Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Services de gardiennage

2021/S 111-290502  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Timi?oara: Services de gardiennage 2021/S 111-290502 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Prin Direc?ia Regional de Drumuri ?i Poduri Timi?oara, Str. Coriolan B?ran nr. 18 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300238 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Enache Cristina Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro Téléphone: +40 256246631 Fax: +40 256246601 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdptm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timi?oara: lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara; lot 2 - SDN Arad, ACI N?dlac I ?i ACI N?dlac II; lot 3 - SDN Caransebe?; lot 4 - SDN Deva; lot 5 - SDN Or?ova" Numéro de référence: 16054368/2018/S1+S2/117
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timi?oara: lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara; lot 2 - SDN Arad, ACI N?dlac I ?i ACI N?dlac II; lot 3 - SDN Caransebe?; lot 4 - SDN Deva; lot 5 - SDN Or?ova". Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatur cu documentatia de atribuire este în a 15-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este în a 10-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 453 091.20 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 3 - SDN Caransebe?"
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru Lieu principal d'exécution:
SDN Caransebe?.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 3 - SDN Caransebe?", conform cerin?elor solicitate prin caietul de sarcini. Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum ?i cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot [...]" ?i "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot [...]", la caietul de sarcini. Pentru anul I ?i anul II cantitatea minim pentru contractul subsecvent este de 52 560 ore, iar cantitatea maxim pentru contractul subsecvent este de 70 080 ore, conform "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot 3 - SDN Caransebe?" ?i "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot 3 - SDN Caransebe?", la caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hot?rârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnat ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 100 000 RON. Ofertantul trebuie s fac dovada c a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 100 000 RON f?r TVA.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 5 - SDN Or?ova"
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru Lieu principal d'exécution:
SDN Or?ova.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 5 - SDN Or?ova", conform cerin?elor solicitate prin caietul de sarcini. Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum ?i cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot [...]" ?i "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot [...]", la caietul de sarcini. Pentru anul I ?i anul II cantitatea minim pentru contractul subsecvent este de 70 080 ore, iar cantitatea maxim pentru contractul subsecvent este de 87 600 ore, conform "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot 5 - SDN Or?ova" ?i "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot 5 - SDN Or?ova", la caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hot?rârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnat ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 400 000 RON. Ofertantul trebuie s fac dovada c a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 400 000 RON f?r TVA.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 4 - SDN Deva"
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru Lieu principal d'exécution:
SDN Deva.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 4 - SDN Deva", conform cerin?elor solicitate prin caietul de sarcini. Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum ?i cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot [...]" ?i "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot [...]", la caietul de sarcini. Pentru anul I ?i anul II cantitatea minim pentru contractul subsecvent este de 52 560 ore, iar cantitatea maxim pentru contractul subsecvent este de 70 080 ore, conform "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot 4 - SDN Deva" ?i "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot 4 - SDN Deva", la caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hot?rârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnat ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 100 000 RON. Ofertantul trebuie s fac dovada c a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 100 000 RON f?r TVA.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 2 - SDN Arad, ACI N?dlac I ?i ACI N?dlac II"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru Lieu principal d'exécution:
SDN Arad, ACI Nadlac I ?i ACI Nadlac II.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 2 - SDN Arad, ACI Nadlac I ?i ACI Nadlac II", conform cerin?elor solicitate prin caietul de sarcini. Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum ?i cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot [...]" ?i "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot [...]", la caietul de sarcini. Pentru anul I ?i anul II cantitatea minim pentru contractul subsecvent este de 78 840 ore, iar cantitatea maxim pentru contractul subsecvent este de 87 600 ore, conform "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot 2 - SDN Arad, ACI Nadlac I ?i ACI Nadlac II" ?i "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot 2 - SDN Arad, ACI Nadlac I ?i ACI Nadlac II", la caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hot?rârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnat ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 400 000 RON. Ofertantul trebuie s fac dovada c a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 400 000 RON f?r TVA.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru Lieu principal d'exécution:
DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara", conform cerin?elor solicitate prin caietul de sarcini. Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum ?i cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot [...]" ?i "Lista de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot [...]", la caietul de sarcini. Pentru anul I ?i anul II cantitatea minim pentru contractul subsecvent este de 96 360 ore, iar cantitatea maxim pentru contractul subsecvent este de 113 880 ore, conform "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an I - lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara" ?i "Listei de cantit??i paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunit?ti - an II - lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara", la caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hot?rârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnat ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 900 000 RON. Ofertantul trebuie s fac dovada c a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 900 000 RON f?r TVA.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 183-414325
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/87
Lot nº: 3 Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 3 - SDN Caransebe?"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TMG Guard S.R.L.
Numéro national d'identification: 35469698 Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 71 Ville: Târgu Jiu Code NUTS: RO412 Gorj Code postal: 210244 Pays: Roumanie Courriel: tgguardoffice@yahoo.com Téléphone: +40 752029201 Fax: +40 253238227
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 367 302.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 865 529.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/85
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580 Adresse postale: Str. Viilor nr. 3 Ville: Alexandria Code NUTS: RO317 Teleorman Code postal: 140079 Pays: Roumanie Courriel: adimiu80@yahoo.com Téléphone: +40 767257806 Fax: +40 347407589 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 846 866.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 234 192.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/88
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 4 - SDN Deva"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TMG Guard S.R.L.
Numéro national d'identification: 35469698 Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 71 Ville: Târgu Jiu Code NUTS: RO412 Gorj Code postal: 210244 Pays: Roumanie Courriel: tgguardoffice@yahoo.com Téléphone: +40 752029201 Fax: +40 253238227
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 367 302.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 865 529.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/86
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 2 - SDN Arad, ACI Nadlac I ?i ACI N?dlac II"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580 Adresse postale: Str. Viilor nr. 3 Ville: Alexandria Code NUTS: RO317 Teleorman Code postal: 140079 Pays: Roumanie Courriel: adimiu80@yahoo.com Téléphone: +40 767257806 Fax: +40 347407589
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 959 128.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 487 840.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/143
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 1 - DRDP Timi?oara Central ?i SDN Timi?oara"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580 Adresse postale: Str. Viilor nr. 3 Ville: Alexandria Code NUTS: RO317 Teleorman Code postal: 140079 Pays: Roumanie Courriel: adimiu80@yahoo.com Téléphone: +40 767257806 Fax: +40 347407589 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 484 523.52 RON Valeur totale du marché/du lot: 484 523.52 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/144
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord-cadru pe doi ani "Servicii de paz?, protec?ie ?i securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timi?oara: lot 2 - SDN Arad, ACI N?dlac I ?i ACI N?dlac II"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580 Adresse postale: Str. Viilor nr. 3 Ville: Alexandria Code NUTS: RO317 Teleorman Code postal: 140079 Pays: Roumanie Courriel: adimiu80@yahoo.com Téléphone: +40 767257806 Fax: +40 347407589 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 372 710.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 372 710.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departamentul juridic din cadrul DRDP Timi?oara Adresse postale: Str. Coriolan B?ran nr. 18 Ville: Timi?oara Code postal: 300238 Pays: Roumanie Téléphone: +40 256246617 Fax: +40 256246632 Adresse internet: www.drdptm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021 Roumanie-Timi?oara: Services de gardiennageType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 10/06/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage