Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 13/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-N?s?ud: Installation d'oxygénothérapie

2020/S 200-484379  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-N?s?ud: Installation d'oxygénothérapie 2020/S 200-484379 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Or??enesc "Dr. George Trifon" N?s?ud Numéro national d'identification: 4347879 Adresse postale: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Ville: N?s?ud Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 425200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentina Andras Courriel: secretariat@spitalnasaud.ro Téléphone: +40 263-360684 Fax: +40 263-360682 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spitalnasaud.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104892 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Institu?ie public?-spital
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sta?ie producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical ?i sistem informatic Numéro de référence: 7731/07.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 33157810 Installation d'oxygénothérapie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
În cadrul acestui contract se va achizi?iona statie producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical si sistem informatic care va deservi Spitalului Or??enesc "Dr. George Trifon" N?s?ud. Conform caietului de sarcini in care este descris aparatul.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 428 571.42 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Lieu principal d'exécution:
Spitalul Orasenesc "Dr. George Trifon" Nasaud.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionarea de statie producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical si sistem informatic este strict necesara asigurarii unei bune desfasurari a serviciilor oferite de catre Spitalul Or??enesc "Dr. George Trifon" N?s?ud. În stadiul actual la nivelul autorit??ii contractante exist o "Statie de producere oxigen medicinal", insa aceasta este insuficienta pentru a se putea acoperi pe viitor tot spitalul. Astfel, autoritatea contractanta doreste achizitionarea unei statii producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical si sistem informatic.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 45 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Transferuri de la bugetul de stat.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
   1.  Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
   2.  Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   4.  Alte documente edificatoare, dupa caz. Nota:
   1.  In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare;
   2.  In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta de calificare;
   3.  In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta de calificare. Mentiune: persoanele cu functie de raspundere privitor la initierea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - manager, jr. Marcu Daniel; - director financiar-contabil, ec. Pop Ana; - aviz juridic, jr. Cocis Simion; - sef Serviciul administrativ, ing. Andras Valentina; - Serviciul administrativ, ref. Pop Maria Alexandra; - Serviciul administrativ, merceolog Avram Adrian; - ing. Ciuta Livia; - tehnician aparatura medicala Dobrescu Constantin; - tehnician aparatura medicala Buraciuc Mihai.
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante. Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala);
   2.  Avizul de functionare sau certificatul de inregistrare + anexe al ofertantului, eliberat de Ministerul Sanatatii conform titlului 20, art. 926, 927 din Legea 95/2006 republicata, in termen de valabilitate la momentul prezentarii avizului. Persoanele straine juridice au posibilitatea prezentarii, la data depunerii ofertelor, de documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii acestora. Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante. Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Pentru contractele de achizitie de bunuri: A. Ofertantul a livrat în ultimii trei ani produse similare cu o valoare cel putin egala cu valorea estimata a contractului, respectiv: 1 428 571,42 RON. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate in ultimii trei ani. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor - in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere; B. Ofertantul trebuie sa dovedeasca experienta de contracte incheiate pentru realizare service si intretinere a concentratoarelor/generatoarelor de producere oxigen medicinal de puritate 93 % + -3 % (dispozitive medicale de uz medical spitalicesc), in ultimii trei ani. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de service/mentenanta pentru generatoarele de oxigen, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, valoarea contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor - in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere; C. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Pentru contractele de achizitie de bunuri: A. Ofertantul a livrat în ultimii trei ani produse similare cu o valoare cel putin egala cu valorea estimata a contractului, respectiv: 1 428 571,42 RON. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate in ultimii trei ani. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor - in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere; B. Ofertantul trebuie sa dovedeasca experienta de contracte incheiate pentru realizare service si intretinere a concentratoarelor/generatoarelor de producere oxigen medicinal de puritate 93 % + -3 % (dispozitive medicale de uz medical spitalicesc), in ultimii trei ani. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de service/mentenanta pentru generatoarele de oxigen, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, valoarea contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor - in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere; C. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 13/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform Legii 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33157810 - Installation d'oxygénothérapie