Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 26/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2021/S 178-464575  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 2021/S 178-464575 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AQUATIM S.A. Timisoara Numéro national d'identification: RO 3041480 Adresse postale: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Chirila Alexandru Courriel: ion.benghia@aquatim.ro Téléphone: +40 256200262 Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127474 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
CL 6: Proiectare ?i execu?ie sta?ii de tratare Deta ?i Ciacova Numéro de référence: DA 3041480/2021/12RFE
II.1.2) Code CPV principal 45252126 Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il constituie extinderea ?i modernizarea sta?iei de tratare Deta (pentru un debit de 37,12 l/s), si realizarea unei noi sta?ii de tratare în Ciacova (pentru un debit de 13,15 l/s), conform caietului de sarcini. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare cu apa Deta, care cuprinde ora?ul Deta ?i localit??ile Opati?a, Banloc, Livezile, Voiteg ?i respectiv zona de alimentare cu apa Ciacova, care cuprinde ora?ul Ciacova ?i satele apar?in?toare. Lucr?rile de execu?ie a sta?iilor de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 (**Republicata**); îmbun?t??irea siguran?ei exploat?rii sta?iilor de tratare; automatizarea proceselor de tratare. Contractul pentru proiectarea si executia celor 2 statii de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea celor 2 Proiecte Tehnice de Executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie si instruirea personalului Beneficiarului. Contractul r?mâne valabil pân la îndeplinirea tuturor obliga?iilor de c?tre par?i. Contractul se compune din Durata de execu?ie care este de 24 de luni de la data de începere (6 luni proiectare si 18 luni execu?ie lucr?ri), la care se adaug perioada de garan?ie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor. Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimat a contractului, 20.805.464 lei, f?r TVA, include Rezerva de implementare (suma provizionata pentru alimentarea cu energie electrica), dar nu include "cheltuieli diverse ?i neprev?zute".
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 20 805 464.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi Lieu principal d'exécution:
Localitatile Deta si Ciacova, judetul Timis
II.2.4) Description des prestations:
Proiectarea si executia statiilor de tratare Deta (extinderea si modernizarea sta?iei existente) si Ciacova (constructie noua), conform caietului de sarcini. Lucr?rile prev?zute în cadrul statiei de tratare Deta au caracter de extindere si modernizare si se refera la urmatoarele obiective: Front de captare; Conducte de aduc?iune; Bazin preoxidare cu aer/oxigen; Statii de pompare intermediara; Sta?ii de filtrare; Reabilitare 2 rezervoare de cate 1000 mc; Statii de pompare ap potabil spre Voiteg si respectiv Banloc si Livezile; Sistem SCADA. Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta?iei de tratare Ciacova se refer la urm?toarele obiective: Front de captare; Conducte de aduc?iune; Bazin de oxidare cu aer; Sta?ie de tratare compacta cu ozon (oxidare, biofiltrare si dezinfectie); Sta?ie de dezinfectie cu hipoclorit ; Sta?ie pompare apa potabila spre re?ea; Reabilitare rezervor existent 500 mc; Sistem SCADA.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Pentru oferta cu Durata suplimentara a perioadei de garantie cea mai mare se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte. Pentru oferta cu perioada de garantie egal cu minimul solicitat de 36 de luni se vor acorda 0 puncte. Pentru alte durate de garantie, punctajul se acorda conform algoritmului de calcul / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Costurile de operare cu energia electrica se obtin prin insumarea costurilor de operare cu energia electrica aferente extinderii si modernizarii procesului de tratare de la STA Deta si a costurilor de operare aferente procesului de tratare de la STA Ciacova. CO = CO Deta+ CO Ciacova Unde: CO - Costurile de operare cu energia electrica pentru procesul de tratare CO Deta - Costurile de operare anuale maxime garantate cu energia electrica pentru extinderea procesului de tratare de la STA Deta CO Ciacova - Costurile de operare anuale maxime garantate cu energia electrica pentru procesul de tratare de la STA Ciacova / Pondération: 30 Coût - Nom: Pretul ofertei / Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic
   3. 2 Cre?terea nivelului de colectare ?i epurare a apelor uzate urbane, precum ?i a gradului de asigurare a aliment?rii cu ap potabil a popula?iei
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1:Ofertantul unic, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Mod. de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertan?i asocia?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i), cu informatiile aferente situatiei lor. Doc. justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative mentioante mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Aceste doc. justificative sunt: a. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; b. certificate de atestare fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale la momentul prezentarii. c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. d. alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit doc. de natura celor prevazute sau respectivele doc. nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative / judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Doc. vor fi prezentate (la momentul solicitarii de catre Entitatea Contractanta) scanate dupa original, sau dupa copii legalizate sau copii "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana. Note:
   1.  Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea 99/2016.
   2.  Formularele si/sau doc. solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si, daca este cazul de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.
   3.  Entitatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
   4.  Entitatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
   5.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.
   6.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei. Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese. Ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii NU trebuie s se afle în niciuna din situa?iile prev?zute la art. 73 din Legea 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului Entitatii Contractante, parte a dosarului achizitiei sectoriale si sunt urmatoarele: Dr. ing. Vlaicu Ilie - Director General; ec. C?l?un Marioara - Director Economic; ing. Stînean Gheorghe - Director Tehnic; ing. Maier Lauren?iu Florin - Director Dezvoltare; ing. Laichici Valentin-Florin - Director Comercial; ing. Groz?vescu Mihai - ?ef Unitate Implementare Proiecte; ec. Benghia Ion - ?ef Serviciu Achizi?ii Publice; cj. Iv?nescu Alina Cristina - Consilier Juridic. In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/ter sus?in?tor) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Mod. de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertan?i asocia?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i), cu informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/ter?ii sus?in?tori/subcontractan?ii participan?i la procedur vor prezenta obligatoriu, ODATA CU DUAE, prin intermediul SICAP, Declara?ia de neîncadrare în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 - Formular
   3.  Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru ofertant/membri ai asocierii/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatea Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Note:
   1.  In sensul dispozitiilor art. 73, alin.(2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
   2.  Entitatea Contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie sectoriala. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
   3.  Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
   4.  Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
   5.  Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cifra de afaceri medie anualaMedia Cifrei de afaceri anuale globale (la nivelul Ofertantului), din ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) trebuie fie de minim 20.000.000 lei.In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat / tert sustinator) va prezenta DUAE. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori, dup caz. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator - Formularul 4 (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii va/vor confirma faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea 99/2016 prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20 (centralizare informa?ii privind cifra de afaceri ?i documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2018, 2019 si 2020 inregistrate la organele competente sau raport al cenzorilor sau raport de Audit financiar daca este cazul; sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Note:
   1.  In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un ter?, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii ?i/sau ter la solicitarea Entit??ii Contractante.
   2.  Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro ) pentru fiecare an in parte.
   3.  Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic respectiv. http://www.bnr.ro
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare Cerinta 2 Proportia de subcontractare Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie sectoriala, conform art. 187 din Legea 99/2016 ofertantul unic/ ofertantul asociat are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti si proportia de subcontractare. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1: Experien?a similar Ofertantul va demonstra c în ultimii 5 ani, împlini?i la data termenului limit de depunere a ofertelor men?ionat în anuntul de participare, a executat ?i a dus la bun sfâr?it lucr?ri similare sau superioare din punctul de vedere al complexit??ii, pentru construc?ie nou ?i/sau modernizare/reabilitare/extindere pentru 1 sta?ie de tratare a apei în vederea potabiliz?rii cu o capacitate de minimum 15 l/s, în cadrul unui contract de tip proiectare ?i execu?ie. Note:
   1.  Prin sintagma "lucrari duse la bun sfârsit" se întelege: Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau Lucrari receptionate însotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; sau Lucrari receptionate însotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor ?i punerea în func?iune; sau Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
   2.  In scopul intelegerii complexit??ii obiectivului de investitii se vor considera similare statiile de tratare cu o capacitate egal sau mai mare de 15 l/s.
   3.  Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, perioada celor 5 ani se prelungeste cu numarul de zile corespunzatoare numarului de zile de prelungire a termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare.
   4.  Se va indica partea executat de operatorul economic in cazul in care acesta a participat intr-o asociere sau in calitate de subcontractant.
   5.  In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini de oricare membru al grupului, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de operatorul/operatorii care indeplineste/indepline?te aceasta cerinta. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de catre ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant - dupa caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE si Acordul de subcontractare - Formularul 6, dupa caz. Acordurile de subcontractare vor fi încheiate în conditii similare cu cele prevazute in contractul principal si vor include cel putin urmatoarele informatii: denumirea si datele de identificare ale subcontractantului, specializarea acesuia, lucrarile care urmeaza a fi realizate de catre subcontractant si valoarea lucrarilor ce vor fi realizate de catre subcontractant (lei, fara TVA). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Note:
   1.  Documentele in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
   2.  In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens.
   3.  Contractele incheiate intre ofertantul unic/ofertantul asociat si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016. Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii, dup caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE Acordul de asociere - Formular 7 si Împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei - Formular
   8.  Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului, Angajament ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici - Formular
   5.  Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii va confirma faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, vor fi prezentate la solicitarea Entit??ii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20A (centralizare informa?ii privind experien?a similar ?i documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sunt: documente/ certificate/ recomandari emise de Beneficiarul serviciilor de proiectare/ lucrarilor; si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de entitale contractante; si/sau Certificari de buna executie, emise si/sau contrasemnate de beneficiari care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Din documentele justificative prezentate trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: denumirea contractului invocat drept experienta similara; partile contractante, inclusiv beneficiarul contractului; obiectul contractului: tipul de lucrari executate de catre operatorul economic; capacitatea statiei de tratare a apei în vederea potabiliz?rii pentru care operatorul economic a executat lucrarile; valoarea lucrarilor (fara TVA) executate de catre operatorul economic; perioada executarii lucrarilor, inclusiv data de finalizare a executiei lucrarilor; numarul si data documentului de recep?ie; data semnarii contractului si data finalizarii contractului. Note:
   1.  In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un ter?, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii ?i/sau ter la solicitarea Entit??ii Contractante, dup caz.
   2.  Formularul 20A va fi completat pentru fiecare contract prezentat pentru demonstrarea cerin?elor de experien? similar?, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, ?i va fi înso?it de toate documentele justificative solicitate mai sus.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conformitate cu prevederile art.41 si 42 din HG 394/2016, în cuantum de 200.000lei prin virament bancar în contul entitatii contractante - RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timisoara, sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul 1 din sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire. Daca aceasta garantie este emisa de catre o societate de asigurari în baza unei polite de asigurare, atunci aceasta Polita, Clauzele de Garantare aferente precum si Contractul de Asigurare nu vor modifica caracterul irevocabil al garantiei si plata neconditionata asa cum este specificat în Formularul
   1.  In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa in alta limba va fi insotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SICAP. Ofertantii care depun oferte vor incarca obligatoriu in SICAP dovada constituirii garantiei, scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.42 alin.(7), din HG 394/2016. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare vor fi respinse cu respectarea dispozitiile art.138 alin.(3) din HG 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din val. fara TVA a contractului si se poate constitui conf. art. 45-46 din HG 394/2016 ?i conf. Clauzei 15 din Conditiile generale, Cap.1-Condi?ii contract... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/04/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Oferta câ?tig?toare este oferta clasat pe primul loc (punctajul cel mai mare). Dac dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora, respectiv pret, costuri de operare si perioada de garantie suplimentara ofertata. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, EC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mica Contractul ramane valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre parti. Durata contractului se compune din: perioada de proiectare: 6 luni de la data de incepere, notificata in ordinul de incepere, perioada de executie a lucrarilor:18 luni, perioada de garantie: minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Odat cu semnarea contractului de lucr?ri, se va semna conven?ia privind asigurarea m?surilor de securitate ?i s?n?tate în munc ?i situa?ii de urgen? (F19 si F19A). Odat cu semnarea contractului, se va semna FORMULARUL DE COMPROMIS (Acord de arbitraj)-F18A care va deveni anexa la contract. Acordul de asociere, contractele cu subcontractantii si/sau angajamentele de sustinere (impreuna cu documentele anexate de la ter?), dupa caz, vor fi prezentate ODATA CU DUAE si vor deveni anexe la contract F2A Scrisoare de garan?ie pentru returnarea avansului va deveni anexa la contract si formatul acestuia va fi respectat in cazul in care ofertantul câ?tig?tor va solicita plata în avans Potentialii Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre EC in FDA. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor. Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile! Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca EC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie sectoriala, EC isi rezerva dreptul de a aplica prev. art.240 si 241 din L99/2016. Modificarea contractului in perioada de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prev. la art.240 si 241 din L99/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP(https:// e- licitatie.ro), la Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in Sectiunea "Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 160 alin.1 din L99/2016 privind achizitiile sectoriale. EC va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, in conformitate cu prevederile art. 172 alin.2 din L99/2016. Pentru com... detalii pe www.e-licitatie.ro http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile Legii 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: AQUATIM SA -COMPARTIMENTUL JURIDIC Adresse postale: Str. Gh.Lazar nr.11A Ville: Timisoara Code postal: 300081 Pays: Roumanie Téléphone: +40 256200262 Adresse internet: www.aquatim.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable