Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2020/S 99-238214  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 2020/S 099-238214 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquatim S.A. Timi?oara NumÈro national d'identification: RO 3041480 Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 11A Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Code postal: 300081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Diana Cotop Courriel: sergiu.blidariu@aquatim.ro TÈlÈphone: +40 256200262 Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.aquatim.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
CL 07: ÑProiectare ?i execu?ie sta?ii tratare Buzia?, Victor Vlad Delamarina, ?tiucaî NumÈro de rÈfÈrence: DA 3041480/2020/006FE accesibil Ón SICAP, http://sicap-prod.e-licitatie.ro;
II.1.2) Code CPV principal 45252126
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il constituie modernizarea STA Buzias (debit STA 28,18 l/s) si realizarea a dou STA noi Ón Victor Vlad Delamarina si Stiuca (debit 6,35 l/s, respectiv 11,89 l/s), conform CS. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare cu apa Buzias care cuprinde localitatile din UAT Buzias si UAT Racovita, zona de alimentare cu apa VV Delamarina care cuprinde localitatile Victor Vlad Delamarina, Petroasa Mare, Honorici si Herendesti, respectiv zona de alimentare cu apa Stiuca care cuprinde localitatile Stiuca, Dragomiresti, Zgribesti, Olosag, Gavojdia si Salbagel. Lucr?rile de execu?ie a sta?iilor de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 .(**Republicata**); Ómbun?t??irea siguran?ei exploat?rii sta?iilor de tratare; automatizarea proceselor de tratare. Contractul pentru proiectarea si executia celor trei statii de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea celor trei proiecte tehnice de executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie si instruirea personalului beneficiarului. Durata contractului este 60 de luni, incepand de la data emiterii ordinului de incepere, astfel: durata de proiectare este de 180 de zile (?ase luni) + durata de execu?ie a lucr?rilor de 550 de zile(18 luni) de la data emiterii ordinului de Óncepere + perioada de garantie de 36 de luni. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta stabileste dou termene in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, astfel: ó primul termen: in a 28-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 38-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor; ó al 2-lea termen/ultimul termen: in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 21-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor. EC va raspunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimat a contractului: 16 131 501 RON, f?r TVA, nu include cheltuieli diverse ?i neprev?zute ?i nici sume provizionate.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO424 Lieu principal d'exÈcution:
Localitatile Hitias (com. Racovita), Victor Vlad Delamarina si Stiuca, judetul Timis.
II.2.4) Description des prestations:
Proiectarea si executia statiilor de tratare Buzias (modernizarea sta?iei existente), Victor Vlad Delamarina (constructie noua) si Stiuca (constructie noua), conform caietului de sarcini. Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul statiei de tratare Buzias au caracter de modernizare si se refera la urmatoarele obiective: bazine pentru oxidare cu aer; suflante pentru oxidare; reabilitarea filtrelor; statie de dezinfec?ie; sistem SCADA. Lucr?rile prev?zute a se implementa Ón cadrul sta?iei de tratare Vicor Vlad Delamarina se refer la urmatoarele obiective: front de captare; conducte de aduc?iune; bazin preoxidare; sta?ie de filtrare multistrat; sta?ie de filtrare CAG; sta?ie nou de clorinare cu clor gazos; sta?ie pompare ap potabil spre re?ea si spre GA Honorici; pompa de incendiu; grup pompare pentru GA Herendesti si GA Petroasa Mare; rezervoare 2 x 150 m3; treapta de tratare namol; sistem SCADA. Lucr?rile prev?zute a se implementa Ón cadrul sta?iei de tratare Stiuca se refer la urmatoarele obiective: front de captare; conducte de aduc?iune; bazin oxidare; sta?ie de microfiltrare; sta?ie noua de dezinfec?ie cu hipoclorit; sta?ie pompare ap potabil pentru GA Dragomire?ti ?i GA Zgribesti; rezervoare noi 2 x 250 m3, rezervor existent 110 m3; tratare n?mol; sistem SCADA.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Costuri de operare. / PondÈration: 30 Co t - Nom: Pretul ofertei. / PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritara 3 ñ ÑDezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselorî, Obiectivul strategic
   3. 2 ñ ÑCre?terea nivelului de colectare ?i epurare a apelor uzate urbane, precum ?i a gradului de asigurare a aliment?rii cu ap potabil a popula?ieiî.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 024-054814
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Aquatim S.A. ñ Compartimentul juridic Adresse postale: Str. Gh. Laz?r nr. 11A Ville: Timi?oara Code postal: 300081 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 256200262 Adresse internet: www.aquatim.ro www.aquatim.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil