Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 12/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Services de gardiennage

2020/S 68-162413  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Roumanie-Timi?oara: Services de gardiennage

2020/S 068-162413

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 066-157493)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Universitatea Politehnica Timi?oara
NumÈro national d'identification: 4269282
Adresse postale: Pia?a Victoriei nr. 2
Ville: Timi?oara
Code NUTS: RO424
Code postal: 300006
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Dana Suba
Courriel: dana.suba@upt.ro
TÈlÈphone: +40 256403151
Fax: +40 256403153 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.upt.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

www.upt.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Servicii de paz a obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor, din cadrul Universit??ii Politehnica Timi?oara

NumÈro de rÈfÈrence: 4/4269282/2020

II.1.2)
Code CPV principal
79713000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 066-157493

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informa?ii suplimentare

Au lieu de:

Procedura de atribuire/achizi?ia este ini?iat sub inciden?a prezentei clauze suspensive,Ón sensul c Óncheierea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de Óncheierea contractului de finan?are cu Agen?ia pentru Dezvoltare Regional Vest (numita in continuare ADR Vest), semnarea contractului f?c'ndu-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Av'nd Ón vedere dispozi?iile Legii 98/2016 ?i HG nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant precizeaz c va Óncheia contractul cu ofertantul declarat c'?tig?tor numai Ón m?sura Ón care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are cu ADR Vest. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, contractul de finan?are cu ADR Vest nu se va semna, autoritatea contractant?, dup primirea notific?rii din partea ADR Vest cu privire la neacordarea finan??rii, Ó?i rezerv dreptul de a anula procedura de atribuire Ón condi?iile Ón care nu exist o alt surs de finan?are, Ón conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ón?eleg c autoritatea contractant ?i/sau ADR Vest nu pot fi considera?i r?spunz?tori pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac autoritatea contractant ?i/sau ADR Vest au fost notifica?i asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-si Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?. Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aib un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic. Formualrul DUAE se va completa in formatul atasat invitatiei de participare accesand link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd/filter cu toate datele conform fisei de date a achizitiei. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la sec?iunea ÑOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la sectiunea ÑDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP (sec?iunea ÑOEntrebariî). OEn urma finaliz?rii fiec?reia dintre fazele de verificare, autoritatea contractant va introduce Ón SEAP rezultatul admis/respins, ?i va deschide Ón SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, acord'nd un termen de r?spuns. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea ÑOEntrebariî), Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter
www.e-licitatie.ro
Lire:

Durata acordului-cadru este de 48 de luni. Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup urm?toarele reguli: pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aib un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronic?). Pentru a putea participa la procedura de atribuire Ón calitate de ofertan?i, operatorii economici au obliga?ia s se Ónregistreze Ón Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online Ón SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro Pentru Óndeplinirea obliga?iei referitoare la modul de transmitere a DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, prev?zut la art. 60 alin. (1) ?i (4), art. 69 alin. (1) ?i (3), art. 123 alin. (2) ?i (3) din HG nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ace?tia vor completa direct Ón SEAP, Ón sec?iunea dedicat a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat de c?tre autorit??ile contractante Ón sec?iunea dedicat acestuia. Pentru cazurile Ón care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile Ón care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica Ón sistem ?i va accesa procedura de atribuire de interes Ón vederea complet?rii DUAE Ón calitatea Ón care a fost inclus Ón respectiva procedur (asociat, subcontractant, ter sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s r?spund la DUAE s fie Ónregistra?i ca utilizatori ai sistemului. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP (sec?iunea ÑOEntrebariî). Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. OEn urma finaliz?rii fiec?reia dintre fazele de verificare prev?zute mai sus, autoritatea contractant va introduce Ón SEAP rezultatul admis/respins, ?i va deschide Ón SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, acord'nd un termen de r?spuns. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea ÑOEntrebariî), Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de acord-cadru.

www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage