Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Services de collecte et de collation de données

2022/S 10-022301  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Roumanie-Timi?oara: Services de collecte et de collation de données 2022/S 010-022301 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AQUATIM S.A. Timisoara Numéro national d'identification: RO 3041480 Adresse postale: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Chirila Courriel: ion.benghia@aquatim.ro Téléphone: +40 256200262 Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii transmisie - recep?ie radio a indec?ilor contoarelor de apa folosind protocolul de comunica?ie LoRaWAN Numéro de référence: DA3041480/2021/59
II.1.2) Code CPV principal 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul Acordului cadru il constituie - înregistrarea, colectarea ?i transmiterea datelor ce reprezint consumul de ap în raport cu un num?r de maxim
   8. 800 puncte de monitorizare, utlizând ca dispozitive, contoare preechipate cu module de transmisie radio ?i o re?ea de comunica?ii LoRaWAN si citirea ?i prelucrarea datelor colectate. Durata Acordului cadru este de 84 luni, incepand de la data semnarii acordului cadru, Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solcitarilor de clarificarea pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pt depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, respectiv 15 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimat a acordului cadru este de
   1. 352.824,00 EURO, f?r TVA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 329 504.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38421100 Compteurs à eau 51300000 Services d'installation de matériel de communications 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi Lieu principal d'exécution:
Municipiul Timi?oara (zonele Kog?lniceanu, Doroban?ilor, Cri?an, Modern, Ghiroda Nou?, Plopi, Cartier Aeroport) respectiv zonele peri urbane municipiului Timi?oara (respectiv: UAT Mo?ni?a, UAT Ghiroda)
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul presupune asigurarea urmatoarelor elemente: a) Serviciul de m?surare a consumului: Pentru asigurarea serviciului de m?surare a consumului de ap ?i transmitere a datelor se vor utiliza contoare preechipate cu module radio si o re?ea de comunica?ii LoraWAN, adecvata citirii zilnice a indexului de consum. Cu toate c re?eaua LoRaWAN este parte integrant a serviciului de citire a datelor, punerea re?elei la dispozi?ia beneficiarului se va face în conformitate cu calendarul de desf??urare a serviciului de m?surare a consumului de ap?, întrucât contoarele sunt dependente de re?eaua LoRaWAN pentru transmiterea datelor c?tre serviciul de citire a datelor ?i, implicit, c?tre aplica?ia de management a datelor provenite de la contoare. Serviciul de m?surare a consumului de ap ?i transmitere a datelor va fi asigurat în zonele peri urbane Municipiului Timi?oara (respectiv: UAT Mo?ni?a, UAT Ghiroda). Aceste serviciu va fi implementat progresiv în cursul a 36 luni, în sensul c trimestrial, prin încheierea unor contracte subsecvente, serviciul va fi demarat conform graficului de implementare prezentat la punctul 5 ?i va fi derulat timp de 36 luni pentru fiecare punct de monitorizare implementat. Re?eaua de comunica?ii aferent va fi disponibila si func?ional in parametrii normali înaintea începerii instal?rii contoarelor preechipate cu module radio, destinate fiec?rui punct de monitorizare, contoare care vor fi puse la dispozi?ie de c?tre prestator. Contoarele vor fi preechipate cu modulele radio folosind protocolul LoRaWAN, montate ?i preprogramate cu datele contorului (index, serie etc.). Prestatorul având obliga?ia de implementare a componentelor care alc?tuiesc sistemul "ECHIPAMENTE CITIRE CONTOARE DE AP PRIN SISTEM RADIO", ca aceste componente s func?ioneze ca un sistem unitar ?i s îndeplineasc cerin?ele formulate. Momentul demar?rii efective a acestui serviciu în raport cu fiecare punct de monitorizare va fi reprezentat de data încheierii unui proces-verbal semnat de ambele p?r?i prin care se va constata implementarea serviciului în raport cu respectivul punct, dup montarea, punerea în func?iune ?i testarea dispozitivelor. b) Serviciul de citire a datelor: Serviciul de citire, colectare, cola?ionare ?i furnizare a datelor este compus din re?eaua LoRaWAN ?i aplica?ia de management a datelor provenite de la contoare. Serviciul de citire a datelor va fi demarat tot progresiv, întrucât va fi demarat concomitent cu serviciul de m?surare a consumului de ap?, pentru fiecare punct de monitorizare. Acest serviciu de citire nu va fi prestat pe o durat de timp limit la cele 36 de luni în care este prestat serviciul de m?surare a consumului de ap ?i transmitere a datelor. El va fi asigurat pentru fiecare punct de monitorizare pe toat perioada de timp cuprins între: - momentul demar?rii lui, care este concomitent cu momentul demar?rii serviciului de m?surare a consumului de ap ?i transmitere a datelor; - ?i momentul finaliz?rii prest?rii serviciului de m?surare a consumului de ap ?i transmitere a datelor, pentru ultimul punct de monitorizare implementat în cursul derul?rii acordului-cadru. A?adar, demararea acestui serviciu pentru fiecare punct de monitorizare este influen?at de momentul implement?rii acestor puncte în scopul prest?rii serviciului de m?surare a consumului de ap ?i transmitere a datelor, dar derularea lui pentru punctele implementate se va întinde pe toat perioada de timp necesar implement?rii tuturor punctelor de monitorizare care fac obiectul acordului cadru ?i derul?rii serviciului de m?surare a consumului de ap ?i transmitere a datelor în raport cu toate aceste puncte. Recep?ia acestui serviciu se va realiza prin confirmarea citirii indec?ilor. Valoarea estimat acord cadru
   1. 352.824,00 Euro fara TVA. Valoarea estimat a celui mai mic contract subsecvent:
   2. 200 Euro f?r TVA. Valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent: 83.952 Euro f?r TVA.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: P3.1 2 puncte: serviciul de citire, colectare, cola?ionare ?i furnizare a datelor sa permit Integrabilitate hardware suplimentar (ex. electrovalve cu comanda la distanta, senzor temperatur & umiditate, senzori scurgeri, senzori nivel de apa, senzori calitate chimica a apei) P3.2 3 puncte serviciul de citire, colectare, cola?ionare ?i furnizare a datelor sa aib implementat un algoritm prognoza consum si calcul pierderi, bazat pe date istorice P3.3 3 puncte: serviciul citire, colectare, cola?ionare ?i furnizare a datelor sa aib Interfa? pentru terminal mobil, care este parte integranta a serviciului, si dispune de metode automatizate pentru asocierea contoarele la punctele de consum 46 P3.4 2 puncte: serviciul de citire, colectare, cola?ionare ?i furnizare a datelor va permite implementarea de func?ionalit??i noi, care nu au fost cuprinse in lista specifica?iilor tehnice minime , dar a c?rora necesitate este descoperita in cadr / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Disponibilitatea serviciului de citire, colectare, cola?ionare ?i furnizare a datelor / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Fonduri proprii 100%
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 145-384497
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220/AP Intitulé:
Servicii transmisie receptie radio a indecsilor si consumurilor de apa cu module radio folosind protocolul de comunicatii LoRaWAN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ETA2U Numéro national d'identification: RO 1801821 Adresse postale: Strada Dima Gheorghe, Nr. 1 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300079 Pays: Roumanie Courriel: licitatiitm@eta2u.ro Téléphone: +40 256277500 Fax: +40 256499508 Adresse internet: www.eta2u.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 352 824.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 1 329 504.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1/AC220 Intitulé:
Servicii transmisie - recep?ie radio a indec?ilor contoarelor de apa folosind protocolul de comunica?ie LoRaWAN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ETA2U Numéro national d'identification: RO 1801821 Adresse postale: Strada Dima Gheorghe, Nr. 1 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300079 Pays: Roumanie Courriel: licitatiitm@eta2u.ro Téléphone: +40 256277500 Fax: +40 256499508 Adresse internet: www.eta2u.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 352 824.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 286 439.52 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: AQUATIM SA -COMPARTIMENTUL JURIDIC Adresse postale: Str. Gh.Lazar nr.11A Ville: Timisoara Code postal: 300081 Pays: Roumanie Téléphone: +40 256200262 Adresse internet: www.aquatim.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Roumanie-Timi?oara: Services de collecte et de collation de donnéesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 14/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
38421100 - Compteurs à eau 
51300000 - Services d'installation de matériel de communications 
65500000 - Services de lecture de compteurs 
72314000 - Services de collecte et de collation de données