Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 05/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction d'égouts

2020/S 68-162508  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction d'égouts 2020/S 068-162508 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquatim S.A. Timi?oara Numéro national d'identification: RO 3041480 Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 11A Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Code postal: 300081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mirela Albulescu Courriel: sergiu.blidariu@aquatim.ro Téléphone: +40 256200262 Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.aquatim.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091874 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Extinderea ?i modernizarea re?elelor de alimentare cu ap ?i canalizare în Ora?ul Jimbolia" - CL 4 rest de executat Numéro de référence: DA 3041480/2020/001FEF accesibila in SICAP, http://sicap-prod.e-licitatie.ro
II.1.2) Code CPV principal 45232400
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il constituie executia/reabilitarea retelelor de apa si extinderea retelelor de apa uzata in Jimbolia, dupa cum urmeaza: - extinderea re?elei de alimentare cu apa: -- conducte alimentare cu ap in lungime cumulat de L = 172 m; - reabilitarea re?elei de alimentare cu apa: -- conducte alimentare cu ap in lungime cumulat de L = 695 m, la care se adauga 202 m de retea care trebuie relocate pe Str. Karl Diel in vederea executarii retelei de canalizare; - extinderea re?elei de canalizare: -- lungime cumulat de L = 4 103 m; -- sta?ii de pompare ape uzate noi - 6 buc??i; -- sta?ie de pompare ap uzat SPAU 4 - 1 buc. - rest de executat (constructie prefabricata SPAU aprovizionata si montata); -- conduct refulare L = 1 308 m. Pentru reteaua de canalizare, adancimea de sapatura deschisa este cuprinsa intre H = 1,5 ÷ 3,0 m. Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include: (a) activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate de ofertan?i conform Cap. 4 "Liste cantitati",
   4. 3 "Preambul". Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare; (b) alimentare cu energie electrica a obiectivelor; (c) lucrari de constructie; (d) testare si punere in functiune; (e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie). Durata contractului este de 52 de luni: incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor si/sau lucrarilor (16 luni perioada de execu?ie ?i 36 de luni perioad de notificare a defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractant stabile?te un termen în care va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, dup cum urmeaz?: în a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractant raspunde solicit?rilor transmise pân în a 21-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. EC va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul-limit stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 14 820 535.94 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232150 45233140 71322000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Lieu principal d'exécution:
Localitatea Jimbolia, judetul Timis
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului il constituie executia/reabilitarea retelelor de apa si extinderea retelelor de canal in Jimbolia: extindere re?ea apa în lungime cumulat de L=172 m reabilitare re?ea apa în lungime cumulat de L = 695 m, la care se adauga 202 m relocare retea extindere re?ea de canalizare: O Lungime cumulat de L=4.103 m O Sta?ii de pompare ape uzate noi -6 buc??i O Sta?ie de pompare ap uzat SPAU 4 -1 buc (Rest de executat) O Conduct refulare L=1.308 m. Pentru reteaua de canalizare, adancimea de sapatura deschisa este cuprinsa intre H= 1,5 ÷ 3,0 m. Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. Cap.4_Liste cantitati,
   4. 3-Preambul. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare. Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa se va executa prin sapatura deschisa, conf. Cap.4_Liste cantitati,
   4. 2.-Liste de cantitati si Cap.2_Specificatii Tehnice,
   2. 1.1-Cadrul General-CSP. Extinderea retelelor de canalizare se va realiza prin doua metode: sapatura deschisa si foraj orizontal, conf. Cap.4_Liste cantitati,
   4. 2.-Liste de cantitati si Cap.2_Specificatii Tehnice,
   2. 1.1-Cadrul General-CSP. Lucrarile de extindere canalizare pe str. Karl Diel (L= 583,50m) se va realiza prin foraj dirijat. Pe restul strazilor, lucrarile de canalizare se vor executa prin sapatura deschisa. Metodele de execu?ie a lucr?rilor sunt descrise în Cap.2_Specificatii Tehnice ?i Cap.4_Liste cantitati,
   4. 3-Preambul. Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate) de 50.600 RON f?r TVA dar nu include "cheltuieli diverse ?i neprev?zute".
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 52 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic
   3. 2 Cre?terea nivelului de colectare ?i epurare a apelor uzate urbane, precum ?i a gradului de asigurare a aliment?rii cu ap potabil a popula?iei
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1: Ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Modalitate de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertan?i asocia?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative mentioante anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Aceste documente justificative sunt: a. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; b. certificate de atestare fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale la momentul prezentarii. c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. d. alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria r?spundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative/judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi prezentate (la momentul solicitarii de catre Entitatea Contractanta) scanate dupa original, sau dupa copii legalizate sau copii "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana. Note:
   1.  Orice operator economic aflat în oricare dintre situa?iile prev?zute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care s arate c m?surile luate de acesta sunt suficiente pentru a-?i demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, în conformitate cu prevederile art. 184 din Legea 99/2016.
   2.  Formularele si/sau documentele justificative solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si, daca este cazul de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.
   3.  Entitatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat, sau cu cele ale statului membru al autorit??ii contractante.
   4.  Entitatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate c respectivul operator economic ?i-a înc?lcat obliga?iile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat.
   5.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ?i restante este mai mic de 10.000 RON. Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese Ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii NU trebuie s se afle în niciuna din situa?iile prev?zute la art. 73 din Legea 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului Entitatii Contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele: Dr.ing. Vlaicu Ilie - Director General; ec. C?l?un Marioara - Director Economic; ing. Ghelsingher Nicolae - Director Tehnic; ing. Stînean Gheorghe - Director Produc?ie-Dezvoltare; ing. Laichici Valentin-Florin - Director Comercial; ing. Maier Lauren?iu Florin - ?ef Unitate Implementare Proiecte; ec. Benghia Ion - ?ef Serviciu Achizi?ii Publice; cj. Iv?nescu Alina-Cristina - Consilier Juridic. In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/ter sus?in?tor) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea 99/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Modalitatea de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertan?i asocia?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i), cu informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/ter?ii sus?in?tori/subcontractan?ii participan?i la procedur vor prezenta obligatoriu, ODATA CU DUAE, prin intermediul SICAP, Declara?ia de neîncadrare în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 - Formular
   3.  Nedepunerea DUAE odata cu oferta (pentru ofertant/membri ai asocierii/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Note:
   1.  In sensul dispozitiilor art. 73, alin. (2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
   2.  EC nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
   3.  Se considera ca EC are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
   4.  Se considera ca EC are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
   5.  Se considera ca EC are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. Operatorii economici ce depun ofert... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala Media Cifrei de afaceri anuale globale (la nivelul Ofertantului), din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie fie de minim 14.000.000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat / tert sustinator) va prezenta DUAE Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori, dup caz. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator - Formular 4 (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii va/vor confirma faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea 99/2016 prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 19 (centralizare informa?ii privind cifra de afaceri ?i documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2016, 2017 si 2018 inregistrate la organele competente sau raport al cenzorilor sau raport de Audit financiar daca este cazul; sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Note:
   1.  In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un ter?, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii ?i/sau ter la solicitarea Entit??ii Contractante.
   2.  Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro) pentru fiecare an in parte.
   3.  Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic respectiv. http://www.bnr.ro
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucr?ri similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii în valoare cumulat de minimum 14.000.000 RON, f?r TVA, la nivelul a maximum 5 contracte. Prin sintagma,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii" se intelege: lucr?ri de construire/reabilitare/modernizare/extindere pentru urm?toarele tipuri de re?ele: re?ele de ap?/ re?ele de canalizare/conducte de refulare/ alte tipuri de conducte, aferente infrastructurii de apa/ apa uzat?. Se va prezenta doar valoarea pentru partea executat de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau in calitate de subcontractant. Note:
   1.  Prin "lucrari duse la bun sfârsit" se intelege Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau Lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
   2.  Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut initial in Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, perioada celor 5 ani se prelungeste cu numarul de zile corespunzatoare numarului de zile de prelungie a termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare.
   3.  Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro).
   4.  In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. Proportia de subcontractare Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie sectoriala, conform art. 187 din Legea 99/2016 ofertantul/ofertantul asociat are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. Ofertantul/ofertantul asociat va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, sarcinile fizice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul/ofertantul asociat va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti si proportia de subcontractare. http://www.bnr.ro Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii, dup caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE Acordul de asociere - Formular 7 si Împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei - Formular
   8.  Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului, Angajament ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici - Formular
   5.  Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii va confirma faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 19A (centralizare informa?ii privind experien?a similar ?i documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sunt: documente/recomandari emise de Beneficiarul lucrarilor; sau Procese verbale de receptie pe obiect; sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; sau Procese verbale de receptie finala; sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate; sau Certificari de buna executie, emise sau contrasemnate de beneficiari care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Din documentele justificative prezentate trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara; beneficiarul acestuia si datele sale de contact; tipul de lucrari executate de catre operatorul economic; valoarea lucrarilor (fara TVA) executate de catre operatorul economic; perioada executarii lucrarilor(inclusiv data incheierii contractului); numarul si data documentului de receptie. Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial, cat si lucrarile receptionate la sfarsitul executiei. Note:
   1.  In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un ter?, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii ?i/sau ter la solicitarea Entit??ii Contractante, dup caz.
   2.  Formularul 19A va fi completat pentru fiecare contract prezentat pentru demonstrarea cerin?elor de experien? similar?, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, ?i va fi înso?it de toate documentele justificative solicitate mai sus. Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de catre ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant - dupa caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE si Acordul de subcontractare - Formular 6, dupa caz. Acordurile de subcontractare vor fi încheiate în conditii similare cu cele prevazute in contractul principal si vor include cel putin urmatoarele informatii: denumirea si datele de identificare ale subcontractanului, specializarea acesuia, lucrarile care urmeaza a fi realizate de catre subcontractant si procentul (%) lucrarilor ce vor fi realizate de catre subcontractant (lei, fara TVA). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Note:
   1.  Documentele in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
   2.  In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens.
   3.  Contractele incheiate intre ofertantul unic/ofertantul asociat si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conformitate cu prevederilor art. 41 si 42 din HG 394/2016, în cuantum de 140.000,00 RON prin virament bancar în contul entitatii contractante - RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timisoara, sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 12 luni de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul 1 din sectiunea modele de Formulare a Documentatiei de Atribuire. Daca aceasta garantie este emisa de catre o societate de asigurari în baza unei polite de asigurare, atunci aceasta Polita, Clauzele de Garantare aferente precum si Contractul de Asigurare nu vor modifica caracterul irevocabil al garantiei si plata neconditionata asa cum este specificat în Formularul
   1.  In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa in alta limba va fi insotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SICAP. Ofertantii care depun oferte vor incarca obligatoriu in SICAP dovada constituirii garantiei, scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.42, alin.(4) ?i alin.(7), din HG 394/2016. Eventualele neconcordan?e legate de cuantum, form ?i perioad de valabilitate se clarific conform art. 138 alin.(3) din HG 394/2016. Ofertele care nu sunt înso?ite de garan?ia de participare vor fi respinse conform art. 143 din HG 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10 % din valoarea fa... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/06/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/06/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 05/06/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Oferta câ?tig?toare este cea clasat pe primul loc (pretul cel mai scauzt). Dac vor exista doua sau mai multe oferte care contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, EC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara prin incarcarea in sistem a unui nou document cu noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut Odat cu semnarea contractului, se va semna conven?ia privind asigurarea m?surilor de securitate ?i s?n?tate în munc ?i situa?ii de urgen? (F 18 si F 18A) care va deveni anexa la contract Odat cu semnarea contractului, se va semna FORMULARUL DE COMPROMIS (Acord de arbitraj) (F 17) care va deveni anexa la contract Acordul de asociere, acordurile de subcontractare si/sau angajamentele de sustinere (impreuna cu documentele anexate de la ter?), dupa caz, vor fi prezentate ODATA CU DUAE si vor deveni anexe la contract F
   2. 1 Scrisoare de garan?ie pentru returnarea avansului va deveni anexa la contract si formatul acestuia va fi respectat in cazul in care ofertantul câ?tig?tor va solicita plata în avans Potentialii Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre Entitatea Contractanta in Fisa de Date In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca EC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, EC isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.240 si 241 din Legea 99/2016. Modificarea contractului in perioada de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art.240 si 241 din Legea 99/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conf. cu dispozitiile legii. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa exclusiv in SICAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la Sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, cat si in Sectiunea Intrebari, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art.160 din Legea 99/2016. EC va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, conf. art.172 alin. (2) din Legea 99/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin SICAP (Sectiunea "Intrebari"). Ofertan?ii vor raspunde la clarificari si vor transmite eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea "Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do https://sicap-prod.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile Legii 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Aquatim S.A. - Compartimentul juridic Adresse postale: Str. Gh. Laz?r nr. 11A Ville: Timi?oara Code postal: 300081 Pays: Roumanie Téléphone: +40 256200262 Adresse internet: www.aquatim.ro www.aquatim.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45233140 - Travaux routiers 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil