Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 15/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Tulcea: ...quipements mÈdicaux

2021/S 179-465395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Tulcea: ...quipements mÈdicaux 2021/S 179-465395 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea NumÈro national d'identification: 4026712 Adresse postale: Strada: 1848, nr. 32 Ville: Tulcea Code NUTS: RO225 Tulcea Code postal: 820195 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Victoria Gheba Courriel: achizitiitl@yahoo.ro TÈlÈphone: +40 0240532350 Fax: +40 0240532274 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitaltulcea.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127548 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Echipamente medicale pentru ATI NumÈro de rÈfÈrence: 4026712_2021_PAAPD1177674
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de echipamente medicale necesare bunei desfasurari a activitatii SJUTL. La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 24 de luni, cu maxim trei operatori economici. Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordurilor cadru sunt prevazute in Caietul de sarcini. Cantitatile minime contract subsecvent prcum si Cantitatile maxime ale contractelor subsecvente sunt prevazute in Caietul de sarcini. Autoritatea contractant va r?spunde consolidat Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri Ón a 11-a zi Ónainte de data si ora limita stabilit pentru depunerea ofertelor cu conditia ,ca operatorul economic sa solicite clarificarea in termenul prevazut la sectiunea I.3 Comunicare, respectiv 18 zile.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 376 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO225 Tulcea Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea din Tulcea, str. 1848, nr.32, Tulcea. Autoritatea contractanta va indica sectia unde va fi livrat si instalat ehipamentul medical.
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de echipamente medicale, respectiv Sistem video portabil si videobronhoscop necesar bunei functionari a sectiei de ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea. La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 24 de luni, cu maxim trei operatori economici. Cantitatile minime acord cadru= 1; Cantitatile maxime ale acordurilor cadru= 4 Cantitatile minime contract subsecvent= 1, Cantitatile maxime ale contractului subsecvent= 2 Valoarea celui mai mare contract subsecvent= 188,000.00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE pot fi:
   1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)- in termen la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.59-60 privind achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare
   4.  alte documente edificatoare, dupa caz. Se va completa DUAE de catre operatotii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire. Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea: DR. NASTASESCU TUDOR ION- MANAGER AS. Armeanu Lavinia Madalina- DIR. INGRIJIRI EC. MIRESCU MARIAN- DIR.FINANCIAR -CONTABIL JR. MANOLE VALENTIN- Sef serviciu Juridic-R.U.N.O.S. EC. GHEBA VICTORIA - Director Administrativ. Ofertantii, terii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, art.164,165,167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final. Neindeplinirea cerintei, nedepunerea DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cnf.art.137 alin.2 lit.b din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea/partile din contract pe care o/le va realiza. Documentele prezentate in alta limba, decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata. La solicitarea autoritatii contractante ofertantii straini clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final vor prezenta toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire traduse in limba romana de traducatori autorizati. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii vor face dovada detinerii avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii conform art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractareIn baza art.179 lit.k din Legea 98/2016, Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractanului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezentapropriul sau DUAE impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand denumirea si datele de contact, partea/partile din contract careurmeaza a fi indeplinite, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, reprezentan?ii legali. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAEdoar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. AC poate respinge subcontractanul propus daca acesta nuindeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiPentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiOfertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte odata cu propunerea tehnica urmatoarele:Aviz de functionare eliberat de ANMDM in conformitate cu Legea 95/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare pentru tipurile de activitati prestate in domeniul dispozitivelor medicale (potrivit art. 926 (1) din Legea 95/2006, aviz in care trebuie sa se regaseasca producatorul dispozitivelor medicale care fac obiectul achizitiei;2. Dispozitivul medical ce face obiectul achizitiei este purtator de marcaj CE. Pentru a demonstra cerinta, furnizorul va prezenta:- declaratie emisa de producator, de conformitate cu cerintele Directivei 93/42/CEE sau certificate/e de conformitate CE emis/e de un Organism Notificat Bruxelles pe Directiva 93/42/CEE Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art.196 din Legea 98/2016 transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica al ofertelor admisibile si aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa incomun la procedura de atribuire) aflati pe primele 3 locuri vor demonstra indeplinirea cerintei minimime privind criteriile de calificare vor prezenta documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) rubrica "Proportia de subcontractare".Odata cu DUAE, se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. In temeiul prevederilor art.196 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor in cadrul Propunerea tehnice, ca si documente insotitoare acesteia. Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) vor demonstra indeplinirea cerintei minimime prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) .
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Av'nd Ón vedere c prezenta procedur de licita?iei deschis se desfasoar prin mijloace electronice, online, Óntr-o singur etap?, cu faz final de licita?ie electronic?, comisia de evaluare lu'nd la cuno?tin? de clasamentul ofertan?ilor declara?i admi?i, pus la dispozi?ie de c?tre SEAP, va proceda la transmiterea invita?iilor de participare la faza de licita?iei electronice Ón conformitate cu prevederile art.134 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Potrivit prevederilor art.116 alin.(1) ?i alin.(2) ?i a prevederilor art. 20, alin. (9) din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, coroborat cu prevederile art.131 alin .(1) ?i alin.(2) ?i a prevederilor art.134 din Legea nr.98/2016, privind achizi?iile publice - paragaraful 3 ñ Licita?ia electronic?, sec?iunea a 2-a ñ Inst... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 15/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 15/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti). Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care perimite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistrain SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prevazute la art.160-161 din Legea 98/2016 precum si modelul de solicitare ce se regaseste in "Formulare si modele de documente". Castigatorii vor fi desemnati prin aplicarea criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate/pre?". Clasamentul ofertelor va fi stabilit in functie de punctajul obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Daca se constata ca mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, AC va solicita, prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara ce va contine preturi noi. In cazul ofertantilor clasati pe locurile 2 si 3 cu preturi egale, oferta, nu poate fi imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 sau 1 in clasament. AC poate departaja ofertele de pret egale prin acceptarea unei reofertari cu preturi exprimate cu 2 zecimele. Potrivit art.215 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea acordului cadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu incheia un acord-cadru ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice. Avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu 3 operatori economici, contractele subsecvente se vor incheia astfel: In situatia in care Furnizorul clasat pe locul 1, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente, total sau partial, pentru livrarea produselor ce fac obiectul prezentei proceduri, autoritatea contractanta va solicita Furnizorului clasat pe locul 2 semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor partial sau total. In situatia in care Furnizorul clasat pe locul 2, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente total sau partial, pentru livrarea produselor ce fac obiectul prezentei proceduri, autoritatea contractanta va solicita Furnizorului clasat pe locul 3 semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor partial sau total. Oferta va trebui semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a I... detalii pe www.e-licitatie.ro www.elicitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareConform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nationala de Solutionare a Contestatiilor.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartiment Juridic Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Adresse postale: Str.1848, Nr.32, Tulcea Ville: Tulcea Code postal: 820195 Pays: Roumanie Courriel: SpitalTulcea@SpitalTulcea.ro TÈlÈphone: +40 240532209 Fax: +40 240532274 Adresse internet: www.SpitalTulcea.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux