Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Travaux de construction de routes - Lucrari executie - Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu

2024/S 2024-071412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71412-2024 - Modification du marché
Roumanie – Travaux de construction de routes – Lucrari executie - Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: JUDETUL SIBIU

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Lucrari executie - Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu
Description: Lucrari executie - Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu Lungimea drumului DJ 106, supus reabilitarii, este de 34,993 km ?i se afla între km 4+022 ?i Km 9+670, (intrarea în ora?ul Ocna Sibiului) ?i între km 11+960 ?i km 41+305, tronsonul pe care nu se intervine ?i anume intravilan ora? Ocna Sibiului km 9+670–km 11+960 (ie?irea din ora?ul Ocna Sibiului) cu punctul terminus la Km 41+305 Pe traseul DJ-ului au fost identificate por?iuni cu alunecari de pamânt, pentru care în documentatia tehnica au fost prevazute anumite solutii de consolidare. Cu toate acestea, pentru a avea siguranta ca solutiile propuse sunt suficiente, urmare a recomandarilor primite de la finan?ator, aceste tronsoane se vor monitoriza sub aspectul deplasarii maselor de pamânt pe o perioada de 15 luni, activitate ce cade în sarcina proiectantului. Dupa finalizarea monitorizarii se va realiza un studiu geotehnic de detaliu care sa stabileasca solutia optima pentru stabilizare, existând urmatoarele posibilitati:
   1.  daca solu?iile propuse în PT sunt suficiente – nu va fi cazul de realizare a altor lucrari, constructorul executând lucrarile prevazute în PT.
   2.  daca solu?iile propuse în PT se vor modifica – se va renunta la solutiile din PT si se vor realiza documenta?ii tehnice separate si lucrarile aferente. Locatiile monitorizate în prezent se afla la urmatoarele pozitii km: - Km 14+070 – 3 sonde - Km 16+160 – 3 sonde - Km 26+100 – 3 sonde - Km 29+070 – 2 sonde, din motive tehnice (nu s-a putut instala a 3-a sonda din cauza alurii terenului) Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare cu cel putin 12 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Identifiant de la procédure: 62e1e051-7058-4ea3-942f-9a22dc322a61
Identifiant interne: 4406223_2019_PAAPD1050736
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Lucrari executie - Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu Lungimea drumului DJ 106, supus reabilitarii, este de 34,993 km ?i se afla între km 4+022 ?i Km 9+670, (intrarea în ora?ul Ocna Sibiului) ?i între km 11+960 ?i km 41+305, tronsonul pe care nu se intervine ?i anume intravilan ora? Ocna Sibiului km 9+670–km 11+960 (ie?irea din ora?ul Ocna Sibiului) cu punctul terminus la Km 41+305 Lucrarile se vor executa în baza autorizatiei de construire, a Avizelor/Acordurilor ob?inute în baza Certificatului de Urbanism si a Proiectului tehnic verificat si autorizat conform prevederilor legale. Executia lucrarilor va începe dupa emiterea ordinului dat de Beneficiar. Avizul de amplasament de la SC Electrica Distribu?ie SA precum si avizul tehnic pentru relocarea conductelor de gaz, se vor obtine de catre Executant ?i vor sta la baza ob?inerii autoriza?iei de construire pentru acest tip de lucrari (lucrari instalatii electrice si relocare conducta gaz). Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor studiul de coexistenta avizat de SC Electrica Distributie SA. Terenul necesar realizarii organizarii de ?antier va cadea in sarcina Executantului.
Identifiant interne: 4406223_2019_PAAPD1050736
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL SIBIU
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Consiliul Judetean Sibiu - Serviciul Achizitii publice

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1063988/CIF: 14357500
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 118 047 680,75 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 21054
Date de conclusion du marché: 23/09/2021

   7.  Modification
Identifiant de la section: dceab744-b611-4e96-bb83-2548c56221dd-01
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Prin actul aditional nr. 12 s-a dispus actualizarea valorii contractului, conform ultimei solicitari de plata depusa de Antreprenor, în sensul majorarii rezervei de implementare cu suma de
   1. 548.355, 67 lei fara TVA, respectiv a diminuarii valorii lucrarilor cu suma de 106.431,76 lei fara TVA, reprezentând economii la lucrari de relocare/protec?ie utilita?i (106.363,23 lei) ?i la lucrari de construc?ii ?i instala?ii (68,62 lei), rezultând un pre? final al contractului de 118.047.680,75 lei fara TVA, din care 29.602.618,33 lei fara TVA valoarea rezervei de implementare.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: JUDETUL SIBIU
Numéro d’enregistrement: 4406223
Adresse postale: Strada: Magheru Gheorghe, general, nr. 14  
Ville: Sibiu
Code postal: 550185
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Point de contact: Ganea Radu
Adresse électronique: achizitii@cjsibiu.ro
Téléphone: +40 269217733
Télécopieur: +40 269218159
Adresse internet: https://www.cjsibiu.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Consiliul Judetean Sibiu - Serviciul Achizitii publice
Numéro d’enregistrement: 4406223
Adresse postale: Str. G-ral Magheru nr. 14  
Ville: Sibiu
Code postal: 550185
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii@cjsibiu.ro
Téléphone: +40 269217733
Adresse internet: https://www.cjsibiu.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: DRUMSERV
Numéro d’enregistrement: 14357500
Adresse postale: Strada 8 Martie, Nr. 66  
Ville: Targu Mures
Code postal: 540229
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@drumserv.ro
Téléphone: +40 265252315
Télécopieur: +40 265307470
Adresse internet: https://www.drumserv.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 473b9bf5-8b8d-4201-a5fa-6eeb7da600cb - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 14:46:08 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 15:28:37 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71412-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes