Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: ...tude de faisabilitÈ

2020/S 227-560183  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Roumanie-Timi?oara: ...tude de faisabilitÈ 2020/S 227-560183 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CNCF ÑCFRî S.A. ñ Sucursala Regional CF Timi?oara ñ Unitate Opera?ional NumÈro national d'identification: 15662430 Adresse postale: Str. G?rii nr. 2 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300166 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gurza Vasile Courriel: vasile.gurza@cfr.ro TÈlÈphone: +40 256494158 Fax: +40 256494158 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Studiul de fezabilitate: modernizarea/reabilitarea a 47 de sta?ii de cale ferat din Rom'nia ñ SRCF Timi?oara ñ trei loturi NumÈro de rÈfÈrence: 11054529/2019/13.B.3
II.1.2) Code CPV principal 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, contractantul va respecta actele normative ?i reglement?rile specifice infrastructurii feroviare, construc?ii, aplicabile, Ón vigoare, Ón vederea prezent?rii unui proiect Ñmaturî, care s corespund celei mai eficiente solu?ii din punct de vedere tehnico-economic, pentru care s se aprobe asigurarea sursei de finan?are pentru implementarea obiectivului de investi?ie, cu respectarea conformit??ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene ?i Coridoarele TEN-T ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Rom'niei, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea sta?iilor de cale ferat?. Contractantul va purta Óntreaga responsabilitate pentru Óndeplinirea corect?, Ón termen ?i de calitate a cerin?elor descrise Ón prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desf??urare a contractului, contractantul va respecta prevederile contractului, ale caietului de sarcini, reglement?rile legale na?ionale ?i europene aplicabile Ón materie, precum ?i acordurile interna?ionale AGTC ?i AGC, Ón vederea elabor?rii unei documenta?ii complete a studiului de fezabilitate. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adi?ionale (dac sunt necesare Ón vederea Óndeplinirii scopului proiectului), f?r a solicita entita?ii contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajeaz s presteze servicii de calitate prin competen? ?i profesionalism, Ón conformitate cu cerin?ele stabilite Ón cadrul legislativ ?i de reglementare na?ional ?i european Ón vigoare. Totodat?, contractantul va fi responsabil pentru identificarea ?i minimizarea riscurilor de implementare, c't ?i de finalizare a studiului de fezabilitate. OEn urma derul?rii acestui contract, sunt a?teptate de la contractant (contractanti) studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare sta?ie Ón parte). Termen de raspuns la solicitarea de clarificari: in a 12-a zi calendaristic inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta raspunde doar la solicitarile de clarificari transmise in termen. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari: pana in a 20-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea aferenta din cadrul procedurii de atribuire derulata prin mijloace electronice, iar EC va raspunde doar la solicitarile de clarificari transmise in termenul indicat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 250 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Studiu de fezabilitate îModernizarea/ reabilitarea a 47 sta?ii de cale ferat din Rom'niaî SRCF TIMISOARA ñ Lot 2 statia Petro?ani
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO42 Vest Lieu principal d'exÈcution:
In statia CF Petrosani si la sediul beneficiarului.
II.2.4) Description des prestations:
Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative ?i reglement?rile specifice infrastructurii feroviare, construc?ii, aplicabile, Ón vigoare, Ón vederea prezent?rii unui proiect ?matur?, care s corespund celei mai eficiente solu?ii din punct de vedere tehnico ñ economic, pentru care s se aprobe asigurarea sursei de finan?are pentru implementarea obiectivului de investi?ie, cu respectarea conformit??ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene ?i Coridoarele TEN-T ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Rom'niei, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea sta?iilor de cale ferat?. Contractantul va purta Óntreaga responsabilitate pentru Óndeplinirea corect?, Ón termen ?i de calitate a cerin?elor descrise Ón prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desf??urare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglement?rile legale na?ionale ?i europene aplicabile Ón materie, precum ?i acordurile interna?ionale AGTC ?i AGC, Ón vederea elabor?rii unei documenta?ii complete a Studiului de Fezabilitate. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adi?ionale (dac sunt necesare Ón vederea Óndeplinirii scopului Proiectului), f?r a solicita Entita?ii Contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajeaz s presteze servicii de calitate prin competen? ?i profesionalism, Ón conformitate cu cerin?ele stabilite Ón cadrul legislativ ?i de reglementare na?ional ?i european Ón vigoare. Totodat Contractantul va fi responsabil pentru identificarea ?i minimizarea riscurilor de implementare c't ?i de finalizare a Studiului de Fezabilitate. OEn urma derul?rii acestui contract, sunt a?teptate de la Contractant (contractanti) Studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare sta?ie Ón parte).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Sursa de finan?are va fi asigurat din cadrul Titlului de Cheltuial 58 Proiecte cu Finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 - 58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC). Obiectivul de investi?ii este cuprins Ón Master Planul General de Transport al Rom'niei cu suma de 82,33 Milioane EURO, f?r TVA, din care 47,84 Milioane... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Studiu de fezabilitate îModernizarea/ reabilitarea a 47 sta?ii de cale ferat din Rom'niaî SRCF TIMISOARA ñ Lot 3 statia Or?ova
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO42 Vest Lieu principal d'exÈcution:
In statia CF Orsova si la sediul prestatorului.
II.2.4) Description des prestations:
Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative ?i reglement?rile specifice infrastructurii feroviare, construc?ii, aplicabile, Ón vigoare, Ón vederea prezent?rii unui proiect ?matur?, care s corespund celei mai eficiente solu?ii din punct de vedere tehnico ñ economic, pentru care s se aprobe asigurarea sursei de finan?are pentru implementarea obiectivului de investi?ie, cu respectarea conformit??ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene ?i Coridoarele TEN-T ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Rom'niei, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea sta?iilor de cale ferat?. Contractantul va purta Óntreaga responsabilitate pentru Óndeplinirea corect?, Ón termen ?i de calitate a cerin?elor descrise Ón prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desf??urare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglement?rile legale na?ionale ?i europene aplicabile Ón materie, precum ?i acordurile interna?ionale AGTC ?i AGC, Ón vederea elabor?rii unei documenta?ii complete a Studiului de Fezabilitate. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adi?ionale (dac sunt necesare Ón vederea Óndeplinirii scopului Proiectului), f?r a solicita Entita?ii Contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajeaz s presteze servicii de calitate prin competen? ?i profesionalism, Ón conformitate cu cerin?ele stabilite Ón cadrul legislativ ?i de reglementare na?ional ?i european Ón vigoare. Totodat Contractantul va fi responsabil pentru identificarea ?i minimizarea riscurilor de implementare c't ?i de finalizare a Studiului de Fezabilitate. OEn urma derul?rii acestui contract, sunt a?teptate de la Contractant (contractanti) Studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare sta?ie Ón parte).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Sursa de finan?are va fi asigurat din cadrul Titlului de Cheltuial 58 Proiecte cu Finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 - 58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC). Obiectivul de investi?ii este cuprins Ón Master Planul General de Transport al Rom'niei cu suma de 82,33 Milioane EURO, f?r TVA, din care 47,84 Milioane... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Studiu de fezabilitate îModernizarea/ reabilitarea a 47 sta?ii de cale ferat din Rom'niaî SRCF TIMISOARA ñ Lot 1 statia Baile Herculane
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO42 Vest Lieu principal d'exÈcution:
In statia CF Baile Hervulane si la sediul prestatorului.
II.2.4) Description des prestations:
Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative ?i reglement?rile specifice infrastructurii feroviare, construc?ii, aplicabile, Ón vigoare, Ón vederea prezent?rii unui proiect ?matur?, care s corespund celei mai eficiente solu?ii din punct de vedere tehnico ñ economic, pentru care s se aprobe asigurarea sursei de finan?are pentru implementarea obiectivului de investi?ie, cu respectarea conformit??ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene ?i Coridoarele TEN-T ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Rom'niei, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea sta?iilor de cale ferat?. Contractantul va purta Óntreaga responsabilitate pentru Óndeplinirea corect?, Ón termen ?i de calitate a cerin?elor descrise Ón prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desf??urare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglement?rile legale na?ionale ?i europene aplicabile Ón materie, precum ?i acordurile interna?ionale AGTC ?i AGC, Ón vederea elabor?rii unei documenta?ii complete a Studiului de Fezabilitate. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adi?ionale (dac sunt necesare Ón vederea Óndeplinirii scopului Proiectului), f?r a solicita Entita?ii Contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajeaz s presteze servicii de calitate prin competen? ?i profesionalism, Ón conformitate cu cerin?ele stabilite Ón cadrul legislativ ?i de reglementare na?ional ?i european Ón vigoare. Totodat Contractantul va fi responsabil pentru identificarea ?i minimizarea riscurilor de implementare c't ?i de finalizare a Studiului de Fezabilitate. OEn urma derul?rii acestui contract, sunt a?teptate de la Contractant (contractanti) Studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare sta?ie Ón parte).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Sursa de finan?are va fi asigurat din cadrul Titlului de Cheltuial 58 Proiecte cu Finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 - 58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC). Obiectivul de investi?ii este cuprins Ón Master Planul General de Transport al Rom'niei cu suma de 82,33 Milioane EURO, f?r TVA, din care 47,84 Milioane... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 159-388953
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 568
Lot n : 2 IntitulÈ:
Studiu de fezabilitate îModernizarea/ reabilitarea a 47 sta?ii de cale ferat din Rom'niaî SRCF TIMISOARA ñ Lot 2 statia Petro?ani
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSIS PROIECT S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 7335054 Adresse postale: Strada Iancului, Nr. 31, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021716 Pays: Roumanie Courriel: marketing@consis.ro TÈlÈphone: +40 215391132 Fax: +40 215391134 Adresse internet: www.consis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 840 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 770 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 569
Lot n : 3 IntitulÈ:
Studiu de fezabilitate îModernizarea/ reabilitarea a 47 sta?ii de cale ferat din Rom'niaî SRCF TIMISOARA ñ Lot 3 statia Or?ova
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSIS PROIECT S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 7335054 Adresse postale: Strada Iancului, Nr. 31, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021716 Pays: Roumanie Courriel: marketing@consis.ro TÈlÈphone: +40 215391132 Fax: +40 215391134 Adresse internet: www.consis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 225 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 220 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 567
Lot n : 1 IntitulÈ:
Studiu de fezabilitate îModernizarea/ reabilitarea a 47 sta?ii de cale ferat din Rom'niaî SRCF TIMISOARA ñ Lot 1 statia Baile Herculane
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSIS PROIECT S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 7335054 Adresse postale: Strada Iancului, Nr. 31, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021716 Pays: Roumanie Courriel: marketing@consis.ro TÈlÈphone: +40 215391132 Fax: +40 215391134 Adresse internet: www.consis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 265 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 260 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sucursala Regional CF Timi?oara ñ Oficiul juridic Adresse postale: Str. G?rii nr. 2 Ville: Timi?oara Code postal: 300166 Pays: Roumanie Courriel: vasile.gurza@cfr.ro TÈlÈphone: +40 256494158 Fax: +40 256494158 Adresse internet: www.cfr.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79314000 - Étude de faisabilité