Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 05/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara:Services de désinfection et de désinfestation

2023/S 227-714446  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Roumanie-Timi?oara: Services de désinfection et de désinfestation

2023/S 227-714446

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 205-645229)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Timisoara
Numéro national d'identification: 14756536
Adresse postale: Strada: Bv.C.D.Loga , nr. 1, Sector: -, Judet: Timis
Ville: Timisoara
Code NUTS: RO424 Timi?
Code postal: 300030
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Coroian Corina
Courriel: Corina.Coroian@primariatm.ro
Téléphone: +40 256408367
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariatm.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicii având ca obiect "Delegarea de gestiune a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinsec?ie ?i dezinfec?ie pe domeniul public al Municipiului Timi?oara"

Numéro de référence: 14756536_2023_PAAPD1385296

II.1.2)
Code CPV principal
90921000 Services de désinfection et de désinfestation

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
În baza contractului se vor presta servicii privind "delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinsec?ie ?i dezinfec?ie pe domeniul public al Municipiului Timi?oara", în conformitate cu cerin?ele documenta?iei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 205-645229

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: 2 ) Diplome de studii si calificari profesionale

Au lieu de:

Contractantul va detine licenta emisa de A.N.R.S.C. care sa-i dea dreptul titularului de licenta sa presteze activitati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, in unitatea administrativ teritoriala a municipiului Timisoara, cu respectarea HGR 745/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar o declaratie pe propria raspundere, din care va rezulta faptul c? va ob?ine respectiva licenta in termenul stabilit prin Legea 51/2006 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

Lire:

Contractantul va detine licenta emisa de A.N.R.S.C. care sa-i dea dreptul titularului de licenta sa presteze activitati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, in unitatea administrativ teritoriala a municipiului Timisoara, cu respectarea ordinului A.N.R.S.C. nr.100/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licen?elor în domeniul serviciilor de utilit??i publice aflate în sfera de reglementare a Autorit??ii Na?ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice"Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar o declaratie pe propria raspundere, din care va rezulta faptul c? va ob?ine respectiva licenta in termenul stabilit prin Legea 51/2006 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Se corecteaza cerinta de la sectiunea III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala privind licenta emisa de A.N.R.S.C
Servicii având ca obiect "Delegarea de gestiune a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinsec?ie ?i dezinfec?ie pe domeniul public al Municipiului Timi?oara" 05/12/2023 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90921000 - Services de désinfection et de désinfestation 
90923000 - Services de dératisation