Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Turda:Travaux de construction de stations d'Èpuration des eaux usÈes

2023/S 55-158866  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Turda: Travaux de construction de stations d'Èpuration des eaux usÈes 2023/S 055-158866 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
NumÈro national d'identification: RO 20330054 Adresse postale: Strada: Axente Sever, nr. 2 Ville: Turda Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 401078 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adriana Groza Courriel: adriana.groza@caaries.ro TÈlÈphone: +40 264331771 Fax: +40 264311772 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.caaries.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ìINFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.î (CL4) din cadrul ÑPROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, OEN PERIOADA 2014-2020" NumÈro de rÈfÈrence: 20330054_2022_PAAPD1324505
II.1.2) Code CPV principal 45232420 Travaux de construction de stations d'Èpuration des eaux usÈes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Prin aceast? component? a proiectului se urmareste proiectarea si executia de statii de epurare si colectoare de transport ape uzate menajere in aria de operare a COMPANIEI DE APA ARIES S.A din cadrul ÑPROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, OEN PERIOADA 2014-2020" Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor si cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26 - 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232400 Travaux de construction d'Ègouts 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usÈes 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Lucr?rile de constructie pentru proiectarea si executia sta?iilor de epurare din localit??ile Luncani si Tritenii de Jos si transferul apelor uzate din aglomerarea Tureni, includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statiile de epurare, statiile de pompare apa uzata si colectoarele de transfer. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie; b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; c) Lucrari de constructie pentru: ï Statii de epurare a apelor uzate in urmatoarele localitati : o Luncani - Capacitatea statiei va fi de 2519 LE. Vor fi epurate apele uzate colectate din localitatile Luncani si Gligoresti. Apa epurata va fi deversata in raul Aries. o Tritenii de Jos - Capacitatea statiei va fi de 2800 LE. Vor fi epurate apele uzate colectate din localitatiile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. Apa epurata va fi deversata in raul Tritiul. ï Statii de pompare apa uzata ñ 3 buc; ï Colectoare de transfer apa uzata ñ 13.686,21 m; d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; e) Testare si punere in functiune; f) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional; g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni ; h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Contractantul va fi responsabil pentru proiectarea si executia tuturor lucrarilor, conform descrierii din Caietul de Sarcini. Durata de realizare a lucrarilor este 28 de luni, din care 8 luni pentru proiectare si 20 luni pentru executie, la care se adauga perioada de garantie de 36 de luni. Luand in considerare faptul ca lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa pe mai multe amplasamente/locatii, Entitatea Contractanta nu impune obligatii cu privire la modul de organizare a lucrarilor, Antreprenorul urmand a inainta propriul program de proiectare si executie a lucrarilor, cu incadrarea in durata de executie aferenta implementarii contractului sectorial de lucrari.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  Costul de operare (CO) / PondÈration: 30 Co t - Nom: Pretul ofertei / PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Identificarea proiectului: Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritar? 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu Ón condi?ii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
   3. 2. Cre?terea nivelului de colectare ?i epurare a apelor uzate urbane, precum ?i a gradului de asigurare a aliment?rii cu ap? potabil? a popula?iei
II.2.14) Informations complÈmentaires Sursele de finan?are sunt: Fondurile europene nerambursabile - 85%; Bugetul national - 13%; Bugetul local - 2% Fond European: Fond de Coeziune; Programul Operational Infrastructura Mare 2014 ñ 2020
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 213-612492
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 - Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. - Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. - Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP. - Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. - Documentatia de atribuire se posteaza integral Ón cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. - Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. - Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site ñul www.e-licitatie.ro . - Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. - Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. - Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 2 zile inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. - OEn cazul ofertan?ilor (persoane fizice sau juridice) de alt? na?ionalitate dec't cea rom'n?, documentele vor fi transmise Ón limba Ón care au fost emise, Ónso?ite de traducere autorizata a acestora Ón limba rom'n?. - In cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, entitatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. - durata de executie a contractului: 28 luni (de la data emiterii ordinului de Óncepere a lucrarilor) din care 8 luni proiectare si 20 luni executie. - perioada de garantie: 36 luni de la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor. - Pentru participarea la procedura, cu privire la III.2) Conditii de Participare ofertantii prezinta DUAE (Document Unic de Achizitie European), completat in conformitate cu Cap. V Sectiunea 7 din Legea nr. 99/2016. - In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE, se va avea Ón vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE Ón procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SICAP. - Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Continuare de la sectiunea III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate III.1.6.a) Garantie de participare: Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 300.000,00 lei. Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar, instrument de garantare emis Ón condi?iile legii (scrisori de garan?ie emise de institu?ii de credit bancare din Rom'nia sau din alt stat , asigur?ri de garan?ii emise de Societati de asigurare care detin autoriza?ie de func?. emis? Ón Rom'nia sau Óntr-un alt stat membru al UE ?i/sau care este Ónscris? Ón reg. Public. pe site-ul ASF, dup? caz, fie de o SA dintr-un stat ter? printr-o sucursal? autoriz Ón Rom'nia de c?tre Autoritatea de Supraveghere) cu Formularul nr. 1 - Garantie de participare. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul COMPANIEI DE APA "ARIES" S.A., nr. RO93 BTRL 0510 1202 A726 1701, deschis la Banca Transilvania Turda, cod fiscal RO 20330054. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 4 luni incepand de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada c? plata garantiei de participare se va executa neconditionat. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Eventualele neconcordante cu privire la Óndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii, Ón conformitate cu art 138 alin 3 din HG 394/2016. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SICAP (scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor). Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SICAP. Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016. III.1.6.b) Garantie de buna executie: Garan?ia de bun? execu?ie se se constituie conform clauzei 15 din HG1/2018, modificata prin HG nr. 297/2022, prin: retineri succesive din sume datorate pentru Certificatele de Plata sau prin Instrument de Garantare emis conform legii de o societate bancar? sau de o societate de asigur?ri autorizat? s? emit? GBE pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru alte societ??i) cotat? cel pu?in BBB-/Baa3 sau echivalent, conform ñ Formular nr.
   2.  In cazul unei asocieri, GBE se constituie in numele asocierii. Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificat? a contractantului, f?r? a dep??i 15 zile de la data semn?rii contractului sectorial. Formular nr. 2 - Garantie de buna executie. GBE va fi irevocabil? ?i va prevedea c? plata acesteia se va executa pe baza declara?iei Beneficiarului cu privire la culpa Antreprenorului Ón conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Anterior emiterii unei preten?ii asupra garan?iei de bun? execu?ie, entitatea contractant? are obliga?ia de a notifica preten?ia at't contractantului, c't ?i emitentului instrumentului de garantare, preciz'nd obliga?iile care nu au fost respectate, precum ?i modul de calcul al prejudiciului. GBE a unei asocieri sau a unui consor?iu va fi emis? Ón numele asocierii sau consor?iului. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adresse postale: str Axente Sever, nr 2; Ville: Turda (Cluj) Code postal: 401078 Pays: Roumanie Courriel: office@caaries.ro TÈlÈphone: +40 264311771 Fax: +40 264311772 Adresse internet: www.caaries.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 ìINFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.î (CL4) din cadrul ÑPROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, OEN PERIOADA 2014-2020" 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil