Ing. Constantin-Adrian Andri ?i Ing. Sorin Paicu, - ?ef Serviciu Contabilitate - Ec. Dorina Volo?encu, - Serviciu Contabilitate - Ec. Florina-Dana ?i?e, - ?ef Serviciu Financiar ?i Salarizare - Ec. Adrian-Doru Lungu, - Serviciu Financiar ?i Salarizare - Ec. Adela-Viorica C?runtu, - ?ef Birou Analiz Pre?uri - Ec. C?t?lin-Cosmin Cîrdu, - Serviciu Achizi?ii Lucr?ri ?i Produse - Ing. Ioana-Alina Gillea, - Ing. C?lin-Adrian B?rb?tei ?i Ing. Alina-Florina Sp?t?cean, - ?ef Serviciu Achizi?ii Servicii - Specialist relatii publice - Cristina-Georgeta Enache, - Serviciu Achizi?ii Servicii - Ing. Larisa-Georgiana ?împu, - ?ef Compartiment Contracte - Ing. Col. Mihaela B?loi, - Serviciul Tehnic CTE, PMS - Ing. Cosmina Ion. Dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Alte documente edificatoare, dup caz. Not?: (a) Pentru operatorii economici str?ini se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Documentele se vor prezentata înso?ite de traducerea autorizat?, (b) Dac exist incertitudini referitoare la situa?ia personal a unui operator economic, Autoritatea Contractant poate solicita informa?ii direct de la autorit??ile competente. Operatorii economici ce depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii [...], detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ter?ul sus?in?tor: art. 182 - Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice: 1) Operatorul economic are dreptul, dac este cazul ?i în leg?tur cu un anumit contract de achizi?ie public?/acord-cadru, s invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic ?i financiar?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii respectiv/respectivi; 3) În cazul în care operatorul economic î?i demonstreaz situa?ia economic ?i financiar invocând ?i sus?inerea acordat?, în conformitate cu prevederile alin. (1), de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic are obliga?ia de a dovedi autorit??ii contractante c a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor; 4) Odat cu angajamentul de sus?inere, ofertantul/candidatul are obliga?ia s prezinte documentele transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul 5 - Angajament ferm privind sus?inerea financiar a cifrei de afaceri a ofertantului ?i anexa aferent?. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaz de sus?inere din partea unui ter?) în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie in valoare de minim: 200 000 RON. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilan?urile contabile pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractant le consider adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). În cazul în care, din motive obiective ?i justificate, operatorul economic nu este în m?sur s prezinte una sau mai multe dintre informa?iile ?i documentele prev?zute mai sus, operatorul economic este autorizat s fac dovada situa?iei sale economice ?i financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractant îl consider adecvat. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ter?ul sus?in?tor: Un operator economic care î?i demonstreaz situa?ia economic ?i financiar?, invocand sus?inerea unui/unor ter?/ter?i este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u DUAE, precum ?i a câte un DUAE separat pentru fiecare ter pe care se bazeaz?. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul 5 - Angajament ferm privind sus?inerea financiar a cifrei de afaceri a ofertantului ?i anexa aferent?. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaz de sus?inere din partea unui ter?) în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilan?urile contabile pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractant le consider adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). Not 1: Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu anual RON/alt valut?, pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), curs comunicat de BNR. Not 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Informa?ii privind asocierea: art. 185 - Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare: 1) În cazul în care mai mul?i operatori economici particip în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic ?i profesional?, precum ?i cea privind situa?ia economic ?i financiar?, se demonstreaz prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractant solicit ca ace?tia s r?spund în mod solidar pentru executarea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Acordul de asociere - Formularul
   7.  Informa?ii privind subcontractan?ii: În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obliga?ia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, numarul de înregistrare la Registrul Comer?ului, numele reprezentantului ?i func?ia acestuia), denumirea lucr?rilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant, valoarea lucr?rilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de acesta. Subcontractan?ii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare, care sa contina cel putin urm?toarele: denumire subcontractant, date de identificare subcontractant, denumirea lucr?rilor/serviciilor /produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant, valoarea lucr?rilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant (RON f?r TVA). Subcontractan?ii precizeaz în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, men?ionând ?i num?rul ?i data acordului de subcontractare pentru partea propus pentru subcontractare. Dac prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contractul respectiv) în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt documentele indicate în cadrul Acordului de subcontractare din care s rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigur îndeplinirea obliga?iilor asumate. Not?: In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului/acordului-cadru, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele prezentat/prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract/acord-cadru. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. Ter sus?in?tor: art. 182 - Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare: 1) Operatorul economic are dreptul, dac este cazul ?i în leg?tur cu un anumit contract de achizi?ie public?/acord-cadru, s invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia privind capacitatea tehnic ?i profesional?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii respectiv/respectivi; 3) În cazul în care operatorul economic î?i demonstreaz capacitatea tehnic ?i/sau profesional invocând ?i sus?inerea acordat?, în conformitate cu prevederile alin. (1), de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic are obliga?ia de a dovedi autorit??ii contractante c a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor; 4) Odat cu angajamentul de sus?inere, ofertantul/candidatul are obliga?ia s prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si formularul nr. 6, precum ?i Anexa nr. 1 - "Angajament ferm privind sus?inerea tehnic ?i profesional a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici". Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaz de sus?inere din partea unui ter?) în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Ofertantul trebuie s fac dovada c a furnizat in ultimii 3 ani (calcula?i pân la data limit de depunere a ofertelor), produse similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulat de minim 100 000 RON f?r T.V.A. la nivelul a unul sau mai multe contracte. Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decal?ri ale termenului limit prev?zut în anun?ul de participare publicat ini?ial. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, valoarea experien?ei similare pentru perioada solicitata, beneficiarul ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c?tre clientul privat beneficiar, care s con?in valori ?i perioade de livrare ?i care s confirme livrarea de produse similare. Not?: În cazul în care exist incertitudini sau neclarit??i în ceea ce prive?te anumite documente prezentate ?i în m?sura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractant are dreptul de a solicita documente men?ionate sau detalii, preciz?ri, informa?ii sau confirm?ri suplimentare atât de la ofertantul în cauz?, cât ?i de la autorit??ile competente care pot furniza informa?ii în acest sens. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Acordul de asociere - formularul
   7.  Un operator economic care particip pe cont propriu, dar se bazeaz pe capacit??ile unuia sau mai multor subcontractan?i este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u DUAE, precum ?i a câte un DUAE separat pentru fiecare subcontractant pe care se bazeaz?. Subcontractan?ii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare, care sa contina cel putin urm?toarele: denumire subcontractant, date de identificare subcontractant, denumirea lucr?rilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant, valoarea lucr?rilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant (RON f?r TVA). Subcontractan?ii precizeaz în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, men?ionând ?i num?rul ?i data acordului de subcontractare pentru partea propus pentru subcontractare. Dac prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contractul respectiv) în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt documentele indicate în cadrul Acordului de subcontractare din care s rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigur îndeplinirea obliga?iilor asumate. Not?: In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele prezentat/prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract/acord-cadru. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. Ter sus?in?tor: Un operator economic care isi demonstreaza situatia privind capacitatea tehnic ?i profesional invocand sus?inerea unui/unor ter?/ter?i este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u DUAE, precum ?i a câte un DUAE separat pentru fiecare ter pe care se bazeaz?. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si formularul nr. 6, precum ?i Anexa nr. 1 - "Angajament ferm privind sus?inerea tehnic ?i profesional a ofertantului". Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaz de sus?inere din partea unui ter?) în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Cerin?a nr.
   1.  Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, valoarea experien?ei similare pentru perioada solicitata, beneficiarul ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c?tre clientul privat beneficiar, care s con?in valori ?i perioade de livrare ?i care s confirme livrarea de produse similare. Not?: Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu anual RON/valut pe ultimii 3 ani, calculat prin raportare la data limit de depunere a ofertelor, curs comunicat de BNR.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/12/2018 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 04/04/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/12/2018 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Termenele specificate in contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea procedurii, precum si de circuitul financiar al fondurilor. Documenta?ia de atribuire se desc?rca de la sec?iunea "Desc?rcare documenta?ie si clarific?ri" din anuntul de participare din SEAP sau de pe site-ul autorit??ii contractante: http://www.drdptm.ro Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ?i https://ec.europa.eu/tools/espd Nota: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui ofert are pretul cel mai scazut. http://www.drdptm.ro https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departamentul Juridic din cadrul D.R.D.P. Timi?oara Str. Coriolan B?ran nr. 18 Timi?oara 300238 Roumanie Téléphone: +40 256246617 Fax: +40 256246632 Adresse internet: www.drdptm.ro www.drdptm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles