Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara:Matériel de ventilation

2023/S 227-714419  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Timi?oara: Matériel de ventilation 2023/S 227-714419 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Numéro national d'identification: 4548538 Adresse postale: Strada: Nemoianu Iosif, doctor, nr. 2 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300011 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Carmen Gosa Courriel: cgosa@spitalcopiitm.ro Téléphone: +40 256203303 Fax: +40 256201976 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spital-copii-timisoara.info Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital Copii
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Centrale tratare aer prin PNRR Numéro de référence: 4548538_2023_PAAPD1435387
II.1.2) Code CPV principal 42520000 Matériel de ventilation
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare Centrale tratare aer prin PNRR in cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgen?? pentru Copii "Louis ?urcanu" Timi?oara in vederea reducerii riscului de infec?ii nosocomiale", Pilonul V, Componenta 12 - S?n?tate, Investi?ia nr. 2 - Dezvoltarea infrastructurii spitalice?ti publice, Investi?ia specific?: I2.4. Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale din Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? al României. A. In conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) si art. 161, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160, alin. (2) si art. 161, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B. si drept urmare orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera TARDIVA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Centrala tratare aer Bloc operator
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42520000 Matériel de ventilation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exécution:
Strada doctor Iosif Nemoianu, nr. 2, Localitate: Timisoara
II.2.4) Description des prestations:
Centrala tratare aer Bloc operator - 1 buc.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgen?? pentru Copii "Louis ?urcanu" Timi?oara in vederea reducerii riscului de infec?ii nosocomiale", Pilonul V, Componenta 12 - S?n?tate, Investi?ia nr. 2 - Dezvoltarea infrastructurii spitalice?ti publice, Investi?ia specific?: I2.4. Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale din Planul Na?ional de Redresare ?i
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Centrala tratare aer Terapie intensiva
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42520000 Matériel de ventilation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exécution:
Strada doctor Iosif Nemoianu, nr. 2, Localitate: Timisoara
II.2.4) Description des prestations:
Centrala tratare aer Terapie intensiva - 1 buc.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgen?? pentru Copii "Louis ?urcanu" Timi?oara in vederea reducerii riscului de infec?ii nosocomiale", Pilonul V, Componenta 12 - S?n?tate, Investi?ia nr. 2 - Dezvoltarea infrastructurii spitalice?ti publice, Investi?ia specific?: I2.4. Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale din Planul Na?ional de Redresare ?i
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Centrala tratare aer Anestezie si terapie intensiva
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42520000 Matériel de ventilation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exécution:
Strada doctor Iosif Nemoianu, nr. 2, Localitate: Timisoara
II.2.4) Description des prestations:
Centrala tratare aer Anestezie si terapie intensiva - 1 buc.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgen?? pentru Copii "Louis ?urcanu" Timi?oara in vederea reducerii riscului de infec?ii nosocomiale", Pilonul V, Componenta 12 - S?n?tate, Investi?ia nr. 2 - Dezvoltarea infrastructurii spitalice?ti publice, Investi?ia specific?: I2.4. Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale din Planul Na?ional de Redresare ?i
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 196-613785
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Documenta?ia va fi desc?rcat? de pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro. Toate solicitarile de clarificari formulate din partea operatorilor economici si toate r?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractant?/decizii CNSC/contesta?ii/note de informare/m?suri de remediere vor fi postate pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro rubrica Documenta?ii/clarific?ri/decizii, precum ?i prin publicare de erate. Daca doua sau mai multe oferte, clasate pe primul loc, au o valoare totala egala a propunerii financiare in vederea departajarii, autoritatea contractant? va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si documentele de calificare solicitate in sustinerea DUAE se vor depune in SICAP in format pdf sau word, separate, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Operatorii economici au obligatia de a mentiona care dintre informatiile din cadrul ofertei sale sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstreaz? îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic? ?i financiar? ori privind capacitatea tehnic? ?i profesional? bazându-se pe capacit??ile altor entit??i, invocând, dup? caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, împreun? cu angajamentul de sus?inere, trebuie s? fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) pe a c?ror capacitate se bazeaz? ofertantul/ candidatul. CLAUZA SUSPENSIV? : Clauza suspensiv? este expres reglementat? prin OUG nr. 40/2015, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Sursa de finan?are pentru contractele prezentei proceduri de atribuire este idetificata (programul PNRR, respectiv cererea de finan?are a fost acceptat? la finan?are), dar nu este asigurat? la momentul initierii procedurii de atribuire in SICAP (respectiv nu s-a semnat contractul de finan?are) ?i Autoritatea Contractant? ar putea fi în situa?ia s? anuleze procedura de atribuire, în cazul în care finan?area nu se realizeaz?. Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achizi?ie public? este supus? urm?toarelor condi?ii: - încheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de ob?inerea/aprobarea finan??rii produselor din fonduri europene nerambursabile, semnarea acestuia fiind posibil? doar în situa?ia în care se respect? dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice; - în cazul în care, indiferent de motive, ob?inerea/aprobarea finan??rii produselor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaz? in termen de 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractant? va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fiind imposibil? încheierea contractului de achizi?ie public?. - ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iei suspensive de mai sus, asumându-?i întreaga r?spundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?. www.sicap-prod.e-licitatie.ro www.sicap-prod.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Centrale tratare aer prin PNRR 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
42520000 - Matériel de ventilation