Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2020/S 99-238219  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 2020/S 099-238219 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquatim S.A. Timi?oara Numéro national d'identification: RO 3041480 Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 11A Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Code postal: 300081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Viorel Avramovici Courriel: sergiu.blidariu@aquatim.ro Téléphone: +40 256200262 Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.aquatim.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
CL 04 - Proiectare ?i execu?ie sta?ii tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare Numéro de référence: DA 3041480/2020/05FE
II.1.2) Code CPV principal 45252126
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului îl constituie extinderea ?i modernizarea sta. Gottlob (debit sta. 6,47 l/s) ?i sta. Uivar (debit sta. 7,4 l/s), extinderea sta. Bobda (debit sta. 8,6 l/s) ?i sta. Jimbolia (16,7 l/s) ?i realizarea a doua sta. noi în Satchinez (debit sta. 15,5 l/s) ?i Sanpetru Mare (debit sta. 5,6 l/s), conform caietului de sarcini. Lucr?rile de execu?ie a sta?iilor de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE, transpusa in Legea 458/2002 (**republicata**), îmbun?t??irea siguran?ei exploat?rii sta?iilor de tratare, automatizarea proceselor de tratare. Contractul pentru proiectarea si executia celor sase statii de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea celor sase proiecte tehnice de executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare, acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie si instruirea personalului beneficiarului. Durata contractului este 60 de luni, incepand de la data emiterii ordinului de incepere, astfel: durata de proiectare 180 de zile (sase luni) + durata de execu?ie a lucr?rilor de 550 de zile (18 luni) de la data emiterii ordinului de începere + perioada de garantie de 36 de luni. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta stabileste doua termene in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, astfel: - primul termen: in a 28-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 38-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt depunerea ofertelor; - al doilea termen/ultimul termen: in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt depunerea ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 21-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor. EC va raspunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimat a contractului, 22 398 950 RON, f?r TVA, nu include cheltuieli diverse ?i neprev?zute ?i nici sume provizionate.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Lieu principal d'exécution:
Localit??ile Gottlob, Bobda, Satchinez, Uivar, Jimbolia, Sanpetru Mare, judetul Timi?.
II.2.4) Description des prestations:
Proiectarea ?i execu?ia sta?iilor de tratare Gottlob (extindere ?i modernizare), Bobda (extindere), Satchinez (nou?), Uivar (extindere ?i modernizare), Jimbolia (extindere sta?ie pentru Checea), Sanpetru Mare (nou?). Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta. Gottlob au caracter de extindere ?i modernizare ?i se refer la urm?toarele obiective: bazine preoxidare cu aer, modul compact de oxidare, filtrare ?i dezinfec?ie, dezinfec?ie cu ozon, pomp de incendiu, treapt de tratare n?mol, sistem SCADA. Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta. Bobda au caracter de extindere ?i se refer la urm?toarele obiective: modul compact suplimentar de oxidare, filtrare ?i dezinfec?ie, pompe de ap potabil spre GA Cenei. Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta. Satchinez se refer la urm?toarele obiective: bazin preoxidare cu aer, sta?ie de filtrare, sta?ie nou de dezinfec?ie cu hipoclorit, sta?ie pompare ap potabil spre re?ea + pompa de incendiu, grup pompare spre GA Hodoni ?i GA Barateaz, rezervoare 2 x 300 m3, treapt de tratare n?mol, sistem SCADA. Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta. Uivar au caracter de extindere ?i modernizare ?i se refer la urm?toarele obiective: bazin de oxidare cu aer/oxigen, gospodarie de reactivi (clorura feric?), modul compact de oxidare, filtrare ?i dezinfec?ie, bazine existente de oxidare, sta?ie de filtrare CAG, sta?ie noua de dezinfec?ie cu hipoclorit, sistem SCADA. Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta. Jimbolia au caracter de extindere (pentru Checea) ?i se refer la urm?toarele obiective: modul compact de oxidare, filtrare ?i dezinfec?ie, sta?ie pompare ap potabil spre GA Checea. Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta. Sanpetru Mare se refer la urm?toarele obiective: bazin preoxidare cu aer/oxigen, sta?ie de filtrare, sta?ie nou de dezinfec?ie cu hipoclorit, sta?ie pompare ap potabil spre re?ea, pomp de incendiu, rezervoare 2 x 200 m3, treapta de tratare n?mol, sistem SCADA.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Cost de operare. / Pondération: 30 Coût - Nom: Pretul ofertei. / Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, obiectivul strategic
   3. 2 - Cre?terea nivelului de colectare ?i epurare a apelor uzate urbane, precum ?i a gradului de asigurare a aliment?rii cu ap potabil a popula?iei.
II.2.14) Informations complémentaires Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz): nu este cazul.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 024-054820
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Aquatim S.A. - Compartimentul juridic Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 11A Ville: Timi?oara Code postal: 300081 Pays: Roumanie Téléphone: +40 256200262 Adresse internet: www.aquatim.ro www.aquatim.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil