Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara:Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes

2023/S 200-626676  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Roumanie-Timi?oara: Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes 2023/S 200-626676 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. NumÈro national d'identification: 16054368 Adresse postale: prin Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri Timi?oara Str. Coriolan B?ran, nr. 18 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300238 Pays: Roumanie Point(s) de contact: LARISA TIMPU Courriel: timpu@drdptm.ro TÈlÈphone: +40 256246631 Fax: +40 256246601 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdptm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑAcord-cadru de achizi?ie piese de schimb, consumabile ?i servicii de repara?ie ?i Óntre?inere, pe o perioad? de 2 ani, pentru: Tractoare Belarus cu echipament cosire, Echipament colmatat rosturiî NumÈro de rÈfÈrence: Cod unic de identificare: 16054368/2023/508/S/2
II.1.2) Code CPV principal 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ÑAcord-cadru de achizi?ie piese de schimb, consumabile ?i servicii de repara?ie ?i Óntre?inere, pe o perioad? de 2 ani, pentru: Tractoare Belarus cu echipament cosire, Echipament colmatat rosturiî Termene pentru depunerea/r?spunsul la solicit?rile de clarific?ri/informa?ii suplimentare: A. OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, termenul limit? p'n? la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este Ón a 20-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. B. OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile si complet?rile ulterioare, termenul limit? la care Autoritatea Contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 499 600.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO42 Vest Lieu principal d'exÈcution:
Raza de activitate a D.R.D.P. Timi?oara
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru de achizi?ie piese de schimb, consumabile ?i servicii de repara?ie ?i Óntre?inere, pe o perioad? de 2 ani, pentru: Tractoare Belarus cu echipament cosire, Echipament colmatat rosturi, Ón conformitate cu cerin?ele Caietului de sarcini. Cantit??ile minime ?i maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum ?i cantit??ile minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt Ónscrise Ón Anexa 2 ÑCentralizator financiar pentru Acord-cadru achizi?ie de piese de schimb, consumabile ?i servicii de repara?ii ?i Óntre?inere, pe o perioad? de 2 ani, pentru Tractoare Belarus cu echipament cosire, Echipament colmatat rosturiî, la Caietul de Sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 095-294336
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 550/260 IntitulÈ:
Acord-cadru de achizi?ie piese de schimb, consumabile ?i servicii de repara?ie ?i Óntre?inere, pe o perioad? de 2 ani, pentru Tractoare Belarus cu echipament cosire, Echipament colmatat rosturi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSPOL SERVICE NumÈro national d'identification: RO 19503151 Adresse postale: Strada DN 6 KM. 548 + 750 DREAPTA, Nr. 548 Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: office@transpol.ro TÈlÈphone: +40 729811730 Fax: +40 373550198 Adresse internet: www.transpol.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 500 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 499 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termenele specificate Ón contract cu privire la pl??i sunt justificate de complexitatea procedurii, precum ?i de circuitul financiar al fondurilor. Documenta?ia de Atribuire se desc?rca de la sec?iunea ÑDesc?rcare documenta?ie ?i clarific?riî din anun?ul de participare din S.E.A.P. sau de pe site-ul Autorit??ii Contractante http://www.drdptm.ro Ofertantul are obliga?ia de a Óntocmi un OPIS al tuturor documentelor introduse Ón ofert?. REGULI PRIVIND GARAN?IA DE BUN? EXECU?IE Garan?ia de bun? execu?ie va fi constituit? Ón lei, prin una din urm?toarele forme: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise Ón condi?iile legii astfel: (i) scrisori de garan?ie emise de institu?ii de credit bancare din Rom'nia sau din alt stat; (ii) scrisori de garan?ie emise de institu?ii financiare nebancare din Rom'nia sau din alt stat pentru achizi?iile de lucr?ri a c?ror valoare estimat? este mai mic? sau egal? cu 40.000.000 lei f?r? T.V.A. ?i respectiv pentru achizi?iile de produse sau servicii a c?ror valoare estimat? este mai mic? sau egal? cu
   7. 000.000 lei f?r? T.V.A.; (iii) asigur?ri de garan?ii emise: - fie de societ??i de asigurare care de?in autoriza?ii de func?ionare emise Ón Rom'nia sau Óntr-un alt stat membru al Uniunii Europene ?i/sau care sunt Ónscrise Ón registrele publicate pe site-ul Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, dup? caz; - fie de societ??i de asigurare din state ter?e prin sucursale autorizate Ón Rom'nia de c?tre Autoritatea de Supraveghere Financiar?; (c) depunerea la casierie a unor sume Ón numerar dac? valoarea este mai mic? de
   5. 000 lei; (d) prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale, pe perioad? de derulare a contractului. (e) combinarea a dou? sau mai multe dintre modalit??ile de constituire prev?zute la lit. a)-c), Ón cazul garan?iei de bun? execu?ie. Garan?ia de bun? execu?ie trebuie sa fie irevocabil? ?i necondi?ionat?. OEn cazul Ón care se opteaz? pentru constituirea garan?iei de bun? execu?ie prin re?ineri succesive, contractantul are obliga?ia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent Ón administrare acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozi?ia Autorit??ii Contractante. Suma ini?ial? care se depune Ón contul astfel deschis nu trebuie s? fie mai mic? de 0,5 % din pre?ul contractului, f?r? T.V.A. OEn situa?ia Ón care Garan?ia de bun? execu?ie este emis? printr-o asigurare de garan?ie de bun? execu?ie de c?tre o societate de asigur?ri, contractul de asigurare (condi?iile de asigurare generale ?i speciale, poli?a de asigurare ?i orice alt document semnat de c?tre Asigurator ?i Ofertant) va reglementa strict rela?iile dintre Asigurat/Ofertant ?i Asigurator ?i nu vor putea fi opozabile Companiei Na?ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri Timi?oara. Asigurarea de garan?ie de bun? execu?ie propriu-zis? emis? Ón favoarea Companiei Na?ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri Timi?oara este singurul document opozabil acesteia. Scrisoarea de garan?ie de bun? execu?ie, respectiv asigurarea de garan?ie de bun? execu?ie va fi furnizat? sub antetul institu?iei de credit/societ??ii de asigur?ri emitente ?i trebuie s? respecte integral, f?r? complet?ri sau modific?ri, formatul modelului de scrisoare de garan?ie de bun? execu?ie ñ Formularul nr. 3A, respectiv formatul modelului de asigurare de garan?ie de bun? execu?ie - Formularul nr. 3B din Sec?iunea ÑFormulareî a Documenta?iei de Atribuire. Nerespectarea acestor condi?ii va pune Autoritatea contractant? Ón situa?ia de a nu accepta Garan?ia de Bun? Execu?ie emis? de c?tre o societate de asigurare/ institu?ie de credit ?i, totodat?, Autoritatea contractant? poate rezilia contractul, poate executa Garan?ia de Participare ?i poate pretinde plata de daune-interese. Not?: OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui ofert? are pre?ul cel mai sc?zut. Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specifica de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi Ón?elese ca fiind Ónso?ite de men?iunea ,,sau echivalentî http://www.drdptm.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SERVICIU JURIDIC DIN CADRUL D.R.D.P. TIMI?OARA Adresse postale: str. Coriolan B?ran nr. 18 Ville: Timisoara Code postal: 300238 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 256246617 Fax: +40 256246632 Adresse internet: www.drdptm.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 ÑAcord-cadru de achizi?ie piese de schimb, consumabile ?i servicii de repara?ie ?i Óntre?inere, pe o perioad? de 2 ani, pentru: Tractoare Belarus cu echipament cosire, Echipament colmatat rosturiî 17/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes