Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 07/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: RÈactifs de laboratoire

2022/S 18-042791  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Timi?oara: RÈactifs de laboratoire 2022/S 018-042791 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara NumÈro national d'identification: 4483447 Adresse postale: Strada: Hector, nr. 2A Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300074 Pays: Roumanie Point(s) de contact: TALABAN CRISTINA Courriel: achizitiismtm@gmail.com TÈlÈphone: +40 256221224 Fax: +40 256221224 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135700 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: UNITATE SANITARA
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Teste imunofluorescente Compatibil cu analizorul F2400 SD BIOSENSOR NumÈro de rÈfÈrence: E-221/12.01.2021
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se va achizitiona Teste imunofluorescente Compatibil cu analizorul F2400 SD BIOSENSOR,conform descrierilor din Anexe-caietului de sarcini si Anexa B la Fisa de Date
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 15 600 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exÈcution:
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGEN?? TIMI?OARA B-DUL. 16 DEC. 1989, NR.22-24, TIMI?OARA si adresele specificate in comada
II.2.4) Description des prestations:
 -cf. Anexa descriere -caiet sarcini,caiet sarcini,Anexa B-Fisa de date si restul documentatiei
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Acordul cadru se va incheia cu 3 operatorI economicI, in masura in care exista suficienti ofertanti eligibili participanti la procedura. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pt. legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si /sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de catre ofertanti, ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante doar doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri ,Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) de la sediul social valabil la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup? caz. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? Ón ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Documentele,certificatele,etc trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii Cerin?a nr.2. Ofertantii,teri sustinatori,subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea 98/2016.Se va completa DUAE
   1.  Manager: Dr.Malita Daniel
   2.  Director finaciar Contabil: Ec.Sanda Damian
   3.  Sef Serviciu Achizitii:Ec.Jian Beatrice
   4.  Birou Juridic:Cj Adeline Fodor
   5. Serviciu Achizitii:Ec.Talaban Cristina
   6. Sef Serviciu Contabilitate:Ec.Sandor Mihaela
   7. Sef.Serviu Financiar:Ec.Roxana Boldis
   8. As.Purja Adrian--UPU Cf. art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de Óndeplinire: Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea 98/2016,va fi prezentata de ofertanti, ,terti sustinatori,subcontractantii o data cu DUAE (Formularul nr.1). Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?/sectorial? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea/entitatea contractant? ñ informa?ii referitoare la Óndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise Ón ?ara de reziden??, traduse Ón limba rom'n?, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii/entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantii clasati pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia Ón care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada Ónregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. OEn procedurile de atribuire a contractelor de achizi?ie public?/sectorial? de produse care cuprind ?i prestarea de servicii conexe, Ón cazul Ón care este necesar ca operatorii economici s? de?in? o autoriza?ie special?, sau s? fie membri ai unei anumite organiza?ii pentru a putea presta serviciile Ón cauz? Ón statul de origine, sau s? fie Ónscri?i Ón registre profesionale, autoritatea/entitatea contractant? are dreptul de a solicita acestora s? demonstreze c? de?in o astfel de autoriza?ie/c? sunt membri ai unei astfel de organiza?ii/sunt Ónscri?i Ón registre profesionale. Dac? se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie s? fie Ón rela?ie direct? cu obiectul principal al contractului/relevant? scopului urm?rit prin Óncheierea contractului de achizi?ie public?/sectorial?. . Documentele,certificatele,etc trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea sistemului de management al calit??ii conform pentru SR EN ISO 9001 sau echivalent Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire.Urm?toarele documente justificative care probeaz? Óndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri,Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor pot fi:- certificat valabil la momentul prezent?rii, emis de un organism de certificare acreditat care s? ateste respectarea de c?tre operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001 sau echivalentDocumentele,certificatele,etc trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 07/03/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 07/03/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 07/03/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
membrii comisiei
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Acordul cadru se va incheia cu 3 operatorI economicI, in masura in care exista suficienti ofertanti eligibili participanti la procedura. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pt. legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si /sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de catre ofertanti, comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Pentru fiecare lot in parte: a)In cazul ofertelor de pret egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc,modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor in SEAP.Pretul reofertat nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. b)In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasti pe primul loc,autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in SEAP. Clasamentul se va stabili in urma reofertarii preturilor. In cazul mentinerii egalitatii de preturi: a)In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe primul loc,atunci intreg lot se anuleaza; b)In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe locurile 2 sau 3,atunci se anuleaza locurile 2 si/sau 3 c) fara posibilitatea ca operatorul economic cu pret mai mare sa treaca pe locul inferior, adica daca sunt doi operatori cu acelasi pret pe locul 1 dupa reofertare cel cu pret mai mic castiga pozitia 1 din clasament iar celelalt va fi eliminat. In situatia in care ofertele clasate pe locul 3 au preturi egale,aut ctr va solicita in scris prin intermediul SEAP o noua oferta de pret , imbunatatirea ofertei SA NU FIE MAI MICA SAU EGALA cu cea clasata pe locul 1 sau
   2.  In situatia in care ofertele clasate pe locul 2 au preturi egale,aut ctr va solicita in scris prin intermediul SEAP o noua oferta de pret ,imbunatatirea ofertei SA NU FIE MAI MICA SAU EGALA cu ceea clasata pe locul 1 . In situatia in care ofertele clasate pe locul 1 au preturi egale,aut ctr va solicita in scris prin intermediul SEAP o noua oferta de pret . Reofertarile se accepta si cu 2 zecimale. Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.. Documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale, valabila la momentul prezentarii.Ofertele se vor incarca pe fiecare lot (se poat centraliza pe loturile la care participa). Cantitatile sunt estimate si vor fi comandate in functie de banii alocati . Nota : specificatiile tehnice care indica o anumita origine,sursa,productie,un procedeu special,o marca de fabrica sau de comert,un brevet de inventie ,o licenta de fabricatie,sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op.economici sau a anumitor produse,aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de ëíSAU ECHIVALENTíí(art.56 din Legea 98/2016). Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. MODIFICARI CONTRACTUALE DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORD-CADRU Acordul se poate modifica in conformitate cu Art.221 din Legea 98/2016 actualizata Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral aco... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Timi?oara: RÈactifs de laboratoireType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 07/03/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire