Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2022/S 89-245374  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 2022/S 089-245374 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AQUATIM S.A. Timisoara Numéro national d'identification: RO 3041480 Adresse postale: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mirela Albulescu Courriel: ion.benghia@aquatim.ro Téléphone: +40 256200262 Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
CL 03: Proiectare ?i execu?ie sta?ie de tratare Bega Timi?oara Numéro de référence: DA 3041480/2020/004FE
II.1.2) Code CPV principal 45252126 Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului îl constituie modernizarea sta?iei de tratare Bega din Timi?oara (debit STA 1500 l/s), conform caietului de sarcini. Lucr?rile de execu?ie a sta?iei de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 (**Republicata**); îmbun?t??irea siguran?ei exploat?rii sta?iei de tratare; automatizarea proceselor de tratare. Contractul pentru proiectarea si executia statiei de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie si instruirea personalului Beneficiarului. Contractul r?mâne valabil pân? la îndeplinirea tuturor obliga?iilor de c?tre par?i. Contractul se compune din Durata de execu?ie care este de 24 de luni de la data de începere notificata in ordinul de incepere a lucrarilor (6 luni proiectare si 18 luni execu?ie lucr?ri), la care se adaug? perioada de garan?ie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor. Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta stabileste 2 termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, astfel: - primul termen: in a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea Contractanta va raspunde solicitarilor transmise pana in a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor; - al doilea termen/ultimul termen: in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea Contractanta va raspunde solicitarilor transmise pana in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, respectiv 21 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimat? a contractului, 81.900.372 lei, f?r? TVA, nu include cheltuieli diverse ?i neprev?zute ?i nici sume provizionate.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 71 941 545.22 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi? Lieu principal d'exécution:
Statia de Tratare Apa (STA) Bega Timi?oara, Municipiul Timi?oara, judetul Timi?.
II.2.4) Description des prestations:
Statia de tratare a apei (sursa de suprafata) Bega asigura in prezent peste 70% din necesarul de apa potabila pentru zona de alimentare cu apa Timi?oara. In cadrul STA Bega existente se propune realizarea urmatoarelor obiective: - Treapta de amestec, floculare-coagulare-decantare; - Statie de Oxidare cu ozon si statie de pompare; - Statie de filtrare noua. Schema tehnologic? a statiei de tratare asigur? operarea func?ie de varia?iile indicilor de calitate ai apei brute. Lucr?rile prev?zute a se implementa în cadrul sta?iei de tratare au caracter de modernizare ?i se refer? la urm?toarele: Schimbare debitmetre (2 buc.) la intrarea in statia de tratare; Conducta noua de legatura de la camera de amestec la statia de pompare (SP) treapta I; Modificarea scopului tehnologic pentru SP treapta I - in momentul de fata pompeaza apa decantata catre filtre, iar dupa realizarea investitiei, va pompa apa bruta in noile decantoare lamelare; Montarea in bazinul de aspiratie de la SP treapta I a minim patru mixere submersibile, pentru evitare depunerilor; Decantoare lamelare; Statie de Oxidare cu ozon si statie de pompare; Gospodarie de reactivi (polimer); Statie noua de filtrare; Conducte in incinta; Demolari si amenajarea terenului; Sistem de automatizare, Instala?ii de iluminat, electrice ?i de automatizare, inclusiv lucr?rile necesare pentru integrarea sistemului de automatizare in sistemul SCADA existent; Instalatii termice, de ventialtie si dezumidificare. In cadrul statiei de filtrare noua s-a propus realizarea unei cladiri noi echipate cu 16 filtre rapide deschise. Suprafata de filtrare este de 50 m2/filtru adica 800 m2. Noua cladire a filtrelor si statia de oxidare cu ozon vor fi amplasate in locul decantoarelor existente aferente etapei STA Bega 2, actualmente scoase din functiune. Locatia proceselor de coagulare/floculare/decantare va fi pe amplasamentul actual al statiei de filtre STA Bega
   4. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Durata suplimentar? a perioadei de garan?ie / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Costul de operare anual maxim garantat cu energia electrica pentru procesul de tratare / Pondération: 45 Critère de qualité - Nom: Metodologia de abordare propus? pentru implementarea contractului / Pondération: 10 Coût - Nom: Pretul ofertei / Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic
   3. 2 Cre?terea nivelului de colectare ?i epurare a apelor uzate urbane, precum ?i a gradului de asigurare a aliment?rii cu ap? potabil? a popula?iei
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 013-028905
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 67/AP Intitulé:
CL 03: Proiectare ?i execu?ie sta?ie de tratare Bega Timi?oaraCL 03: Proiectare ?i execu?ie sta?ie de tratare Bega Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PASSAVANT ENGINEERING Numéro national d'identification: 42448132 Adresse postale: Strada STR DRUMUL GARII ODAI, Nr. 1A, Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 075100 Pays: Roumanie Courriel: iulia.dumitrescu@passavant-ee.com Téléphone: +40 213167545 Fax: +40 213167546
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 81 900 372.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 71 941 545.22 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 300560 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: AQUATIM S.A. - COMPARTIMENTUL JURIDIC Adresse postale: Str. Gh.Lazar nr.11A Ville: Timisoara Code postal: 300081 Pays: Roumanie Téléphone: +40 256200262 Adresse internet: www.aquatim.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/05/2022 Roumanie-Timi?oara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potableType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 06/05/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil