Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 12/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Topoloveni: Ordinateur tablette

2020/S 200-484487  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Topoloveni: Ordinateur tablette 2020/S 200-484487 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ora?ul Topoloveni Numéro national d'identification: 4229725 Adresse postale: Calea Bucure?ti nr. 111 Ville: Topoloveni Code NUTS: RO311 Arge Code postal: 115500 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gheorghita Botarca Courriel: topoloveni@yahoo.com Téléphone: +40 248666259 Fax: +40 248666469 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.topoloveni.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104930 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Dotarea unit??ilor de înv???mant din Ora?ul Topoloveni cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz ?colar, respectiv dotarea cu echipamente ?i dispozitive necesare activit??ii didactice de tip: laptop, sistem All-In-One, camera web videoconferin??, proiector, ecran proiec?ie, tabl interactiv?, router wireless" Numéro de référence: 5
II.1.2) Code CPV principal 30213200 Ordinateur tablette
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar (inclusiv abonament internet), respectiv achizitia de echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice de tip: laptop, sistem All-In-One, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless; precum si asigurarea de asistenta tehnica in perioada de garantie. Scopul investitiei il reprezinta necesitatea desfasurarii de activitati didactice in mediul on-line in anul scolar 2020/2021, care presupun o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS - CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice. Necesitatea si oportunitatea achizitionarii tabletelor de uz scolar cu conexiune la internet a fost determinata de aprobarea de catre Guvernul Romaniei a O.U.G. nr. 144/2020 privind unele m?suri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desf??ur?rii în condi?ii de preven?ie a activit??ilor didactice aferente anului ?colar 2020/2021 în contextul riscului de infec?ie cu coronavirus SARS - CoV - 2 prin care autorit?tiIe publice locale pot aproba credile de angajament, precum ?i credite bugetare, dup caz, pentru achizitia de echipamenle IT mobile de tip tableta pentru uz ?colar ?i alte echipamente/dispozitive electronice necesare desf??ur?rii activitatii didactice în mediul on - line; pot derula procedur de achizitie public ?i pot efectua pl?ti eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului OperationaI Competitivitate 2014 -2020. Sumele aferente achizitiei echipamentelor IT mobile, precum ?i alte echipamente/dispozitive electronice necesare desl??ur?rii activit??ii didactice în mediul on - line, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României in perioada de programare 2014 - 2020 prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014 - 2020, axa prioritar 2 - Tehnologia informa?iei ?i comunica?iilor - TIC, pentru o economie digital competitiva, actiunea
   2. 3.3 - Îmbunat??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e - educa?ie, e san?tate ?i e - cultur - sectiunea e - educa?ie. Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiilor prevazute la art.160,alin.2 Legea nr. 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, este cu 6 zile (fara capete) inaintea de data depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile (fara capete).
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 746 309.15 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30231320 Moniteurs à écran tactile 30237240 Caméra web 32413100 Routeurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge Lieu principal d'exécution:
Oras Topoloveni
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar (inclusiv abonament lunar internet), respectiv achizitia de echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice de tip: laptop, sistem All-In-One, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless; precum si asigurarea de asistenta tehnica in perioada de garantie. Scopul investitiei il reprezinta necesitatea desfasurarii de activitati didactice in mediul on-line in anul scolar 2020/2021, care presupun o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS - CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice. Necesitatea si oportunitatea achizitionarii tabletelor de uz scolar cu conexiune la internet a fost determinata de aprobarea de catre Guvernul Romaniei a O.U.G. nr. 144/2020 privind unele m?suri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desf??ur?rii în condi?ii de preven?ie a activit??ilor didactice aferente anului ?colar 2020/2021 în contextul riscului de infec?ie cu coronavirus SARS - CoV - 2 prin care autorit?tiIe publice locale pot aproba credile de angajament, precum ?i credite bugetare, dup caz, pentru achizitia de echipamenle IT mobile de tip tableta pentru uz ?colar ?i alte echipamente/dispozitive electronice necesare desf??ur?rii activitatii didactice în mediul on - line; pot derula procedur de achizitie public ?i pot efectua pl?ti eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului OperationaI Competitivitate 2014 -2020. Sumele aferente achizitiei echipamentelor IT mobile, precum ?i alte echipamente/dispozitive electronice necesare desl??ur?rii activit??ii didactice în mediul on - line, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României in perioada de programare 2014 - 2020 prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014 - 2020, axa prioritar 2 - Tehnologia informa?iei ?i comunica?iilor - TIC, pentru o economie digital competitiva, actiunea
   2. 3.3 - Îmbunat??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e - educa?ie, e san?tate ?i e - cultur - sectiunea e - educa?ie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Garantia acordata produselor: - perioada minima de garantieeste de 24 de luni - perioada maxima de garantieeste 60 de luni / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare este de maxim 30 zile lucratoare de la comanda ferma din partea achizitorului. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS
   2. 4, ACTIUNEA
   2. 3.3.
II.2.14) Informations complémentaires Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii prin Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS
   2. 4, ACTIUNEA
   2. 3.3., semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra su... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
a) Motive de excludere Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara, respectiv: - neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, prezentata pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator; încadrarea într-una din situatiile prevazute la art.164 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, - neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator; încadrarea într-una din situatiile prevazute la art.165 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, - neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator; încadrarea într-una din situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, - neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Persoanele care detin functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt urmatoarele: Botârca Gheorghita; Ene Emilian; Breazu Vasilica; Crasan Vergil; Chivulescu Nicolae; Iliescu Victor; Mogosanu Ionut - Florin; Oceanu Dorin; Radu Laurentiu - Mihail; Rosescu Ion; Târtau Eugenia; Ungureanu Ionut - Alexandru; Ungureanu Marian; Serban Petrica Ionel, Vîlnoiu Aurelian - Ioan; Vînatoru Catalin - Dorel; Ungureanu Maria - Doina; Vînatoru Monica-Florina; Buciu Denisa-Elena, Posa Felicia-Maria, Nuta Costin-Bogdan, Nastase Gabriela-Ramona, Dina Daniela, Belchita Constantin, Mocanu Elena,Grosu Anemona, Ivanescu Ovidiu. Formularele sunt disponibile in sectiunea "Documentatie de atribuire". Autoritatea contractanta, are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se emit documente cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Conform prevederilor art. 193 alin (2) din Legea 98/2016, în cazul în care ofertantul/candidatul demonstreaz îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic ?i financiar ori privind capacitatea tehnic ?i profesional bazându-se pe capacit??ile altor entit??i, invocând, dup caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, împreun cu angajamentul de sus?inere, trebuie s fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) pe a c?ror capacitate se bazeaz ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) va include toate informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), precum ?i informa?iile de la alin. (1) lit. b) ?i c) care prezint relevan? pentru sus?inerea acordat în cadrul procedurii de atribuire respective. Conform prevederilor art. 193 alin (3) din Legea 98/2016, în cazul în care ofertantul/candidatul inten?ioneaz s subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi eventual subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul/candidatul trebuie s completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c) care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a). Pe lâng informa?iile prev?zute la alin. (1)-(3), DUAE con?ine ?i informa?ii cu privire la autoritatea public sau partea ter? responsabil cu întocmirea documentelor justificative, precum ?i o declara?ie oficial care s ateste c operatorul economic are obliga?ia s furnizeze, la cerere ?i f?r întârziere, documentele justificative respective. În cazul în care autoritatea contractant poate ob?ine documentele justificative prev?zute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informa?iile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dat de identificare ?i, dac este cazul, declara?ia necesar de acordare a consim??mântului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate prin completarea si depunerea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative a) certificate constatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezent?rii; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; c) dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind Achizi?iile Publice; d) alte documente edificatoare, dup caz. Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, astfel încât sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Operatorii ecocomici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, la data limita de depunere a ofertelor Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca detine in certificatul constator ONRC, codul / codurile CAEN in obiectul de activitate al contractului, respectiv furnizarea de produse IT. În situa?ia particip?rii la procedur cu ofert comun cerin?a este îndeplinit daca asociatii au ca domenii de activitate cele cu codul corespunzator pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate sustine un operator economic ofertant cu codul sau CAEN, din considerentul ca un cod CAEN ii apartine in nume propriu. Potrivit prevederilor art.193 din Legea nr.98/2016, Autoritatea Contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Daca ofertantul clasat pe primul loc este ofertant din strainatate si in cazul in care ofertantul strain nu poate sa depuna ONRC-ul, cerinta poate fi indeplinita si prin depunerea unor documente echivalente emise in tara in care ofertantul este rezident. Documentele mai sus mentionate vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana, efectuata de catre un traducator autorizat, in conf. cu preved. Legii nr. 178/1997. Înainte de atribuirea contractului, pentru ofertantii romani documentele justificative care urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv certificat constatator emis de ONRC, iar în cazul ofertantilor straini se vor solicita documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualiazate la momentul prezentarii documentului, conform art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, ba... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii prin Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS
   2. 4, ACTIUNEA
   2. 3.3., semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare a ofertelor
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii prin Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS
   2. 4, ACTIUNEA
   2. 3.3., semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213200 - Ordinateur tablette 
30231320 - Moniteurs à écran tactile 
30237240 - Caméra web 
32413100 - Routeurs