Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Valea lui Mihai:Travaux de construction d'Ègouts

2023/S 193-600081  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Roumanie-Valea lui Mihai: Travaux de construction d'Ègouts 2023/S 193-600081 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ASOCIATIA INTERCOMUNITARA ZONA NORD VEST NumÈro national d'identification: 24456692 Adresse postale: Strada: Calea Republicii, nr. 2 Ville: Valea lui Mihai Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 415700 Pays: Roumanie Point(s) de contact: JOZSEF NYAKO Courriel: adinordvest@yahoo.com TÈlÈphone: +40 755088141 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.adizonanv.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Proiectare ?i execu?ie lucr?ri pentru proiectul ÑModernizarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest Ón UAT ?imian, UAT Cherechiu, UAT S'niob, UAT Diosig ?i UAT Dernaî NumÈro de rÈfÈrence: 24456692/2020-2022/1
II.1.2) Code CPV principal 45232400 Travaux de construction d'Ègouts
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Se propune prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic + detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea acordurilor, avizelor si autoriza?iilor aferente obiectivului de investi?ii, asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe toata durata execu?iei lucr?rilor, c't ?i execu?ia lucr?rilor de modernizare a infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? pentru proiectul ÑModernizarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest Ón UAT ?imian, UAT Cherechiu, UAT S'niob, UAT Diosig ?i UAT Dernaî. Valoarea totala estimat? a achizi?iei este de: 54.852.159,86 lei fara TVA - 159.852.159,86 lei fara TVA. Valoarea estimat? minim? a intervalului, respectiv 54.852.159,86 lei fara TVA, reprezint? valoarea Ón func?ie de care se vor elabora ?i evalua ofertele, iar valoarea maxim? de 159.852.159,86 lei fara TVA reprezint? valoarea estimat? global? ce cuprinde ?i valoarea supliment?rilor. In baza art. 117 din Legea 99/2016: ì(1) Entitatea contractant? are dreptul de a aplica procedura de negociere f?r? invita?ie prealabil? la o procedur? concuren?ial? de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar Óntr-unul din urm?toarele cazuri: (Ö) f) atunci c'nd, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucr?ri sau de servicii, entitatea contractant? inten?ioneaz? s? achizi?ioneze lucr?ri sau servicii noi ?i numai dac? se Óndeplinesc Ón mod cumulativ condi?iile prev?zute la alin. (3); (Ö) (3) Condi?iile prev?zute la alin. (1) lit. f) sunt urm?toarele: a) atribuirea se face contractantului ini?ial, iar noile lucr?ri, respectiv noile servicii, constau Ón repetarea unor lucr?ri sau servicii similare prev?zute Ón contractul atribuit ini?ial ?i sunt conforme cu cerin?ele prev?zute Ón documentele achizi?iei elaborate cu ocazia atribuirii contractului ini?ial; b) valoarea estimat? a achizi?iei ini?iale de lucr?ri/servicii s-a determinat prin luarea Ón considerare inclusiv a lucr?rilor/ serviciilor noi care pot fi achizi?ionate ulterior; c) Ón invita?ia prealabil? la o procedur? concuren?ial? de ofertare pentru atribuirea contractului ini?ial s-a precizat faptul c? entitatea contractant? are dreptul de a opta pentru achizi?ionarea ulterioar? de noi lucr?ri, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a c?rui ofert? va fi declarat? c'?tig?toare Ón cadrul procedurii respective.î, Entitatea contractanta opteaza, pe langa atribuirea contractului initial cu valoarea estimata de 54.852.159,86 lei fara TVA, pentru atribuirea inca unui contract de Proiectare ?i execu?ie lucr?ri similare in valoare de 105.000.000 lei fara TVA, cu conditia asigurarii finantarii. Proiectul ÑModernizarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest Ón UAT ?imian, UAT Cherechiu, UAT S'niob, UAT Diosig ?i UAT Dernaî este necesar ?i oportun prin prisma faptului ca va contribui la atingerea obiectivelor privind dezvoltarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest. Obiectivul general al proiectului este modernizarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest, in vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor prin imbunatatirea si reabilitarea infrastructurii publice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a candidaturilor: 16. Entitatea contractanta (EC) va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiiIor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 54 309 866.20 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exÈcution:
Asocia?ia Intercomunitara Zona Nord Vest - UAT ?imian, UAT Cherechiu, UAT S'niob, UAT Diosig ?i UAT Derna
II.2.4) Description des prestations:
Proiectul ÑModernizarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest Ón UAT ?imian, UAT Cherechiu, UAT S'niob, UAT Diosig ?i UAT Dernaî a fost selectat pentru finantare asigurata prin Programul Na?ional de Investi?ii "Anghel Saligny". Proiectul propune dezvoltarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest. Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ÑModernizarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest Ón UAT ?imian, UAT Cherechiu, UAT S'niob, UAT Diosig ?i UAT Dernaî, respectiv:
   1.  SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA o Obiectul 1 Retea de alimentare cu apa si canalizare in C?tun Barant?u, UAT ?imian o Obiectul 2 Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in UAT Cherechiu o Obiectul 3 Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in UAT Diosig
   2.  SISTEMUL DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE o Obiectul 1 Retea de alimentare cu apa si canalizare in C?tun Barant?u, UAT ?imian o Obiectul 2 - Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in UAT Cherechiu o Obiectul 3 - Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in UAT Diosig o Obiectul 4 - Re?ea canalizare in Ciuhoi si Sf'rna? cu transfer la SEAU, UAT S'niob o Obiectul 5 - Sistem de canalizare menajera in Tria si Derni?oara, UAT Derna Entitatea contractanta opteaza, pe langa atribuirea contractului initial cu valoarea estimata de 54.852.159,86 lei fara TVA, pentru atribuirea inca unui contract de Proiectare ?i execu?ie lucr?ri similare in valoare de 105.000.000 lei fara TVA, cu conditia asigurarii finantarii. Valoarea estimat? a contractului care se va atribui initial este constituit? din urm?toarele linii bugetare (valori f?r? TVA): COMPONENTA PROIECTARE Subcapitolul
   3. 5: Proiectare
   3. 5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 485.264,48 lei
   3. 5.6 Proiect tehnic si detalii de executie:
   2. 264.567,59 lei Subcapitolul
   3. 8: Asisten?? tehnic?
   3. 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 138.647,00 lei COMPONENTA EXECUTIE Capitolul 1: Cheltuieli pentru ob?inerea ?i amenajarea terenului: 0,00 lei Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 890.370,00 lei Capitolul 4: Cheltuieli pentru investi?ia de baz?: 46.215.665,12 lei
   4. 1 Constructii si instalatii: 42.468.861,79 lei
   4. 2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 318.683,24 lei
   4. 3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj:
   3. 428.120,09 lei
   4. 4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj: 0,00 lei Capitolul 5: Organizare de santier: 467.157,48 lei
   5. 1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 424.688,62 lei
   5. 1.2 Chelt conexe organizarii de santier: 42.468,86 lei Capitolul 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice:
   4. 390.488,19 lei
   6. 2 Probe tehnologice ?i teste:
   4. 390.488,19 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Demonstrarea unei metodologii corespunz?toare pentru ob?inerea asigur?rii c? lucr?rile sunt realizate la parametrii calitativi solicita?i (Planul de management al calit??ii lucr?rilor executate) / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de executie (proiectare si executie - maxim 24 luni) / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investi?iei publice (durata, succesiunea activit??ilor ?i inter-rela?ionarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activit??ilor Ón cadrul contractului prin raportare la metodologia de prestare a serviciilor si executare a lucr?rilor / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
EC isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 117, alin. (1), lit. f din Legea 99/ 2016. Astfel, Entitatea contractanta opteaza, pe langa atribuirea contractului initial cu valoarea estimata de 54.852.159,86 lei fara TVA, pentru atribuirea inca unui contract de Proiectare ?i execu?ie lucr?ri similare in valoare de 105.000.000 lei fara TVA, cu conditia asigurarii finantarii. Valoarea estimat? minim? a intervalului, respectiv 54.852.159,86 lei fara TVA, reprezint? valoarea Ón func?ie de care se vor elabora ?i evalua ofertele, iar valoarea maxim? de 159.852.159,86 lei fara TVA reprezint? valoarea estimat? global? ce cuprinde ?i valoarea supliment?rilor.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Programul Na?ional de Investi?ii "Anghel Saligny"
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 007-015285
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 100 IntitulÈ:
Contract de proiectare si executie lucrari
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CIRRUS PROJECT NumÈro national d'identification: RO 18388291 Adresse postale: Strada Aleea Barajul Iezeru, Nr. 6A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 30502 Pays: Roumanie Courriel: office@cirrus-project.ro TÈlÈphone: +40 737933474 Fax: +40 213405856
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NESS PROIECT EUROPE NumÈro national d'identification: RO 27503616 Adresse postale: Strada Conului, Nr. 9 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100213 Pays: Roumanie Courriel: diana.romaniuc@nessproject.eu TÈlÈphone: +40 344403200 Fax: +40 344403298
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSORZIO STABILE EBG GROUP NumÈro national d'identification: 03648421208 Adresse postale: Strada VIA FERRARESE, Nr. 3 Ville: Bologna Code NUTS: ITH55 Bologna Code postal: 40128 Pays: Italie Courriel: ebggroup.appalti@gmail.com TÈlÈphone: +40 0213133675 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 54 852 159.86 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 54 309 866.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 1 919 825.60 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
2,5% (pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului) 1% (pentru servicii de proiectare si executie lucrari instalatii electrice) Total 3,5%
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Interac?iunea cu ofertan?ii/candida?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Óncarcate Ón SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatur? electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitoare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sec?iunea îSolicitari de clarificare / Intrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la Sectiunea îLista clarific?ri, notificari ?i deciziiî din cadrul anun?ului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Norme Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, aprobate prin H.G. nr. 394/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale entit??ii contractante stabilite conform art. 172-173 din Legea nr. 99/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile Ón SEAP (Sec?iunea ìSolicitari de clarificare / Intrebariî). OEn vederea complet?rii DUAE - operatorii economici vor avea in vedere Notificarile ANAP din 08.04.2019 si din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat Ón Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP). Operatorii economici vor completa DUAE utilizand facilit??ile SEAP. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìSolicitari de clarificare / Intrebariî), Ón format electronic, semnate cu semnatur? electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de proiectare+executie ñ (conform modelului prezentat Ón documentatia de atribuire ñ Acord contractual, Conditii generale si Conditii specifice) Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Entitatea contractant? informeaz? fiecare ofertant/candidat cu privire la deciziile luate Ón ceea ce prive?te rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/Óncheierea contractului de achizi?ie public?, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oric?rei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, c't mai cur'nd posibil, dar nu mai t'rziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorul de evaluare 2 ìGradul de adecvare al graficului general de realizare a investi?iei publice (durata, succesiunea activit??ilor ?i inter-rela?ionarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activit??ilor Ón cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucr?rilorî. In caz de egalitate, departajarea se face in functie de punctajul ob?inut la factorul de evaluare 3 ìDemonstrarea unei metodologii corespunz?toare pentru ob?inerea asigur?rii c? lucr?rile sunt realizate la parametrii calitativi solicita?i (Planul de management al calit??ii lucr?rilor executate)î, apoi in functie de punctajul ob?inut la factorul de evaluare 1 ìPretul oferteiî si apoi in functie de punctajul ob?inut la factorul de evaluare 4 ìTermenul de executie (proiectare si executie)î. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, entitatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare (prin intermediul SEAP la Sectiunea ìIntrebariî) ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta Óndeplinirea cerin?elor solicitate, sub sanc?iunea declar?rii propunerii tehnice ca fiind neconform?! Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnic? a se Ón?elege ìsau echivalentî. Cerin?ele impuse Ón caietul de sarcini sunt considerate minimale, nerespectarea acestora duc'nd la respingerea ofertei. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Ofertan?ii/candida?ii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Entitatea Contractant?, nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu Ón cazul anularii procedurii de atribuire/nesemnarea contractului de lucrari, in termenul propus. OEn cazul Ón care candidatura este depus? de o asociere, se va prezenta Acordul de asociere (conform modelului prezentat Ón documentatia de atribuire - ìFormulareî). OEn acordul de asociere se va men?iona c? to?i asocia?ii Ó?i asum? r?spunderea solidar? pentru execu?ia contractului, c? liderul asocierii este Ómputernicit s? se oblige ?i s? primeasc? instruc?iuni de la ?i Ón numele tuturor asocia?ilor, individual ?i colectiv, ?i c? liderul asocierii este responsabil pentru execu?ia contractului, inclusiv pl??ile. De asemenea, Ón acord se vor prezenta detaliat activit??ile care vor fi realizate de fiecare membru, ?i ponderea acestora Ón cadrul contractului. Liderul trebuie s? aib? cea mai mare cota-parte dintre membrii asocierii. OEn?elegerea trebuie s? stipuleze, de asemenea, c? to?i asocia?ii sunt obliga?i s? r?m'n? Ón asociere pe Óntreaga durat? a contractului. Candida?ii selecta?i nu au dreptul de a se asocia Ón scopul depunerii de ofert? comun? Ón etapa a II-a procedurii de atribuire. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2023 Proiectare ?i execu?ie lucr?ri pentru proiectul ÑModernizarea infrastructurii de ap?, ap? uzat? ?i ap? pluvial? Ón aria Asocia?iei Intercomunitare Zona Nord Vest Ón UAT ?imian, UAT Cherechiu, UAT S'niob, UAT Diosig ?i UAT Dernaî 06/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45232400 - Travaux de construction d'égouts