Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Travaux de construction de routes - Proiectare, execu'?ie lucrari '?i asisten'?a tehnica pentru obiectivul de investi'?ii '?'Reabilitare '?i modernizare a drumului comunal DC 137 '?i a podului peste r'ul Trotu'?, aflat la km 1+000, situate în comuna Palanca, jude'?ul Bacau'?'

2024/S 2024-373656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373656-2024 - Résultats
Roumanie – Travaux de construction de routes – Proiectare, execu?ie lucrari ?i asisten?a tehnica pentru obiectivul de investi?ii ”Reabilitare ?i modernizare a drumului comunal DC 137 ?i a podului peste râul Trotu?, aflat la km 1+000, situate în comuna Palanca, jude?ul Bacau”
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Comuna Palanca
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Proiectare, execu?ie lucrari ?i asisten?a tehnica pentru obiectivul de investi?ii ”Reabilitare ?i modernizare a drumului comunal DC 137 ?i a podului peste râul Trotu?, aflat la km 1+000, situate în comuna Palanca, jude?ul Bacau”
Description: Prezenta procedura de atribuire a contractului de Proiectare, execu?ie lucrari ?i asisten?a tehnica pentru obiectivul de investi?ie „Reabilitare ?i modernizare a drumului comunal DC 137 ?i a podului peste râul Trotu?, aflat la km 1+000, situate în comuna Palanca, jude?ul Bacau”, are în vedere asigurarea urmatoarelor aspecte: SERVICII DE PROIECTARE faza PT, în conformitate cu Expertiza tehnica ?i Documenta?ia de vizare a lucrarilor de interven?ie (DALI) realizate în anul 2024: • Documenta?ii tehnice necesare în vederea ob?inerii avizelor / acordurilor / autoriza?iilor • Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor – P.A.C. • Proiectul de organizare a execu?iei lucrarilor – P.O.E. • Proiectul tehnic de executie, caiete de sarcini, detalii de execu?ie – P.Th, C.S, D.D.E • Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "AS BUILT" • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de execu?ie a lucrarilor EXECUTIE LUCRARI: Execu?ia lucrarilor în conformitate cu documenta?ia PT verificata ?i pe baza documenta?iei Detalii de Execu-?ie aferenta Proiectului Tehnic. Descrierea lucrarilor este disponibila în Documenta?ia nr. 1/2024 ”Documenta?ia de vizare a lucrarilor de interven?ie” ?i în Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Conform Devizului general elaborat ?i aprobat de catre autoritatea contractanta, valoarea estimata este de 35.788.771,25 lei fara TVA, defalcata astfel: Pentru componenta proiectare: 488.000 lei fara TVA ? Cap.
   3. 5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor: 60.000 lei fara TVA ? Cap.
   3. 5.6 Proiect tehnic si detalii de executie: 350.000 lei fara TVA ? Cap.
   3. 8.1. Asistenta tehnica: 78.000 lei fara TVA Pentru componenta executie: 35.300.771,25 lei fara TVA ? Cap.
   1. 4. Cheltuieli pentru relocarea/protec?ia utilita?ilor: 500.000 lei fara TVA ? Cap.
   4. 1. Constructii si instalatii 34.570.771,25 lei fara TVA ? Cap.
   5. 1. Organizare de santier 230.000 lei fara TVA, din care: • Cap.
   5. 1.1. Lucrari de construc?ii si instala?ii aferente organizarii de ?antier: 150.000,00 lei fara TVA • Cap.
   5. 1.2. Cheltuieli conexe organizarii de ?antier: 80.000,00 lei fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului în condi?iile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice Descrierea lucrarilor este disponibila în documenta?ia tehnica atasata în SEAP. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informa?ii suplimentare cel mai târziu cu 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) ?i alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare. ............... Autoritatea contractanta stabile?te urmatorul termen de raspuns la solicitarile de clarificari/informa?ii suplimentare: - primul termen-limita: cu 20 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor precizata în anun?ul de participare; - al doilea termen-limita: cu 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor; (...) DATORITA NUMARULUI LIMITAT DE CARACTERE, SE VA CONSULTA OBLIGATORIU TEXTUL INTEGRAL PREZENTAT IN documentul INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI care este parte integranta la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Identifiant de la procédure: 850439c8-b8f4-419f-a7b0-9fca4ecd4d70
Identifiant interne: 4278019 / 2024 / a.1
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Scopul achizi?iei este elaborarea documenta?iei tehnice (PT, DDE ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului) ?i execu?ia lucrarilor de construc?ii pentru obiectivul de investi?ii „Reabilitare ?i modernizare a drumului comunal DC 137 ?i a podului peste râul Trotu?, aflat la km 1+000, situate în comuna Palanca, jude?ul Bacau”. Prezenta procedura de atribuire a contractului de Proiectare, execu?ie lucrari ?i asisten?a tehnica a avut în vedere asigurarea urmatoarelor aspecte: SERVICII DE PROIECTARE faza PT, in conformitate cu Expertiza tehnica ?i Documenta?ia de vizare a lucrarilor de in-terven?ie (DALI) realizate în anul 2024: • Documenta?ii tehnice necesare în vederea ob?inerii avizelor / acordurilor / autoriza?iilor • Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor – P.A.C. • Proiectul de organizare a execu?iei lucrarilor – P.O.E. • Proiectul tehnic de executie, caiete de sarcini, detalii de execu?ie – P.Th, C.S, D.D.E • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de execu?ie a lucrarilor EXECU?IE LUCRARI: - execu?ia lucrarilor in conformitate cu documenta?ia PT verificata si pe baza documenta?iei Detalii de Execu?ie aferenta Proiectului Tehnic. Principalii indicatori tehnici aferenti construc?iei sunt: o Structura rutiera: ranforsare: 7955 m o Structura rutiera: supla: 1055 m o Lungimea drumurilor totala propusa: 9010.00 m; o Rigola betonata: 2030,00 m; o Sânt din beton: 4150,00 m; o Sânt din beton cu taluz pereat: 345,00 m; o Rigola carosabila: 380,00 m; o Rigola de acostament: 685,00 m; o Rigola pereata: 1035,00 in; o Canal betonat: 65,00 m; o Zid de sprijin din beton, H.elevatie=3.45 m: 980 m; o Zid de gabioane ecranat, cu dren in spate: 165,00 m; o Pode? tip P2: 1 buc; o Pode? dalat tip D5: 1 buc; o Pode? tubular dn 800,1=10,00 m: 2 buc; o Pode? tubular dn 800,1=8,00 in: 3 buc; o Pode? tubular dn 800,1=7,50 m: 1 buc; o Pode? tubular dn 800,1=7,00 m: 3 buc; o Pode? tubular dn 800,1=6,00 m: 1 buc; o Pode? tubular dn 600,1=10,00 m: 2 buc; o Pode? tubular dn 600,1=8,00 m: 1 buc; o Podet tubular dn 600,1=7,00 m: 2 buc; o Podet tubular dn 400,1=15,00 m: 1 buc; o Pod peste râul Trotus: 1 buc; o Drumuri laterale amenajate: 16 buca?i; o Parcari: 4 buc; o Accese: 400 buc; o Ridicare camine in cota: 245 buca?i; o Relocare stâlpi: 10 buc; o Indicatoare rutiere: 115 buc; o Marcaj longitudinal: 26,75 km; o Parapet de protectie tip H1, W4: 2425,00 m; Descrierea lucrarilor este disponibila în Documenta?ia de vizare a lucrarilor de interven?ie (DALI) si în Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire Durata contractului: 16 luni, din care: 2 luni pentru proiectare ?i 16 luni pentru execu?ie lucrari ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului, de la emiterea ordinului scris de începere a lucrarilor/prestare a serviciilor. Având în vedere ca lucrarile ce se executa se refera la amenajarea terenului ?i execu?ia de utilita?i publice, deci lucrari exterioare, în cazul în care lucrarile se suprapun pe perioada de iarna (timp friguros, ploios) ?i temperatura exterioara nu permite execu?ia acestora, conform Normativului C16-84 privind realizarea lucrarilor pe timp friguros, acestea se sisteaza prin Notificare catre autoritatea contractanta. Reluarea execu?iei se va face de asemenea prin Notificare din partea achizitorului.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221110 Travaux de construction de ponts, 71322500 Services de conception technique pour installations de transport, 71356200 Services d'assistance technique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bacau (RO211)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: COMUNA PALANCA, JUDE?UL BACAU
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: -
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Perioada de garan?ie a lucrarilor (P2)
Description: Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garan?ie a lucrarilor " se acorda astfel: Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de garan?ie a lucrarilor cuprinsa între 36 ?i 60 de luni dupa cum urmeaza: P3 = (GOf / Gmax) X 20 unde: GOf = Garan?ia ofertata Gmax = Garan?ia maxima - 60 luni Oferta care prezinta o perioada de garan?ie mai mica de 36 luni va fi considerata neconforma. Oferta care prezinta o perioada de garan?ie de 36 luni va fi punctata cu 0 (zero) puncte. Oferta care prezinta o perioada de garan?ie de 48 luni va fi punctata cu 10 (zece) puncte. Oferta care prezinta o perioada de garan?ie egala sau mai mare de 60 luni va fi punctata cu 20 (zece) puncte. Perioada de garan?ie suplimentara se va prezenta obligatoriu în numar de luni.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a expert cheie 1: Responsabil contract/Manager contract (P3.1.)
Description: a) pentru experienta constând în implicarea în 30 sau peste 30 proiecte/contracte a persoanei propuse se acorda punctajul maxim alocat expertului . b) pentru experienta constând în implicarea între 15-29 proiecte/contracte a persoanei propuse se acorda ½ din punctajul maxim alocat expertului ; c) pentru experienta constând în implicarea între 2-14 proiecte/contracte a persoanei propuse se acorda ¼ din punctajul maxim alocat expertului ; d) pentru experienta constând în implicarea în a unui singur contract a persoanei propuse se acorda 0 puncte. Nota:
   1.  Pentru proiectele men?ionate in CV pentru care se acorda punctaj, se va indica beneficiarul ?i se vor furniza documente doveditoare (contracte de colaborare, contracte de prestari servicii/execu?ie lucrari, procese-verbale de recep?ie, recomandari, etc.) din care sa rezulte explicit implicarea expertului respectiv ?i rolul acestuia.
   2.  Daca obiectivele de investi?ii pentru care se depun documente în vederea aplicarii punctajului nu se regasesc în CV-ul depus ini?ial în oferta ?i nici nu au fost prezentate documente pentru sus?inerea experien?ei profesionale specifice (sau au fost prezentate numai prin clarificari), nu se vor lua în considerare ?i nu vor fi punctate;.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a expert cheie 2: ?ef de ?antier execu?ie lucrari de drumuri (P3.2)
Description: a) Pentru implicarea expertului propus în 10 proiecte/contracte sau mai multe se acorda punctajul maxim de 10 puncte. b) Pentru implicarea expertului propus în 2-9 proiecte/contracte se acorda un punctaj de 5 puncte. c) Pentru implicarea expertului propus într-un proiect/contract se acorda zero puncte. Nota:
   1.  Pentru proiectele men?ionate in CV pentru care se acorda punctaj, se va indica beneficiarul ?i se vor furniza documente doveditoare (contracte de colaborare, contracte de prestari servicii, recomandari, memorii tehnice, plan?e, etc.) din care sa rezulte explicit implicarea expertului respectiv ?i rolul acestuia.
   2.  Daca obiectivele de investi?ii pentru care se depun documente în vederea aplicarii punctajului nu se regasesc în CV-ul depus ini?ial în oferta ?i nici nu au fost prezentate documente pentru sus?inerea experien?ei profesionale specifice (sau au fost prezentate numai prin clarificari), nu se vor lua în considerare ?i nu vor fi punctate;
   3.  Nu se vor accepta ?i în consecin?a nu se va acorda punctaj pentru piese scrise/piese desenate depuse în sus?inerea experien?ei profesionale care nu sunt semnate de elaborator ?i nu sunt ?tampilate de verificatorul de proiecte pe specialita?i;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a expert cheie 3: Inginer proiectant construc?ii drumuri ?i poduri – Inginer construc?ii cai ferate, drumuri, poduri (P3.3)
Description: a) Pentru experien?a similara constând în implicarea într-un singur proiect a persoanei propuse, se acorda 5 puncte; b) Pentru experien?a similara constând în implicarea între 2 ?i 4 proiecte (inclusiv) a persoanei propuse, se acorda 7 puncte; c) Pentru experien?a similara constând în implicarea peste 5 proiecte (inclusiv) a persoanei propuse, se acorda - 10 puncte. Nota:
   1.  Pentru proiectele men?ionate in CV pentru care se acorda punctaj, se va indica beneficiarul ?i se vor furniza documente doveditoare (contracte de colaborare, contracte de prestari servicii, recomandari, memorii tehnice, plan?e, etc.) din care sa rezulte explicit implicarea expertului respectiv ?i rolul acestuia.
   2.  Daca obiectivele de investi?ii pentru care se depun documente în vederea aplicarii punctajului nu se regasesc în CV-ul depus ini?ial în oferta ?i nici nu au fost prezentate documente pentru sus?inerea experien?ei profesionale specifice (sau au fost prezentate numai prin clarificari), nu se vor lua în considerare ?i nu vor fi punctate;
   3.  Nu se vor accepta ?i în consecin?a nu se va acorda punctaj pentru piese scrise/piese desenate depuse în sus?inerea experien?ei profesionale care nu sunt semnate de elaborator ?i nu sunt ?tampilate de verificatorul de proiecte pe specialita?i; ATEN?IE! În vederea acordarii punctajului pentru exper?ii cheie, ofertantul va prezenta Formularul nr. 15 – Fisa continand informatii privind criteriul de atribuire cel mai bun raport pret-calitate, din cadrul Modelelor de formulare. Punctajul total al ofertei se va obtine ca suma, astfel: Ptotal = P(1) + P(2) + P(3.1) + P(3.2) + P(3.3), unde: P(1) este punctajul acordat pretului ofertei; P(2) este punctajul acordat factorului de evaluare Componenta tehnica - "Perioada de garantie acordata lucrarilor"; P(3.1) este punctajul acordat factorului de evaluare Componenta tehnica - " Experien?a expert cheie 1: Responsabil contract/Manager contract "; P(3.2) este punctajul acordat factorului de evaluare Componenta tehnica - "Expert 2: ?ef de ?antier execu?ie lucrari de drumuri” P(3.3) este punctajul acordat factorului de evaluare Componenta tehnica - "Expert 3: Inginer proiectant construc?ii drumuri ?i poduri – Inginer construc?ii cai ferate, drumuri, poduri” P(total) = P(financiar) + P(tehnic) Punctaj maxim total: 100
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Comuna Palanca
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: COMUNA PALANCA

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 35 611 873,23 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CONEXTRUST, ECOPROIECT DESIGN
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1128741/CIF: RO 947730
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 35 611 873,23 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 30 / 89
Date de conclusion du marché: 19/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse35 611 873,23 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée35 611 873,23 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Comuna Palanca
Numéro d’enregistrement: 4278019
Adresse postale: Strada: Parcului, nr. 53  
Ville: Palanca
Code postal: 607390
Subdivision pays (NUTS): Bacau (RO211)
Pays: Roumanie
Point de contact: Lacrimioara Gabor
Adresse électronique: achizitii@comunapalanca.ro
Téléphone: +40 234385016
Télécopieur: +40 0234385003
Adresse internet: https://comunapalanca.ro/
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: COMUNA PALANCA
Numéro d’enregistrement: 4278019_3
Adresse postale: Str. Parcului, nr. 53, Comuna Palanca, Jude?ul Bacau  
Ville: Palanca (Bacau)
Code postal: 607390
Subdivision pays (NUTS): Bacau (RO211)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: primariapalanca@yahoo.com
Téléphone: +40 234385016
Télécopieur: +40 234385016
Adresse internet: https://comunapalanca.ro/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: CONEXTRUST
Numéro d’enregistrement: RO 947730
Adresse postale: Strada Principala, Nr. -  
Ville: Hemeius
Subdivision pays (NUTS): Bacau (RO211)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatiicnx@gmail.com
Téléphone: +40 234576702
Télécopieur: +40 234515831
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: ECOPROIECT DESIGN
Numéro d’enregistrement: 37933726
Adresse postale: Strada Ispirescu Petre, Nr. 5  
Ville: Iasi
Code postal: 700328
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ecoproiectdesign@yahoo.com
Téléphone: +40 766643448
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9d2f7e10-d0d6-4657-801b-8d2ae7126ee5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 01:31:18 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/06/2024 23:00:06 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373656-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45221110 - Travaux de construction de ponts 
45233120 - Travaux de construction de routes 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71356200 - Services d'assistance technique