Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara:Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)

2023/S 194-607368  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Roumanie-Timi?oara: Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets) 2023/S 194-607368 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUZEUL NATIONAL DE ARTA TIMISOARA NumÈro national d'identification: 18272040 Adresse postale: Strada: Piata Unirii, nr. 1 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300085 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Filip Petcu Courriel: muzeuldeartatimisoara@gmail.com TÈlÈphone: +40 256491592 Fax: +04 256491582 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.muzeuldeartatm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de transport specializat opere de arta tur-retur national-international NumÈro de rÈfÈrence: 18272040_2023_PAAPD1428601
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de transport specializat opere de arta tur-retur national-international in vederea organizarii Expozi?iei Constantin Br'ncu?i si a Expozitiei Parallels. Timi?oara / Novisad. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B. si drept urmare orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera TARDIVA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 745 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de transport specializat opere de arta tur-retur national-international pentru expozi?ia Constantin Br'ncu?i
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60000000 Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exÈcution:
Locul de desfasurare al serviciilor de transport este detaliat in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului: transport specializat de bunuri culturale mobile, de valoare excep?ional?, conform normelor de transport al bunurilor culturale mobile Óncadrate Ón regim juridic Tezaur de la Muzee / Proprietari priva?i din Rom'nia ?i str?in?tate la Muzeul Na?ional de Art? Timi?oara c't ?i returul de la MNArT c?tre Proprietari la finalul expozi?iei.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica: Experienta soferului (E.S.) - 10 puncte. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Programe si proiecte culturale multianuale ñ Programul Na?ional Timi?oara Capital? European? a Culturii Ón 2023
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de transport specializat opere de arta tur-retur national-international pentru proiectul Parallels. Timi?oara / Novisad
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60000000 Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exÈcution:
Locul de desfasurare al serviciilor de transport este detaliat in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Expozi?ia Parallels. Timi?oara / Novi Sad este al treilea din evenimentele organizate ca urmare a protocolului dintre Galeria Matica Srpska din Novi Sad ?i Muzeul Na?ional de Art? Timi?oara, Óncheiat Ón 2019, Ón contextul ob?inerii titlului de Capital? European? a Culturii at't de Novi Sad, c't ?i de Timi?oara. Parallels creeaz? o conexiune Óntre Muzeul Na?ional de Art? Timi?oara ?i Galeria Matica Srpska din Novi Sad, prin expunerea unor lucr?ri de art? ale unor arti?ti prezen?i Ón colec?iile fiec?reia dintre cele dou? institu?ii. Expozi?ia va fi deschis? Ón perioada 17 noiembrie 2023 ñ 17 martie 2024.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica: Experienta soferului (E.S.) - 10 puncte. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Programe si proiecte culturale multianuale ñ Programul Na?ional Timi?oara Capital? European? a Culturii Ón 2023
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 122-387343
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 66/67
Lot n : 1,2 IntitulÈ:
Servicii de transport specializat opere de arta tur-retur national-international - LOT 1 si LOT 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GOLDEEN CARGO NumÈro national d'identification: RO34082870 Adresse postale: Strada Zaciu Mircea, Nr. 24 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400494 Pays: Roumanie Courriel: office@goldencargo.ro TÈlÈphone: +40 752618133
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 745 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 745 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Óncarcate Ón SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatur? electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitorare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sec?iunea ìSolicitari de clarificari/OEntrebari/Comunicariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la Sectiunea ìSolicitari de clarificari/OEntrebari/Comunicariî), precum si la Sectiunea ÑLista clarificari/notificari si deciziiî din cadrul anun?ului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr. 98/2016 precum ?i cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile Ón SEAP (Sec?iunea ìSolicitari de clarificari/OEntrebari/Comunicariî). OEn vederea complet?rii DUAE - operatorii economici vor avea in vedere mentiunile Sectiunii IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei. Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìSolicitari de clarificari/OEntrebari/Comunicariî), Ón format electronic, semnate cu semnatur? electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Servicii de transport specializat opere de arta tur-retur national-international 09/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)