Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 10/07/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara:Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes

2023/S 97-303119  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Timi?oara: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes 2023/S 097-303119 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: prin Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri Timi?oara, Str. Coriolan B?ran, nr. 18 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300238 Pays: Roumanie Point(s) de contact: LARISA TIMPU Courriel: timpu@drdptm.ro Téléphone: +40 256246631 Fax: +40 256246601 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdptm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166139 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Acord Cadru de servicii de între?inere, reparare ?i furnizare piese de schimb pentru ma?ina de marcaj rutier Hofmann pe o perioad? de 2 ani" Numéro de référence: Cod unic de identificare: 16054368/2023/512/S/1+2
II.1.2) Code CPV principal 50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Acord Cadru de servicii de între?inere, reparare ?i furnizare piese de schimb pentru ma?ina de marcaj rutier Hofmann pe o perioad? de 2 ani Termene pentru depunerea/r?spunsul la solicit?rile de clarific?ri/informa?ii suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, termenul limit? pân? la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este în a 20-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile si complet?rile ulterioare, termenul limit? la care Autoritatea Contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este în a 11-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 225 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO42 Vest Lieu principal d'exécution:
Raza de activitate a D.R.D.P. Timi?oara
II.2.4) Description des prestations:
Acord Cadru de servicii de între?inere, reparare ?i furnizare piese de schimb pentru ma?ina de marcaj rutier Hofmann pe o perioad? de 2 ani Cantit??ile minime ?i maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum ?i cantit??ile minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa 1 "Centralizator Financiar Acord-cadru de servicii de între?inere, reparare ?i furnizare piese de schimb pentru ma?ina de marcaj rutier Hofmann pe o perioad? de 2 ani", la Caietul de Sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires  -
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Operatorii economici (ofertan?ii/ter?ii sus?in?tori/ subcontractan?ii) nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Operatorii economici (ofertan?ii/ter?ii sus?in?tori/ subcontractan?ii) participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Operatorii economici (ofertan?ii/ter?ii sus?in?tori/ subcontractan?ii) vor depune odat? cu oferta ?i D.U.A.E. ?i Formularul nr. 4 - "Declara?ie privind neîncadrarea în situa?iile poten?ial generatoare de conflict de interese, a?a cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016", completat conform modelului prezentat în Sec?iunea "Formulare" a Documenta?iei de atribuire. Documentele justificative, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative actualizate, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum reiese din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv, valabil la momentul prezent?rii; - Certificate de atestare fiscal? privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) pentru sediul principal, valabile la momentul prezent?rii; - Declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sedii secundare/puncte de lucru, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. - Dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. - Alte documente edificatoare, dup? caz. Persoanele ce de?in func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante sunt: Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, Director Economic - Ec. Aurel-Costin PURCELD, Director Implementare Proiecte - Ing. Olimpiu-Alexandru GHILEZAN, Director Între?inere DN ?i Autostr?zi - Ing. Bogdan LAZIE, Director Adjunct Între?inere - Ing. R?zvan-Adrian C?P?STRARU, Director Adjunct Venituri - Ec. Adrian-Doru LUNGU, ?ef Departament Achizi?ii - Ec. Romana-Elisabeta PURCELD, ?ef Serviciu Juridic - C.j. Cosmina Carla POPESCU, ?ef Birou Contencios - C.j. Cristina-Daniela TURCU, Birou Contencios - C.j. Romeo-Viorel DICU, Birou Analiz? ?i Avizare - C.j. Claudiu-Florin MINDA, ?ef Birou Produc?ie - Ing. M?d?lin DU?A, ?ef Serviciu Contabilitate - Ec. Dorina VOLO?ENCU, Serviciu Contabilitate - Ec. Florina-Dana ?I?E, ?ef Serviciu Financiar Salarizare - Ec. Adela-Viorica C?RUNTU, Compartiment Garan?ii - Ec. Angela-Cristina PAVEL, ?ef Birou Achizi?ii Produse ?i Servicii - Ing. Larisa-Georgiana ?ÎMPU, Birou Achizi?ii Produse ?i Servicii - Ing. Aura-Ionela SITARU, ?ef Birou Achizi?ii Lucr?ri ?i Achizi?ii Directe - Ing. Ioana-Alina GILLEA, Birou Achizi?ii Lucr?ri ?i Achizi?ii Directe - Ing. Alina-Florina SP?T?CEAN ?i Ing. Aronela-Voichi?a GHI?ESCU, Birou Preg?tire Documenta?ii Monitoriz?ri - Ing. Col. Mihaela B?LOI. Not?: a) Pentru operatorii economici str?ini se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Documentele se vor prezentata înso?ite de traducerea autorizat? în limba român?. b) Dac? exist? incertitudini referitoare la situa?ia personal? a unui operator economic, Autoritatea Contractant? poate solicita informa?ii direct de la autorit??ile competente. Operatorii economici ce depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul acordului-cadru. Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. ATEN?IE! Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui D.U.A.E. distinct. Documentele justificative actualizate, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative actualizate, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul teritorial, din care s? rezulte c? activitatea principal?/secundar? pe care o desf??oar? conform codific?rii C.A.E.N. corespunde obiectului acordului-cadru ?i care s? con?in? informa?ii reale/actuale la momentul prezent?rii, sau, în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??. Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabil? în ?ara de rezident?. Acestea vor fi prezentate, înso?ite de traducerea autorizat? în limba român?. Not? 1: Dac? exist? incertitudini referitoare la situa?ia personal? a unui operator economic, Autoritatea Contractant? poate solicita informa?ii direct de la autorit??ile competente. Not? 2: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Pentru îndeplinirea cerin?ei este suficient ca obiectul de activitate al fiec?rui membru s? fie în concordan?? cu partea din acord-cadru pe care o va realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2020, 2021, 2022) trebuie s? fie în valoare de minim 25.000 lei.Not? 1: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/alt? valut?, pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022), curs comunicat de B.N.R.Not? 2: Dac? un grup de operatori economici depune o ofert? comun?, cerin?a se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Ter?ul sus?in?torArt. 182 - Legea nr. 98/2016 cu modific?rile si complet?rile ulterioare:(1) Operatorul economic are dreptul, dac? este cazul ?i în leg?tur? cu un anumit contract de achizi?ie public?/acord-cadru, s? invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic? ?i financiar?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii respectiv/respectivi.(3) În cazul în care operatorul economic î?i demonstreaz? situa?ia economic? ?i financiar? invocând ?i sus?inerea acordat?, în conformitate cu prevederile alin. (1), de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic are obliga?ia de a dovedi autorit??ii contractante c? a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor.(4) Odat? cu angajamentul de sus?inere, ofertantul/candidatul are obliga?ia s? prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor.Documentele justificative actualizate, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire.Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:- Bilan?urile contabile pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale în vigoare sau alte documente pe care Autoritatea Contractant? le consider? adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entit??i specializate sau balan?e de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situa?iile aferente anului financiar încheiat nu au fost înc? definitivate conform prevederilor legisla?iei incidente în domeniu).În cazul în care, din motive obiective ?i justificate, operatorul economic nu este în m?sur? s? prezinte una sau mai multe dintre informa?iile ?i documentele prev?zute mai sus, operatorul economic este autorizat s? fac? dovada situa?iei sale economice ?i financiare prin orice alt document pe care Autoritatea Contractant? îl consider? adecvat.Not?:În cazul în care exist? incertitudini sau neclarit??i în ceea ce prive?te anumite documente prezentate ?i în m?sura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, Autoritatea Contractant? are dreptul de a solicita documente men?ionate sau detalii, preciz?ri, informa?ii sau confirm?ri suplimentare atât de la ofertantul în cauz?, cât ?i de la autorit??ile competente care pot furniza informa?ii în acest sens.Pentru Ter?ul sus?in?torUn operator economic care î?i demonstreaz? situa?ia economic? ?i financiar?, invocând sus?inerea unui/unor ter?/ter?i este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u D.U.A.E., precum ?i a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare ter? pe care se bazeaz?.Ter?ii sus?in?tori vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Operatorul economic va depune odat? cu oferta ?i D.U.A.E. ?i Formularul nr. 5 - "Angajament ferm de sus?inere privind situa?ia economic? ?i financiar? a cifrei de afaceri global? a ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici" ?i anexa aferent?, completate în conformitate cu cerin?ele modelului prezentat în Sec?iunea "Formulare" a Documenta?iei de atribuire.Documentele justificative actualizate care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaz? de sus?inere din partea unui ter?) în urma aplic?rii criteriului de atribuire.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareInforma?ii privind subcontractan?iiÎn cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din acordul-cadru, ofertantul are obliga?ia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de înregistrare la Registrul Comer?ului, numele reprezentantului ?i func?ia acestuia), partea/p?r?ile din acordul-cadru care urmeaz? a fi îndeplinit?/ îndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/respective (lei f?r? T.V.A.). Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerin?a "Experien?a similar?"Ofertantul trebuie s? fac? dovada c? a prestat în ultimii 3 ani* (calcula?i pân? la data limit? de depunere a ofertelor), servicii similare** cu cele care fac obiectul acordului-cadru, la nivelul a unul sau mai multe contracte, în valoare cumulat? de minim 25.000 lei f?r? T.V.A.*) Ultimii 3 ani se raporteaz? la termenul limit? de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunz?toare a Instruc?iunii A.N.A.P. nr. 2/2017 (art. 13).**) Prin servicii similare se în?eleg servicii de reparare si de între?inere a vehiculelor ?i a echipamentelor aferente.Not?:Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valut? pe ultimii 3 (trei) ani, calculat prin raportare la data limit? de depunere a ofertelor, curs comunicat de B.N.R.Ter? sus?in?torArt. 182 - Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare: (1) Operatorul economic are dreptul, dac? este cazul ?i în leg?tur? cu un anumit contract de achizi?ie public?/acord-cadru, s? invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia privind capacitatea tehnic? ?i profesional?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii respectiv/respectivi. (3) În cazul în care operatorul economic î?i demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? invocând ?i sus?inerea acordat?, în conformitate cu prevederile alin. (1), de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic are obliga?ia de a dovedi autorit??ii contractante c? a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor.(4) Odat? cu angajamentul de sus?inere, ofertantul/candidatul are obliga?ia s? prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Informa?ii privind asociereaArt. 185 - Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare: (1) În cazul în care mai mul?i operatori economici particip? în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic? ?i profesional?, precum ?i cea privind situa?ia economic? ?i financiar?, se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractant? solicit? ca ace?tia s? r?spund? în mod solidar pentru executarea contractului de achizi?ie public?/acordului cadru. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Un operator economic care particip? pe cont propriu, dar se bazeaz? pe capacit??ile unuia sau mai multor subcontractan?i este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u D.U.A.E., precum ?i a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare subcontractant pe care se bazeaz?.Subcontractan?ii vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Operatorul economic va depune odat? cu oferta si D.U.A.E. ?i Acordul de subcontractare (care s? con?in? cel pu?in urm?toarele: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/p?r?ile din acordul-cadru care urmeaz? a fi îndeplinit?/îndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/ respective (lei f?r? T.V.A.).Subcontractan?ii precizeaz? în D.U.A.E. informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndepline?te.Dac? prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta D.U.A.E. doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere.Documentele justificative actualizate, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din acordul-cadru) în urma aplic?rii criteriului de atribuire.Not?: În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? are obliga?ia de a solicita, la încheierea contractului/acordului-cadru, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant ?i subcontractantul/ subcontractan?ii nominalizat/nominaliza?i în ofert?.Contractul/Contractele prezentat/prezentate trebuie s? fie în concordan?? cu oferta ?i se vor constitui în anexe la contract/acord-cadru.Acestea trebuie s? con?in? cel pu?in urm?toarele elemente: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/p?r?ile din contract/acord-cadru care urmeaz? a fi îndeplinit?/ îndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/respective (lei f?r? T.V.A.), op?iunea privind realizarea pl??ilor direct c?tre subcontractant. Pentru Cerin?a "Experien?a similar?" Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. La nivelul D.U.A.E. trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul, data ?i descrierea contractului invocat drept experien?? similar?, valoarea experien?ei similare pentru perioada solicitat?, beneficiarul ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative actualizate, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire.Documentele justificative actualizate, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:- Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c?tre clientul privat beneficiar, care s? con?in? valori ?i perioade de prestare a serviciilor ?i care s? confirme prestarea de servicii similare.Not?: În cazul în care exist? incertitudini sau neclarit??i în ceea ce prive?te anumite documente prezentate ?i în m?sura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, Autoritatea Contractant? are dreptul de a solicita documente men?ionate sau detalii, preciz?ri, informa?ii sau confirm?ri suplimentare atât de la ofertantul în cauz?, cât ?i de la autorit??ile competente care pot furniza informa?ii în acest sens.Pentru Ter? sus?in?tor Un operator economic care î?i demonstreaz? situa?ia privind capacitatea tehnic? ?i profesional?, invocând sus?inerea unui/unor ter?/ter?i este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u D.U.A.E., precum ?i a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare ter? pe care se bazeaz?.Ter?ii sus?in?tori vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Operatorul economic va depune odat? cu oferta ?i D.U.A.E. ?i Formularul nr. 6 - "Angajament ferm de sus?inere privind capacitatea tehnic? ?i profesional? a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici", precum ?i anexa aferent?, completate în conformitate cu cerin?ele modelului prezentat în Sec?iunea "Formulare" a Documenta?iei de atribuire.Documentele justificative actualizate care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaz? de sus?inere din partea unui ter?) în urma aplic?rii criteriului de atribuire.Pentru Asociere În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta D.U.A.E., care va include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor de capacitate.Un operator economic lider al asocierii este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u D.U.A.E., precum ?i a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare membru al asocierii.Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative, care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire.Operatorul economic va depune odat? cu oferta ?i D.U.A.E. ?i Formularul nr. 7 - "Acord de asociere".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 10/07/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 10/01/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 10/07/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Termenele specificate în contract cu privire la pl??i sunt justificate de complexitatea procedurii, precum ?i de circuitul financiar al fondurilor. Documenta?ia de Atribuire se desc?rca de la sec?iunea "Desc?rcare documenta?ie ?i clarific?ri" din anun?ul de participare din S.E.A.P. sau de pe site-ul Autorit??ii Contractante http://www.drdptm.ro Ofertantul are obliga?ia de a întocmi un OPIS al tuturor documentelor introduse în ofert?. REGULI PRIVIND GARAN?IA DE BUN? EXECU?IE Garan?ia de bun? execu?ie va fi constituit? în lei, prin una din urm?toarele forme: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condi?iile legii astfel: (i) scrisori de garan?ie emise de institu?ii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garan?ie emise de institu?ii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizi?iile de lucr?ri a c?ror valoare estimat? este mai mic? sau egal? cu 40.000.000 lei f?r? T.V.A. ?i respectiv pentru achizi?iile de produse sau servicii a c?ror valoare estimat? este mai mic? sau egal? cu
   7. 000.000 lei f?r? T.V.A.; (iii) asigur?ri de garan?ii emise: - fie de societ??i de asigurare care de?in autoriza?ii de func?ionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene ?i/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, dup? caz; - fie de societ??i de asigurare din state ter?e prin sucursale autorizate în România de c?tre Autoritatea de Supraveghere Financiar?; (c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dac? valoarea este mai mic? de
   5. 000 lei; (d) prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale, pe perioad? de derulare a contractului. (e) combinarea a dou? sau mai multe dintre modalit??ile de constituire prev?zute la lit. a)-c), în cazul garan?iei de bun? execu?ie. Garan?ia de bun? execu?ie trebuie sa fie irevocabil? ?i necondi?ionat?. În cazul în care se opteaz? pentru constituirea garan?iei de bun? execu?ie prin re?ineri succesive, contractantul are obliga?ia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrare acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozi?ia Autorit??ii Contractante. Suma ini?ial? care se depune în contul astfel deschis nu trebuie s? fie mai mic? de 0,5 % din pre?ul contractului, f?r? T.V.A. În situa?ia în care Garan?ia de bun? execu?ie este emis? printr-o asigurare de garan?ie de bun? execu?ie de c?tre o societate de asigur?ri, contractul de asigurare (condi?iile de asigurare generale ?i speciale, poli?a de asigurare ?i orice alt document semnat de c?tre Asigurator ?i Ofertant) va reglementa strict rela?iile dintre Asigurat/Ofertant ?i Asigurator ?i nu vor putea fi opozabile Companiei Na?ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri Timi?oara. Asigurarea de garan?ie de bun? execu?ie propriu-zis? emis? în favoarea Companiei Na?ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri Timi?oara este singurul document opozabil acesteia. Scrisoarea de garan?ie de bun? execu?ie, respectiv asigurarea de garan?ie de bun? execu?ie va fi furnizat? sub antetul institu?iei de credit/societ??ii de asigur?ri emitente ?i trebuie s? respecte integral, f?r? complet?ri sau modific?ri, formatul modelului de scrisoare de garan?ie de bun? execu?ie - Formularul nr. 3A, respectiv formatul modelului de asigurare de garan?ie de bun? execu?ie - Formularul nr. 3B din Sec?iunea "Formulare" a Documenta?iei de Atribuire. Nerespectarea acestor condi?ii va pune Autoritatea contractant? în situa?ia de a nu accepta Garan?ia de Bun? Execu?ie emis? de c?tre o societate de asigurare/ institu?ie de credit ?i, totodat?, Autoritatea contractant? poate rezilia contractul, poate executa Garan?ia de Participare ?i poate pretinde plata de daune-interese. Not?: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui ofert? are pre?ul cel mai sc?zut. Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specifica de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi în?elese ca fiind înso?ite de men?iunea ,,sau echivalent" http://www.drdptm.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SERVICIU JURIDIC DIN CADRUL D.R.D.P. TIMISOARA Adresse postale: Coriolan Baran, nr. 18 Ville: Timisoara Code postal: 300238 Pays: Roumanie Téléphone: +40 256246617 Fax: +40 256246632 Adresse internet: www.drdptm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 "Acord Cadru de servicii de între?inere, reparare ?i furnizare piese de schimb pentru ma?ina de marcaj rutier Hofmann pe o perioad? de 2 ani" 10/07/2023 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes