Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 05/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction d'égouts

2020/S 180-435482  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction d'égouts

2020/S 180-435482

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 157-384128)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Aquatim S.A. Timi?oara
Numéro national d'identification: RO 3041480
Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 11A
Ville: Timi?oara
Code NUTS: RO424 Timi
Code postal: 300081
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Blidariu Sergiu
Courriel: sergiu.blidariu@aquatim.ro
Téléphone: +40 256200262
Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.aquatim.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
CL 30 - Execu?ie re?ele de ap ?i canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin

Numéro de référence: DA 3041482/2020/22_FE

II.1.2)
Code CPV principal
45232400 Travaux de construction d'égouts

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului il constituie executia retelelor noi de apa si retelelor noi de apa uzata Sanpetru Mare Saravale si Lovrin, dupa cum urmeaza:
   1.  Sanpetru Mare: (a) executie retele noi de distributie apa: - conducta de distributie in lungime cumulat de L = 12 233 (inclusiv subtraversarile) m; (b) execu?ie re?ele noi de canalizare: - conducte canalizare in lungime cumulat de L = 11 772 m; - sta?ii de pompare ape uzate - 6 + 1 buc??i; - conduct refulare L = 8,834 m;
   2.  Saravale: (a) execu?ie re?ele noi de canalizare: - conducte canalizare in lungime cumulat de L = 16 136 m; - sta?ii de pompare ape uzate - 6 + 1 buc??i; - conduct refulare L = 10 147 m;
   3.  Lovrin: (a) execu?ie re?ele noi de canalizare: - conducte canalizare in lungime cumulat de L = 14 080 m; - sta?ii de pompare ape uzate - 5 + 1 buc??i; - conduct refulare L = 3 036 m; (b) reabilitare re?ele de canalizare: - conducte canalizare in lungime cumulat de L = 1 657 m; Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include: (a) activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate de ofertan?i conform capitolulului 3 "CS-Preambul, Liste, Fise tehnice",
   1.  Preambul-9. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare; (b) lucrari de constructie; (c) alimentare cu energie electrica a obiectivelor; (d) testare si punere in functiune; (e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor. Durata contractului este de 60 de luni: incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor si/sau lucrarilor (24 de luni perioada de executie si 36 de luni perioada de notificare defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 157-384128

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Lire:

Date: 05/10/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Lire:

Date: 05/10/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 28/03/2021

Lire:

Date: 05/04/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45233140 - Travaux routiers 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil