Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 07/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2020/S 147-361950  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Roumanie-Timi?oara: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2020/S 147-361950

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 139-343195)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Aquatim S.A. Timi?oara
Numéro national d'identification: RO 3041480
Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 11A
Ville: Timi?oara
Code NUTS: RO424 Timi
Code postal: 300081
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Albulescu Mirela
Courriel: sergiu.blidariu@aquatim.ro
Téléphone: +40 256200262
Fax: +40 256294753 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquatim.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.aquatim.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
CL 13: execu?ie re?ele de ap ?i canalizare Timi?oara Sud

Numéro de référence: DA 3041480/2020/003/R_FE

II.1.2)
Code CPV principal
45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului il constituie executia lucrarilor de reabilitare a retelelor de apa si retelelor de apa uzata Timisoara Sud, dup cum urmeaz?: - reabilitare retele de alimentare cu apa potabila in lungime cumulata de 19 842 ml pe un numar de 30 de strazi din Timisoara - zona sud; - extindere retele de alimentare cu apa potabila in lungime cumulata de 825 ml pe un numar de patru strazi din Timisoara - zona sud; - reabilitare retele de canalizare in lungime cumulata de 10 543 ml pe un numar de 22 de strazi din Timisoara - zona sud. Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include: (a) activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate de ofertan?i conform Capitolul 3 CS - "Preambul, Liste, Fise tehnice",
   2.  Preambul CL 13. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare; (b) lucrari de constructie; (c) testare si punere in functiune; (d) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie). Perioada de valabilitate a contractului este de 66 de luni incepand de la data semnarii contractului (respectiv 30 de luni perioada de executie a lucrarilor si 36 de luni perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 139-343195

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Descriere succint

Au lieu de:

Durata contractului este de 66 de luni: incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor si/sau lucrarilor (30 de luni perioada de execu?ie ?i 36 de luni perioad de notificare a defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. EC va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul limit stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Lire:

Perioada de valabilitate a contractului este de 66 de luni incepand de la data semnarii contractului (respectiv 30 de luni perioada de executie a lucrarilor si 36 de luni perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numéro de section: III.1.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Depozite ?i garan?ii solicitate

Au lieu de:

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: sase luni de la data-limita de depunere a ofertelor.

Lire:

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 12 luni de la data-limita de depunere a ofertelor.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45233140 - Travaux routiers 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil