Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara:Pansements adhÈsifs

2023/S 195-611145  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Roumanie-Timi?oara: Pansements adhÈsifs 2023/S 195-611145 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara NumÈro national d'identification: 4483447 Adresse postale: Strada: Hector, nr. 2A Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300074 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Beatrice Jian Courriel: achizitiismtm@gmail.com TÈlÈphone: +40 256-221224 Fax: +40 256221224 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/ Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: UNITATE SANITARA
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
PANSAMENT DE FIXARE CATETER-TEGADERM CHG 10 X 12 CM NumÈro de rÈfÈrence: 4483447_2023_PAAPD1430294
II.1.2) Code CPV principal 33141111 Pansements adhÈsifs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se va achizitiona PANSAMENT DE FIXARE CATETER-TEGADERM CHG 10 X 12 CM conform descrierilor din caietului de sarcini . cant min 50 de buc,cant max 600 buc Valoare estimata minima a AC este de 2400.00 lei fara TVA Valoarea estimata maxima a AC este de 28800.00 lei fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 4800,00 LEI FARA TVA. Termen de raspuns la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a-12 ña zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor ñ 19 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 49 200.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exÈcution:
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA - Farmacia 1 Str. Ghe. Dima ,Timisoara
II.2.4) Description des prestations:
cant min =50 buc cant max=600 buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires PROGRAMA AP ATI SAU ALTE FONDURI
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 139-445692
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 339 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LG PHARM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 22972425 Adresse postale: Strada Arie?, Nr. 12 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300579 Pays: Roumanie Courriel: office@lgpharm.ro TÈlÈphone: +40 256-463548 Fax: +40 256-463548 Adresse internet: www.lgpharm.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVOMED INTERNATIONAL SRL NumÈro national d'identification: RO 31266046 Adresse postale: Strada Ramuri Tei, Nr. 20 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020355 Pays: Roumanie Courriel: office@novomedint.ro TÈlÈphone: +40 735219216 Fax: +40 372895648
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 800.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 49 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Documenta?ia va fi desc?rcat? de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate r?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractant?/decizii CNSC/contesta?ii/note de informare/m?suri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documenta?ii/clarific?ri/decizii, precum ?i prin publicare de erate. Acordul cadru se va incheia cu 3 op.ec. In caz de egalitate de pret se va solicita o noua oferta de pret, imbunanatatita,pana la depratajare.Daca nu se poate face departajarea,lotul se anuleaza. In situatia in care, pe perioada de valabilitate a prezentului contract ,Ministerul Sanatatii- in calitate de unitate de achizitii publice centralizate conform OUG 71/2012, incheie pentru noi si in numele unitatii noastre acord cadru pentru produsele/serviciile ce fac obiectul prezentului contract, acesta din urma devine nul de drept. Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 PANSAMENT DE FIXARE CATETER-TEGADERM CHG 10 X 12 CM 10/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33141111 - Pansements adhésifs