01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption : 18/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Ouvrages ferroviaires

2018/S 247-571046 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/12/2018 S247  - - MarchÈ de travaux - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Timi?oara: Ouvrages ferroviaires 2018/S 247-571046 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Compania Na?ional de C?i Ferate ÑCFR" S.A.
Romania Sucursala Regional de C?i Ferate Timi?oara, Str. G?rii nr. 2 Timi?oara 300166 Roumanie Point(s) de contact: Lup?escu Ionu TÈlÈphone: +40 256494158 Courriel: Ionut.Lupsescu@cfr.ro Fax: +40 256494158 Code NUTS: RO424 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.cfr.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Refac?ie total linie CF Or?ova-Jimbolia, interval V?li?oara-Caransebe?, km 461+100-475+835 NumÈro de rÈfÈrence: 11054529/2018/13.C.1.3.1.1
II.1.2) Code CPV principal 45234100
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Executarea lucr?rilor de refac?ie total pentru asigurarea circula?iei trenurilor Ón condi?ii de siguran? pe linia CF Or?ova ñ Jimbolia, interval V?li?oara ñ Caransebe?, km 461+100 ñ 475+835 Ón vederea readucerii elementelor componente ale c?ii ferate la parametrii ini?iali. Valoarea estimata a achizitie este de 38.653.340,00 RON fara TVA, din care: ó 35.748.510,00 valoarea C+ M supusa achizitiei publice, ó
   2. 904.830,00 ñ valoarea materialelor puse la dispozitia contractantului de catre entitatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarii. Poten?ialii ofertan?i vor depune solicit?rile de clarific?ri prin intermediul SICAP p'n Ón a 25 -a zi calendaristic Ónainte de data limit de depunere a ofertelor. Entitatea contractant va r?spunde Ón a 10-a zi calendaristic Ónainte de data limit de depunere a ofertelor. Entitatea contractant va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici p'n la termenul-limit stabilit.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 38 653 340.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO42 Lieu principal d'exÈcution:
Linia CF Orsova ñ Jimbolia, interval Valisoara - Caransebes,km 461+100-475+835
II.2.4) Description des prestations:
Refactie totala linie CF Orsova ñ Jimbolia, interval Valisoara - Caransebes,km 461+100-475+835 Valoarea estimata a achizitie este de 38.653.340,00 RON fara TVA, din care: ó 35.748.510,00 valoarea C+ M supusa achizitiei publice, ó
   2. 904.830,00 ñ valoarea materialelor puse la dispozitia contractantului de catre entitatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarii.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 85
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 287 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Autoritatea contractant va exclude din procedur astfel: I.Ofertantii/ofertantii asociati,tertii sustinatori si contractantii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art.177,178 ?i 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de Óndeplinire prin care se poate demonstra Óndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.Odata cu DUAE se vor depune si angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dup caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere. Documentele justificative care probeaz celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante dor de c?tre ofertantul situat pe primul loc.Aceste documente pot fi:
   1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul consolidat (buget local,buget de stat,etc.) la momentul prezent?rii;
   2. Cazier judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare,de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv;
   3. Dup caz, documente care s demonstreze faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art.179,alin (2), art.180 alin (2), art.184 din Legea 66/2016 privind achizi?iile publice;
   4.  Alte documente edificatoare,dup caz.
   5.  Declaratii privind ne'cadrarea in situatiile perevazute la art.73,177,178 si 180 din Legea nr.99/2016. Situa?ia prev?zut la art. 73 din Legea nr.99/2016. Persoanele din cadrul Sucursalei Regionale de C?i Ferate Timi?oara cu func?ie de decizie Ón ceea ce prive?te organizarea,derularea ?i finalizarea procedurii de achizi?ie sunt: Jorj Mircea ñ Pres CA CNCF CFR SA; Cretu Niculae Viorel, Membru CA CNCF CFR SA; Pi?igoi MIhu Membru CA CNCF CFR SA; Raicu Serban Membru CA CNCF CFR SA Ing.Simu-Alexandru Ion ñ Directorul Sucursalei; Ec.Flori?teanu Mihaela ñ Director Adjunct Economic;Ing.Stoichescu Ionñ ?ef Divizie Investitii;Jr.Va Mihaela ñ ?ef Oficiu Juridic;Ing.Lup?escu Ionu?ñ ?ef Serviciu Achizi?ii Publice. Cele dou certificate sunt solicitate Ón conformitare cu prevederile art.178 din Legea nr.99/2016. Nedepunerea DUAE semnat cu semnatura electronica extinsa odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?.. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: ó Operatorii economici ce depun ofert trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón nici una din situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise Ón ?ara de reziden? urmeaz s fie prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertnatul siutuat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
ó OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i demonstreaz situa?ia economic ?i financiar invoc'nd suportul unui/unor ter?/ter?i sus?in?tori, atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirm faptul c ecesta va pune la dispozi?iea ofertantului resursele invocate, ó cifra medie de afaceri global pe ultimii trei ani s fie de cel pu?in 35.000.000 RON. Se va declarara cifra de afaceri global pe ultimii trei ani, ?i anume: 2015,2016 ?i 2017, calculat la cursurile medii BNR anuale (leu/valut?). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Completarea DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care sa rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi prezentate de ofertantul situat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire doar la solicitarea entitatii contractante. Completarea DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Documentele solicitate Ón sus?inerea cerin?ei se vor prezenta doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. In cazul Ón care informa?iile privind cifra de afaceri globala nu sunt disponibile pentru Óntreaga perioad impusa, operatorul economic va preciza data la care a fost Ónfiin?at sau ?i-a Ónceput activitatea: Aceste documente pot fi: bilanturi contabile, audituri financiare sau alte documente, cu mentiunea ca se pot depune audituri financiare sau orice alte documente echivalente care sa reflecte in mod clar situatia financiara a ofertantului sau a situatiei din bilanturile contabile.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
c)Indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu parte din organizatia operatorului economic, in special a celor care raspund de controlul calitatii si a celor aflati la dispozitia contractantului in vederea executarii lucrarilor; Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de resursele umane strict necesare Óndeplinirii Ón bune conditii a contractului si care pot fi desemnati. -pentru func?ia de responsabil SSM se solicit absolvent al unui curs in domeniul sanatatii si securit??ii in munc conform prevederilor din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2016; a) experienta similara Ofertan?ii vor prezenta o list a lucr?rilor realizate Ón cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 5 ani calculati de la data limit stabilit pentru depunerea ofertelor, Ónso?it de certificate de bun execu?ie pentru lucr?rile cele mai importante. b)Ofertantii trebuie sa faca dovada ca Ón ultimii 5 ani calculati de la data limit stabilit pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract maxim 5 contracte, lucrari similare: Construc?ii si/sau repara?ii ?i/sau Óntre?inere linii de cale ferat a caror valoare individuala/valoare cumulata a fost de minim 35.000.000 RON fara TVA. d)Ofertantii vor depune o declaratie cu utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pe care acestia se angajeze sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. f) Autorizatii AFER si Agremente tehnice AFER conform prevederilor art.1, alin(1) din Ordinul Ministrului Transporturilor nr.290/2000 pentru executie lucrari de: Constructii,reparatii si intretinere linii de cale ferata;Aparari si consolidari terasamente de cai ferate;Sudare electrica a sinelor pentru realizarea caii fara joanta si sudarea aluminotermica a aparatelor de cale ferata;Lucrari de constructii montaj,reparatii capitale si intretinere a instalatiilor SCB; Lucrari de constructii montaj,reparatii capitale si intretinere a instalatiilor LC+PCV; Lucrari de constructii, reparatii si intretinere poduri si podete de cale ferata; Constructii si reparatii treceri la nivel. e) Precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze OEn cazul Ón care un ofertant subcontracteaz p?r?i din contract ?i este declarat c'?tig?tor, va depune Ónainte de Óncheierea contractului cu autoritatea contractant contractul Óncheiat Óntre ofertant ?i subcontractant ?i care se constituie anex la contractul de achizi?ie. OEnlocuirea unui subcontractant dup Óncheierea contractului de achizi?ie public se poate face numai cu aprobarea autorit??ii contractante,f?r a se modifica propunerea tehnic sau financiar?. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Completarea DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz s fie prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul internediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi: diploma de studii Ón domeniile respective sau orice alte documente care probeaz calit??ile celor men?iona?i. Operatorii economici straini pot prezenta documente echivalente. Completarea DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Documentele solicitate Ón sus?inerea cerin?ei se vor prezenta la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul/asociatul situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici straini pot prezenta documente echivalente. Completarea DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Documentele solicitate Ón sus?inerea cerin?ei se vor prezenta la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul/asociatul situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici straini pot prezenta documente echivalente. Completarea DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Documentele solicitate Ón sus?inerea cerin?ei (acestea pot fi: dotare proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) se vor prezenta la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul/asociatul situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici straini pot prezenta documente echivalente. Ini?ial se va completa DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv Ñ Autorizatii AFER si Agremente tehnice AFER Ñ sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul/asociatul declrat castigator. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta o declaratie in care va specifica ca in cazul expirarii autorizatiilor AFER si/sau Agrementelor tehnice AFER pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta entitatii contractante. Operatorii economici straini pot prezenta documente echivalente. Completarea DUAE Ón conformitate cu Notificarea nr.240/2016.Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare.Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului/asociatului situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Garan?ia pentru participare este de 357.485 RON fara TVA pentru o perioad de valabilitate de 120 zile de la data si ora limit de depunere a ofertei ?i se constituie: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii. Garantia de participare este irevocabila. Instrumentul de garantare se transmite in SICAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Entitatea contractant are dreptul de a retine garan?ia de participare, atunci c'nd ofertantul se afl Ón oricare din urm?toarele situa?ii: a) Ó?i retrage oferta Ón perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit c'?tig?toare: * nu constituie garan?ia de bun execu?ie; * refuz s semneze contractul de achizi?ie public Ón perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garan?iei de bun execu?ie a contractului de lucrari: 10 % din valoarea contractului f?r TVA ó garan?ia de bun execu?ie se constituie prin virament bancar printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, in conditiile legii, ?i devine anexa la contract, prevederile art.42, alin (3) si (5) din HG 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare aplicandu-se corespunzator Sau ó garan?ia de bun execu?ie se constituie prin re?ineri succesive din facturile emise de prestator Ón condi?iile art.46, alin (1) ñ (9) din Hot?r'rea Guvernului nr.394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind achizi?iile sectoriale. Garan?ia de participare trebuie s fie constituit Ón suma ?i pentru perioada de valabilitate prev?zute Ón prezenta documenta?ie de atribuire. Garan?ia de bun execu?ie este irevocabil?. OEn situa?ia execut?rii garan?iei de bun execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reÓntregi garan?ia Ón cauz raportat la restul r?mas de executat.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/02/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/06/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/02/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Nu.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare prin intermediul SEAP. Pentru demonstrarea Óndeplinirii criteriilor de calificare prevazute Ón Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE) accesand urmatorul link:https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate Ón documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: ó ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma Óndeplinirea cerintelor de calificare, atunci c'nd primeste din partea autoritatii contractante o solicitare Ón acest sens, Ón termenul prevazut Ón respectiva solicitare. Acest termen nu va mai mic de trei zile lucratoare. Entitatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata c'stigatoare a prezentat, nu mai t'rziu de Óncheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele solicitate. OEn cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati Ón parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi Óndeplinite prin cumul. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face in SEAP utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem. OEn cazul Ón care, din orice motiv, informa?iile suplimentare sau r?spunsul entit??ii contractante la solicitarea de clarific?ri nu sunt transmise Ón termenul legal (25 zile calendaristice / 10 zile calendaristice) sau Ón cazul Ón care documentele achizi?iei se modific semnificativ, entitatea contractanta va prelungi perioada stabilit ini?ial pentru depunerea solicit?rilor de participare. O saptamana se va considera 7 zile. Se acord avans cu respectarea legisla?iei Ón vigoare ?i conform prevederilor din modelul de contract. OEn vederea Óntocmirii documenta?iilor necesare pentru calea f?r joante, ofertan?ii participan?i la procedur au obliga?ia de a prezenta modul Ón care vor Óngloba aparatele de cale Ón calea f?r joante conform instruc?iilor ?i reglement?rilor tehnice Ón vigoare. Modul de calcul total al ofertei înî se calculeaz conform formulei: P înî = Pf n + Pt n;, Unde: Pfn = punctajul financiar al ofertei înî; Pt n = punctaj componenta tehnic a ofertei Ñnî; Ofertantii vor completa si Formularul T din Sectiunea Formulare.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie TÈlÈphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Persoana v?t?mat poate contesta actul ?i/sau recunoa?terea dreptului pretins ori a interesului legitim Ón condi?iile Legii nr. 101/2016 privind func?ionarea CNSC despre un act al entit??ii contractante considerat nelegal.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Sucursala Regional CF Timi?oara ó Oficiul Juridic Str. G?rii nr. 2 Timi?oara 300166 Roumanie TÈlÈphone: +40 256494158 Courriel: Iont.Lupsescu@cfr.ro Fax: +40 256494158 Adresse internet: www.cfr.ro www.cfr.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45234100 - Ouvrages ferroviaires