Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 05/04/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2021/S 37-093502  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2021/S 037-093502

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 242-599560)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Aquatim S.A. Timi?oara
NumÈro national d'identification: RO 3041480
Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 11A
Ville: Timi?oara
Code NUTS: RO424 Timi
Code postal: 300081
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Viorel Avramovici
Courriel: ion.benghia@aquatim.ro
TÈlÈphone: +40 256200262
Fax: +40 256294753
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquatim.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
CL 04 ñ Proiectare ?i execu?ie sta?ii tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, S'npetru Mare

NumÈro de rÈfÈrence: DA 3041480/2020/05RFE

II.1.2)
Code CPV principal
45252126 Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului Ól constituie extinderea ?i modernizarea STA Gottlob (debit STA 6,47 l/s) ?i STA Uivar (debit STA 7,4 l/s), extinderea STA Bobda (debit STA 8,6 l/s) ?i STA Jimbolia (16,7 l/s), ?i realizarea a doua STA noi Ón Satchinez (debit STA 15,5 l/s) ?i Sanpetru Mare (debit STA 5,6 l/s), conform caietului de sarcini. Lucr?rile de execu?ie a sta?iilor de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 (**Republicata**); Ómbun?t??irea siguran?ei exploat?rii sta?iilor de tratare; automatizarea proceselor de tratare. Contractul pentru proiectarea si executia celor sase statii de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea celor sase proiecte tehnice de executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie si instruirea personalului beneficiarului. Contractul r?m'ne valabil p'n la Óndeplinirea tuturor obliga?iilor de c?tre par?i. Contractul se compune din durata de execu?ie care este de 24 de luni de la data de Óncepere (sase luni proiectare si 18 luni execu?ie lucr?ri), la care se adaug perioada de garan?ie care este de minimum 36 de luni de la semnarea procesului-verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta stabileste doua termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, astfel: ó primul termen: pana in a 28-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, EC va raspunde solicitarilor transmise pana in a 38-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor; ó al doilea termen/ultimul termen: pana in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 21-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. EC va raspunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimat a contractului, 29 947 395 RON, f?r TVA, include rezerva de implementare (suma provizionata pentru alimentarea cu energie electrica), dar nu include Ñcheltuieli diverse ?i neprev?zuteî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 242-599560

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 08/03/2021

Lire:

Date: 05/04/2021

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 08/03/2021

Lire:

Date: 05/04/2021

NumÈro de section: IV.2.6)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s Ó?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 08/09/2021

Lire:

Date: 05/10/2021

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil