01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/12/2018
Date de péremption : 11/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Services de conseil en protection et contrôle en matière d'incendie et d'explosion

2018/S 243-555790 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
18/12/2018 S243  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Timi?oara: Services de conseil en protection et contrôle en matière d'incendie et d'explosion 2018/S 243-555790 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Municipiul Timi?oara Romania Bulevardul C. D. Loga nr. 1 Timi?oara 300030 Roumanie Point(s) de contact: Serviciul Achizi?ii Publice, Emilia Micorici Téléphone: +40 256408478 Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro Code NUTS: RO424 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.primariatm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.primariatm.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii pentru întocmire DALI+PT+DTAC, documenta?ie pentru avizare ?i autorizare ISU, refacere re?ele exterioare ?i interioare, redimensionare ?i relocare rezerv... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro Numéro de référence: 14756536_2018_PAAPD1044548.
II.1.2) Code CPV principal 71317100
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
In baza contractului vor fi prestate serviciile de intocmire DALI+PT+DTAC, documentatie pentru avizare ?i autorizare ISU, refacere re?ele exterioare ?i interioare, redimensionare ?i relocare rezervor ap pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de urgen? "L. ?urcanu" Timi?oara, Str. I. Nemoianu-Dr. L. Gabor, col cu Str. Br?ila" asa cum sunt acestea impuse in tema de proiectare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in cea de-a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 83 976.87 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Lieu principal d'exécution:
Spitalul Clinic de Urgen? "L. ?urcanu" Timisoara, Str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, col cu Str. Panait Istrati (fosta Br?ila) sau dupa caz, la sediul prestatorului.
II.2.4) Description des prestations:
In vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Spitalul Clinic de Urgen? "L. ?urcanu" Timisoara, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind ap?rarea împotriva incendiilor ?i HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construc?ii ?i amenaj?ri care se supun aviz?rii ?i/sau autoriz?rii privind securitatea la incendiu, este necesara incheierea unui contract de prestare servicii pentru intocmire: DALI+PT+DTAC, documentatie pentru avizare ?i autorizare ISU, refacere re?ele exterioare ?i interioare, redimensionare ?i relocare rezervor ap pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de urgen? "L. ?urcanu" Timi?oara, Str. I. Nemoianu-Dr. L. Gabor, col cu Str. Br?ila" asa cum sunt acestea impuse in tema de proiectare. În baza contractului vor fi prestate servicii de: - Consultan? privind modific?rile/complet?rile la construc?ii ?i instala?ii necesare ob?inerii avizului si autoriza?iei de securitate la incendiu pentru cl?direa spitalului, - Intocmirea proiectului tehnic pentru lucr?rile de conformare, con?inând: detalii de execu?ie, caiete de sarcini specifice, liste cu cantit??ile de lucr?ri de conformare si devizul general, - Intocmirea documenta?iei tehnice pentru ob?inerea autoriza?iei de construire, a documentatiilor pentru avize (inclusiv a avizului ISU) ?i acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, asigurarea verific?rii proiectelor prin speciali?ti verificatori de proiecte atesta?i, depunerea documentatiilor intocmite pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatie de construire, - Asisten? tehnic de specialitate pân la ob?inerea autoriza?iei de securitate la incendiu.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate ?i în cazul asocia?ilor/subcontractan?ilor/ter?ilor sus?in?tori, dup caz. Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. Pe langa acestea vor fi prezentate atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, cat si daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator, insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative pot fi: 1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii; 2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, privind achizitiile publice; 4) Alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însotite de traducerea in limba romana, dupa caz. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Robu Nicolae - Primar, - Diaconu Dan Aurel - Viceprimar, - Farkas Imre - Viceprimar, - Kristof Robert - Administrator Public, - Stanciu Steliana - Director Directia Economica, - Radu Corina Valerica - Sef Serviciu Achizitii Publice, - Suli Caius Sorin - Sef Serviciu Juridic, - Dubles Victoria Slavita - Consilier Birou Evidenta Patrimoniu, - Szekely Emilia - Consilier Birou Contabilitate, - Crisan Lelica - Sef Birou Finantare Scoli, Consilieri locali: - Barabas Lorenzo Flavius, - Blotiu Andra-Anca, - Caldararu Lucian, - Chindris Laura, - Dimeca Radu Dragos, - Dugulescu Marius Cristinel, - Grigoroiu Grigore, - Idolu Iulian Daniel, - Ionescu Sorin Gabriel, - Lulciuc Adrian Razvan, - Maris Daniela Mirela, - Mateescu Ioan, - Mazilu Octavian, - Mihok Ciprian Stefan, - Mosiu Simion, - Orza Adrian Romita, - Popescu Raluca Ioana, - Popovici Gabriela, - Sandu Constantin Stefan, - Sipos Elena, - Sirbu Nicusor Alin, - Szatmari Ioan Stefan, - Taropa Lucian Dorel, - Tarziu Adelina Larissa, - Tundrea Luminita. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Pascu Constantin - Sef Birou Constructii si Instalatii si presedinte titular al comisiei de evaluare, - Pirvu Mihai Zarva - Consilier Birou Constructii si Instalatii si membru titular al comisiei de evaluare, - Milivoievici Mara - Consilier Birou Finantare Scoli si membru titular al comisiei de evaluare, - Micorici Emilia - Consilier Serviciu Achizi?ii Publice si membru titular al comisiei de evaluare, - Cristina Lucia Bozan - Consilier Juridic si membru titular al comis... detalii pe www.e-licitatie.ro. www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Subcontractare. In cazul în care ofertantul inten?ioneaza s subcontracteze par?ial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activit??ile pe care le vor realiza, precum ?i procentul aferent presta?iilor, raportat la valoarea contractului. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (in temeiul art. 137 alin. (2) lit. k) din HG nr. 395/2016, cu ultimele completari si modificari). Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (in temeiul art. 137 alin. (2) lit. k) din HG nr. 395/2016). Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant ?i subcontractant/subcontractan?ii nominaliza?i în ofert?, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/02/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 11/08/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/02/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti de catre ANAP, dupa caz.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 1)In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul instructiunilor catre ofertanti (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta; 2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic; 3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare; 4) Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului limit precizat de autoritatea contractant la capitolul II.1.4) al prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160-161 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare; 5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG nr. 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila; 6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire "pretul cel mai scazut" se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara offline. Oferta desemnata câ?tig?toare va fi cea care va prezenta pre?ul cel mai scazut.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
În termen de 5 zile începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? despre actul autorit??ii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu ultimele complet?ri ?i modific?ri.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Municipiul Timi?oara, Serviciul Achizi?ii Publice, cam. 223 Bulevardul C. D. Loga nr. 1 Timi?oara 300030 Roumanie Téléphone: +40 256408478 Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro Adresse internet: www.primariatm.ro www.primariatm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71317100 - Services de conseil en protection et contrôle en matière d'incendie et d'explosion