Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ude?ti:Élimination et traitement des ordures

2023/S 198-619869  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Roumanie-Ude?ti: Élimination et traitement des ordures 2023/S 198-619869 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Comuna Udesti Numéro national d'identification: 4327510 Adresse postale: Strada: -, nr. - Ville: Udesti Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727535 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CRISTEA OSTROVAN Courriel: primariaudesti@yahoo.com Téléphone: +40 230538001 Fax: +40 0230538002 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.primariaudesti.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de salubritate - ridicarea, transportul si valorificarea / depozitarea de?eurilor menajere (frac?ia umeda si uscata) - UAT COMUNA UDESTI Numéro de référence: 6414
II.1.2) Code CPV principal 90510000 Élimination et traitement des ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Serviciile solicitate constau in: ridicarea, transportul ?i depozitarea de?eurilor menajere (frac?ia umeda) cu excep?ia de?eurilor toxice periculoase ?i a celor cu regim special, inclusiv ridicarea, transportul ?i valorificarea de?eurilor reciclabile, respectiv h?rtie/carton plastic/metal, sticl?, pentru o perioada de 36 de luni calendaristice. Prezentul Caiet de sarcini nu cuprinde si nu fac obiectul contractului: - colectarea, transportul ?i depozitarea de?eurilor rezultate din activit??i de construc?ii ?i demol?ri, de?euri rezultate din activit??i productive ce nu sunt asimilate de?eurilor reciclabile. Colectarea acestor tipuri de de?euri se va face in baza unor contracte/conven?ii încheiate separat de operatorul economic si produc?torul de?eurilor. - transportul ?i valorificarea de?eunlor voluminoase provenite de la popula?ie neasimilabile celor menajere DEE (De?euri de echipamente electrice ?i electronice) - colectarea si depozitarea acestora se va face de c?tre autoritatea Contractanta, valorificarea se face prin ROREC. - Ridicarea animalelor moarte de pe carosabil. Pentru deseurile produse de operatorii economici (de?euri rezultate din activit??i de construc?ii ?i demol?ri, de?euri rezultate din activit??i productive ce nu sunt asimilate de?eurilor reciclabile) se vor încheia contracte directe intre operatorul economic si societatea de salubrizare. Termenul pentru solicitarile de clarificari - cu 18 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet solicitarilor primite in termenul cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 049 951.60 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Udesti
II.2.4) Description des prestations:
Serviciile solicitate constau in: ridicarea, transportul ?i depozitarea de?eurilor menajere (frac?ia umeda) cu excep?ia de?eurilor toxice periculoase ?i a celor cu regim special, inclusiv ridicarea, transportul ?i valorificarea de?eurilor reciclabile, respectiv h?rtie/carton plastic/metal, sticl?, pentru o perioada de 36 de luni calendaristice. Prezentul Caiet de sarcini nu cuprinde si nu fac obiectul contractului: - colectarea, transportul ?i depozitarea de?eurilor rezultate din activit??i de construc?ii ?i demol?ri, de?euri rezultate din activit??i productive ce nu sunt asimilate de?eurilor reciclabile. Colectarea acestor tipuri de de?euri se va face in baza unor contracte/conven?ii încheiate separat de operatorul economic si produc?torul de?eurilor. - transportul ?i valorificarea de?eunlor voluminoase provenite de la popula?ie neasimilabile celor menajere DEE (De?euri de echipamente electrice ?i electronice) - colectarea si depozitarea acestora se va face de c?tre autoritatea Contractanta, valorificarea se face prin ROREC. - Ridicarea animalelor moarte de pe carosabil. Pentru deseurile produse de operatorii economici (de?euri rezultate din activit??i de construc?ii ?i demol?ri, de?euri rezultate din activit??i productive ce nu sunt asimilate de?eurilor reciclabile) se vor încheia contracte directe intre operatorul economic si societatea de salubrizare. Termenul pentru solicitarile de clarificari - cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet solicitarilor primite in termenul cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom:
   2.  Componenta tehnic? - Nivel de asigurare a protectiei mediului / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires fonduri proprii ale UAT COMUNA UDESTI
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 124-391047
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10665 Intitulé:
Servicii de salubritate - ridicarea, transportul si valorificarea / depozitarea de?eurilor menajere (frac?ia umeda si uscata) - UAT COMUNA UDESTI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FLORCONSTRUCT Numéro national d'identification: RO5031652 Adresse postale: Strada Petru Rare?, Nr. 52 B Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720008 Pays: Roumanie Courriel: florconstruct@yahoo.com Téléphone: +40 230530304 Fax: +40 230530304
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 052 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 049 951.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.In cazul a 2 oferte aflate la egalitate pe primul loc cu acelasi pret, departajarea se va face in functie de criteriul "2.
   2.  Componenta tehnic? - Nivel de asigurare a protectiei mediului " . Daca punctul este in continuare la egalitate - se vor solicita noi oferte de pret in SEAP, atribuirea contractului se face catre ofertantul clasat pe primul loc in urma reofertarii in conditiile ADMISIBILITATII ofertei acestuia.
   2. Informatii privind legislatia specifica in domeniul muncii, mediului, fiscala - se va consulta pe www.mmuncii.ro; www.mmediu.ro; www.mfinante.ro.
   3. Mod de transmitere si comunicare a informatiilor: Solicitarile de clarificari/Raspunsuri din partea A.C./ofertant, Notificari si Declaratii ale A.C.se ataseaza in SEAP - fisiere pdf semnate electronic cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Comunicarile privind rezultatul procedurii se transmit ofertantilor prin intermediul SEAP.
   4. DUAE se completeaza electronic utilizand portalul SEAP. Ofertantii vor incarca in SEAP - DUAE, oferta si documentele ce insotesc oferta (Dovada constituirii garantiei de participare, Decl. privind Art. 60 din Legea 98/2016, Acord de asociere - daca este cazul, Acord de subcontractare - daca este cazul, Angajament de sustinere si documente Anexa - daca este cazul), conform prevederilor Art. 60 si 123 din HG395/2016.
   5.  Acolo unde in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv documentatia tehnica) se mentioneaza un anumit tip de echipament/ produs si/sau Certificari/Atestari/Autorizari specifice pentru op. econ si/sau personal de specialitate se va interpreta prin notiunea de "sau echivalent". Pentru operatorii economici sau specialistii straini - se prezinta informatii cu privire la capacitatea de realizare a activitatilor, modul de acces la specialistii necesari si/sau documente echivalente in tara de rezidenta (daca se emit astfel de documente), ulterior in cazul in care oferta este desemnata castigatoare se prezinta pana la semnarea contractului documente care atesta echivalenta sau Certifcari/Atestari emise de autoritatile romane.
   6.  Oferta se fundamenteaza in baza Listelor de cantitati de lucrari , solutii tehnice si cerinte calitative si cantitative din cadrul Proiect Tehnic.
   7.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent" www.mmuncii.ro www.mmediu.ro www.mfinante.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/10/2023 Servicii de salubritate - ridicarea, transportul si valorificarea / depozitarea de?eurilor menajere (frac?ia umeda si uscata) - UAT COMUNA UDESTI 13/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures