Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Travaux de réparation de routes : Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare

2024/S 2024-081635  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
81635-2024 - Résultats
Roumanie – Travaux de réparation de routes – Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: MUNICIPIUL BAIA MARE
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare
Description: „Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare”. Activitatile de reparatii cuprind: Organizarea unei activitati permanente de supraveghere operativa a retelei stradale care sa identifice toate punctele in care traficul este stanjenit sau intrerupt de deteriorarile tehnice in suprafata carosabila, capace lipsa, avarii ale retelelor edilitare, lucrari de reparatii sau inlocuirea acestora, etc. In urma constatarilor, executantul va lua masuri de efectuare a remedierilor (conform contractului), precum si sesizarea detinatorilor de retele pentru a-si pune la punct avariile si lucrarile pe cheltuiala lor. In vederea impunerii beneficiarilor de retele a executiei si/sau costului lucrarilor necesare, executantul va primi o imputernicire oficiala de de la achizitor si sprijin logistic in a-i obliga pe detinatorul de retele sa suporte costurile respective. Activitatile de intretinere presupun: Verificarea starii carosabilului iar in momentul in care apar obstacole de natura periclitarii circulatiei, ele vor fi semnalizate corespunzator si inlaturate de indata de pe carosabil, trotuare, alei, parcari etc. Activitatea de verificare este strans legata de activitatea de reparatii si intretinere si se realizeaza in interiorul fiecarui contract subsecvent incheiat. Activitatea de intretinere nu presupune un contract de concesiune/administrare a strazilor, ci este o activitate de supraveghere si monitorizare a retelei stradale aflata pe strazile publice si semnalizarea defectelor aparute. Ea se desfasoara in limita lucrarilor cuprinse in contractele subsecvente, cum ar fi: organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor si adoptarea restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta pe toata durata executiei lucrarilor. Activitatea de reparatii si intretinere cuprind: Asigurarea de conditii optime de circulatie pentru tot traficul din cartierele Municipiului Baia Mare. Reparatiile si intretinerea parcarilor si acceselor auto, refacerea integritatii structurii rutiere carosabile si pietonale degradate, facilitatea circulatiei pietonale pe trotuare, dirijarea si evacuarea apelor pluviale de pe structurile rutiere si unde este necesar, mici reparatii la canalizarea pluviala. Operatiunile de reparatii (a fisurilor, crapaturilor, suprafete deteriorate, etc), vor mentine planeitatile si capacitatile portante actuale, asa cum sunt prevaze in Caietele de sarcini ale Acordului cadru, prin decolmatari, emulsionari, decapari, reparatii ale imbracamintelor, covoare, tratamente, care vor include si evacuarea materialelor rezultate ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii; Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente. Estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului cadru cat si ale Contractului subsecvent se afla anexate la Caietele de sarcini prin urmatoarele documente din cadrul Documentatiei de atribuire: 12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683); Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).
Identifiant de la procédure: 5a3cbb2d-b477-44ee-aa73-91a850ce1128
Identifiant interne: 3627692
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233142 Travaux de réparation de routes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Acordul - cadru presupune realizarea de lucrari de reparare si intretinere a strazilor, a trotuarelor inclusiv a trotuarelor cu piscoturi ornamentale, incadrarea cu borduri a carosabilului si trotuarelor, reparatii dale de beton degradate, reparatii fisuri si crapaturi transversale, intretinere si colmatare rosturi de dilatatie si de contractie la dalele de beton, reparatii parcari inclusiv parcari ecologice, plombari, tratament dublu pentru imbunatatirea rugozitatii carosabilului, asternere covoare asfaltice subtiri, nivelari strazi de pamant si reparatii de conducte si camine de canalizare pluviala, dupa caz; Valori ale Acordului-cadru: Valoare Maxima Acord-cadru (fara TVA): = 299.895.946,48 lei; Valoare Minima Acord-cadru (fara TVA): = 209.927.162,52 lei; Valoarea celui mai mare contract subsecvent(fara TVA): = 19.999.039,73 lei; Valoarea celui mai mic contract subsecvent (fara TVA): = 999.950,65 lei; Valoarea totala estimata (fara TVA) 299.895.946,48 lei:
Identifiant interne: 3627692
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts, 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, 45233141 Travaux d'entretien routier, 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées, 45233251 Travaux de resurfaçage, 45233252 Travaux de revêtement de rues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Maramures (RO114)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Municipiul Baia Mare, Jud. Maramures;
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari coform obligatiei prevazute la art. 160, alin.(2) din Legea 98/20016 cu 10 zile calendaristice, inaninte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta expertilor cheie
Description: Punctajul pentru Factorul de evaluare “Experienta expertilor cheie – maxim 10 puncte”, se acorda astfel: a) Pentru experienta in cadrul unei functii/pozitii similare, prin implicarea intr-un nr. de 2-5 contracte similare, se vor acorda - 5 puncte; b) Pentru experienta in cadrul unei functii/pozitii similare, prin implicarea intr-un nr. de 6-10 contracte similare, se vor acorda - 10 puncte; c) Pentru experienta in cadrul unei functii/pozitii similare, prin implicarea intr-un nr. de peste 10 contracte similare, se vor acorda - 10 puncte; Prin contracte similare se va intelege: Contracte de executie lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere strazi urbane sau alte investitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc) in cadrul carora sa fi avut atributii de Manager de Contract coordonator al echipei Antreprenorului. Se solicita expertii: a) Expert cheie - Manager de contract - Inginer CFDP –(Coordonator colectiv de executie - Reprezentant al antreprenorului); Punctaj maxim acordat este: Pentru Expertul cheie - Manager de contract - Inginer CFDP – – maxim 10 puncte. Suma punctelor alocate Expertului-cheie trebuie sa fie egala cu maxim 10 puncte. Pentru expertul cheie propus se vor depune in cadrul Propunerii tehnice, CV-ul datat si semnat pe proprie raspundere (Formularul nr. 17 – Model CV), din care trebuie sa reiasa experienta similara, nume, prenume, pregatire, functia si nr. de contracte similare la care a participat; Deasemenea in cadrul Propunerii tehnice se vor depune si documentele reprezentand documente constatatoare/recomandari /recunoasteri, din partea autoritatilor contractante sau ai angajatorilor de la momentele respective. Acestea vor avea numar de inregistrare, stampila, functia si semnatura reprezentantului angajatorului sau stampila, functia si semnatura reprezentantului autoritatii contractante. Lipsa acestora fiind considerata vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta iar acestea nu vor fi luate in considerare de catre comisia de evaluare. Punctajul total se va calcula: Pt = Pp + Peec, unde: Pt = Punctaj total, Pp = Punctaj pret, Peec = Punctaj experienta experti cheie
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MUNICIPIUL BAIA MARE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 187 984 969,24 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 299 895 946,48 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S5/9142
Date de conclusion du marché: 28/02/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S6/17930
Date de conclusion du marché: 18/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S4/53358
Date de conclusion du marché: 13/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S2/39798
Date de conclusion du marché: 09/09/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S3/46630
Date de conclusion du marché: 26/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20621
Date de conclusion du marché: 28/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S1/23261
Date de conclusion du marché: 16/05/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 187 984 969,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S7/38404
Date de conclusion du marché: 11/09/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ, CONSTRUROM S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078826/CIF: RO 9478840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 2 731 092,44 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Valeur de la sous-traitance: 6 281,51 RON
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Pourcentage de la sous-traitance: 0.23
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: S8/1540
Date de conclusion du marché: 11/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse187 984 969,24 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée187 984 969,24 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MUNICIPIUL BAIA MARE
Numéro d’enregistrement: 3627692
Adresse postale: Strada: Sincai Gheorghe, nr. 37  
Ville: Baia Mare
Code postal: 430311
Subdivision pays (NUTS): Maramures (RO114)
Pays: Roumanie
Point de contact: Directia Achizitii - Serviciul Achizitii Publice
Téléphone: +40 262211001
Télécopieur: +40 262212171
Adresse internet: https://www.baiamare.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic
Numéro d’enregistrement: 3627692
Adresse postale: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 37  
Ville: Baia Mare
Subdivision pays (NUTS): Maramures (RO114)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: serviciul.juridic@baiamare.ro
Téléphone: +40 262211001
Télécopieur: +40 262211002
Adresse internet: https://www.baiamare.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ
Numéro d’enregistrement: RO 9478840
Adresse postale: Strada str. Fabricii , Nr. 131  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400632
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: seap.ro_arl@strabag.com
Téléphone: +40 264418620
Télécopieur: +40 264418620
Adresse internet: https://www.arlcluj.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: CONSTRUROM S.A.
Numéro d’enregistrement: RO 16161089
Adresse postale: Strada Bucuresti, Nr. 124  
Ville: Baia Mare
Code postal: 430322
Subdivision pays (NUTS): Maramures (RO114)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: general@construrom.ro
Téléphone: +40 0362401396
Télécopieur: +40 0362401397
Adresse internet: https://www.construrom.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4d193b44-5e4d-4782-9d08-1d135cf831e4 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 12:51:34 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 07/02/2024 11:19:22 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 81635-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes