Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 22/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Spectromètres

2022/S 119-334524  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Roumanie-Timi?oara: Spectromètres 2022/S 119-334524 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: INSTITUTUL DE CHIMIE "CORIOLAN DRAGULESCU" Numéro national d'identification: 2488480 Adresse postale: Strada: Mihai Viteazul, nr. 24 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300223 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sanda Cioab? Courriel: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro Téléphone: +40 256491818 Fax: +40 256491824 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://acad-icht.tm.edu.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148437 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Cercetare stiintifica
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sistem TGA + IR ?i modul Raman - 1 buc Numéro de référence: 06153/15.06.2022
II.1.2) Code CPV principal 38433000 Spectromètres
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie Sistem TGA + IR ?i modul Raman - 1 buc, conform cerin?elor Caietului de sarcini, pentru realizarea proiectului cu titlul: "ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligent? în domeniul chimiei biologice RO-OPENSCREEN". Termenul limit? pân? la care operatorii economici pot solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este: 18 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritate contractanta va raspunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate pana la termenul limita stabilit.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 640 322.32 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51430000 Services d'installation de matériel de laboratoire 79632000 Services de formation de personnel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exécution:
Str. C. Salceanu, nr. 22, Mun. Timi?oara, Jud. Timis, România
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ie Sistem TGA + IR ?i modul Raman - 1 buc, conform cerin?elor Caietului de sarcini, pentru realizarea proiectului cu titlul: "ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligent? în domeniul chimiei biologice RO-OPENSCREEN".
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   2.  Facilit??i privind procesul de înc?lzire al probei / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom:
   3.  Timp de r?cire cuptor / Pondération: 7 Prix - Pondération: 83
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 10 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul "ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligent? în domeniul chimiei biologice"- ROOPENSCREEN este un proiect derulat prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara:
   1.  Cercetare, dezvoltare tehnologic? si inovare (CDI)
II.2.14) Informations complémentaires Proiectul "ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligent? în domeniul chimiei biologice"- ROOPENSCREEN este un proiect derulat prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara:
   1.  Cercetare, dezvoltare tehnologic? si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice ?i dezvolt?rii afacerilor, Prioritatea de investitii: PI1a: Consolidarea cercetarii si inovarii (C&I), a infrastructurii si a capacitatilor de dezvoltare a excelentei in domeniul C&I, precum si promovarea centrelor de competenta, in special a celor de interes European, Obiectiv Specific: OS
   1. 1. Cresterea capacitatii stiintifice in domeniile de specializare inteligenta si sanitate, Actiune
   1. 1.1 Mari infrastructure de CD. Domeniul de interventie - 058 Infrastructuri de cercetare si inovare
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a 1: Ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute Art.164, Art.165 si Art.167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Ini?ial, se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (ofertant unic, ofertan?i asocia?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV. Documelete justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative: - Certificat de cazier judiciar pentru operatorul economic si membri organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. - Pentru sediul principal: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul depunerii acestor documente - formulare tip emise de organismele competente. - Pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate (buget local, buget de stat). - Alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta 2: Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se solicita declaratia de neincadrare in prevederile Art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, care se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) conform Formularului nr. 7 "Declara?ie privind evitarea conflictului de interese" pus la dispozi?ie de Autoritatea Contractant? în Sec?iunea "Formulare". Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Costi?or Otilia - Director ICT, Cseh Liliana - Director proiect, Suciu Arleta Vartui - Manager financiar, Bora Alina Mirela - Manager tehnic, Blidariu Sergiu ?tefan - Manager achizi?ii, Ilin Alexandru-Cristian - responsabil juridic, Andelescu Adelina Antonia - Expert tehnic, B?nic? Cosmin Karl - Expert tehnic, Curp?n Ramona-Florentina - Expert tehnic, Szerb Elisabeta-Ildyko - Expert tehnic. Precizari: Persoanele juridice straine Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art.168 din Legea nr. 98/2016; In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute in cadrul cerintei sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile mentionate, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative/judiciare sau a unei asociatii care are competente in acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Ini?ial, se completeaz? DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea ? "Indica?ie global? pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i ?i subcontractan?ii, dup? caz. În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV. La finalizarea evalu?rii ofertelor, autoritatea contractant? va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor admisibile, documentele justificative (cu informatii reale, actuale ?i valabile la momentul prezent?rii lor) care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin DUAE, dup? cum urmeaz?: A). Pentru persoanele juridice române - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Teritorial (pt. ofertant, asociat, subcontractant), din care s? rezulte cel pu?in informa?iile legate de reprezentan?ii legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate conform art. 15 din Legea 359/2004 din care sa rezulte ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile specifice obiectului prezentului contract. B). Pentru persoanele juridice str?ine: B.1.) Documente echivalente care dovedesc o form? de înregistrare/ atestare ori apartenen?? din punct de vedere profesional, conforme legii din ?ara de reziden?? din care s? rezulte cel pu?in informa?iile legate de reprezentan?ii legali, domeniul/ domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea https://ec.europa.eu/tools/ecertis/ B.2.) Certificatul de Reziden?? Fiscal? (evitarea dublei impuneri) pentru anul calendaristic în curs. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici/ter? sus?in?tor) va demonstra c? în ultimii 3 ani, împlini?i la data limit? de depunere a ofertelor înscris? în anun?ul de participare, a livrat produse similare sau superioare, în valoare cumulat? de minimum1.000.000 lei, f?r? TVA, realizate la nivelul unuia sau mai multor contracte. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea unui sistem de management al calit??ii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta dovada implement?rii sistemului de management al calit??ii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezent?rii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l ob?ine în termenul stabilit.Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calit??ii pentru activit??i în domeniul în care se încadreaz? activitatea principala a contractului. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ini?ial, se completeaz? DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea ? "Indica?ie global? pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii, dup? caz.În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV.Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? a ofertantului poate fi sus?inut? în conformitate cu art. 182 din Legea 98/2016, cu modificari si completari ulterioare. Angajamentul ferm de sus?inere, Formular nr. 2, se va depune ODAT? CU DUAE. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ ter?ii va/ vor confirma faptul c? va/ vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire activit??ile pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Ofertantul are obliga?ia s? prezinte împreun? cu angajamentul de sus?inere, documente transmise de c?tre ter?/ ter?ii sus?in?tori, din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ ter?ii sus?in?tor(i) va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care vor deveni anexe la respectivul angajament.La finalizarea evalu?rii ofertelor, autoritatea contractant? va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat dup? aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor admisibile, documentele justificative pentru sus?inerea informa?iilor asumate prin DUAE de c?tre ofertant, ofertant asociat, ter? sus?in?tor, subcontractant, dup? caz, pentru dovedirea experien?ei similare, respectiv certificate/ documente care s? ateste faptul c? lucr?rile au fost prestate în conformitate cu normele profesionale în domeniu ?i c? au fost duse la bun sfârsit ?i din care s? rezulte: denumirea contractului, beneficiarul, p?r?ile contractante, obiectul contractului, cantitatea ?i tipul de echipament furnizat de c?tre operatorul economic, durata contractului, inclusiv data încheierii acestuia. Aceste documente justificative pot fi copii dup? p?r?ile relevante ale contractelor/ procese-verbale de recep?ie/ certificate/ recomand?ri emise de beneficiarul produselor/ orice alte documente relevante din care s? reias? informa?iile solicitate.Nota:1. În cazul în care operatorul economic a participat într-o asociere sau în calitate de subcontractant la realizarea vreunui contract prezentat pentru dovedirea experien?ei similare solicitate, se va specifica clar valoarea echipamentului furnizat de respectivul operator economic deoarece aceast? valoare va fi avut? în vedere de c?tre comisia de evaluare la stabilirea îndeplinirii cerin?ei referitoare la experien?a similar? a?a cum rezult? aceasta din documentele justificative prezentate. Ini?ial, se completeaz? DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea ? "Indica?ie global? pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, dup? caz.În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV.Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.Aceste documente sunt:-certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calit??ii pentru activit??i în domeniul în care se încadreaz? activitatea principala a contractului.-sau alte probe/dovezi care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii, pentru activit??i în domeniul în care se încadreaz? activitatea principala a contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l ob?ine în termenul stabilit,-În cazul unei asocieri, cerin?a privind sistemul de management al calit??ii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaz? sa o indeplineasca.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/07/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/01/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/07/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Oferta câ?tig?toare este cea clasat? pe primul loc (punctajul cel mai mare). În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mica. Acordul de asociere - Formular nr. 6, se prezinta IMPREUNA CU DUAE (daca este cazul). Acordul/acordurile de subcontractare - Formular nr. 3 se prezinta IMPREUNA CU DUAE (daca este cazul). Angajamentul/tele de sustinere - Formular nr. 2 se prezinta IMPREUNA CU DUAE (daca este cazul), alaturi de documente transmise de c?tre tert/ tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/ tertii sus?in?tori) va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere si care devin anexe la respectivul/ele angajamente. Acordul de asociere, contractele cu subcontractantii si/sau angajamentele de sustinere (cu documentele anexate de la ter?), dup? caz, vor deveni anexe la contract. Contractul de achizitie publica de execu?ie lucr?ri poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul partiilor, în condi?iile permise de si cu aplicarea prevederilor legale în vigoare ?i în conformitate cu clauzele contractuale.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile Legii 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Roumanie-Timi?oara: SpectromètresType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 22/07/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
38433000 - Spectromètres 
51430000 - Services d'installation de matériel de laboratoire 
79632000 - Services de formation de personnel