Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2022
Date de péremption : 07/10/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Vân?tori:Produits alimentaires divers

2022/S 182-514206  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2022 S182 Roumanie-Vân?tori: Produits alimentaires divers 2022/S 182-514206 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMUNA VANATORI Numéro national d'identification: 5902721 Adresse postale: Strada: PRINCIPALA, nr. 5 Ville: Vanatori Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547635 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIRCEA AUGUSTIN FELEGEAN Courriel: vinatori@cjmures.ro Téléphone: +40 265761212 Fax: +40 265761212 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.comunavinatori.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156109 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"SUPORT ALIMENTAR PENTRU PRE?COLARII ?I ELEVII ?COLII GIMNAZIALE "PETRE N. POPESCU" COMUNA VÂN?TORI, JUDE?UL MURE?" Numéro de référence: 5902721/2022/2
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
" SUPORT ALIMENTAR PENTRU PRE?COLARII ?I ELEVII ?COLII GIMNAZIALE "PETRE N. POPESCU" COMUNA VÂN?TORI, JUDE?UL MURE?" Cantit??i necesare: Nr.elevi/pre?colari = minim 466- maxim 594 Nr.zile ?colare = 175 zile (în perioada septembrie 2022 - iunie 2023) Valoarea estimat?: Nr.elevi/pre?colari x nr.zile ?colare x 13,76 lei/pachet f?r? TVA = este sub forma unui interval cuprins între minim
   1. 122.128,00 lei f?r? TVA (minim 466 de beneficiari x 175 zile x 13,76 lei/beneficiar, f?r? TVA) ?i maxim
   1. 430.352,00 lei la care se adaug? TVA (maxim 594 de beneficiari x 175 zile x 13,76 lei/beneficiar, f?r? TVA) Num?rul de zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor"
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 430 352.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Comuna Vân?tori
II.2.4) Description des prestations:
" SUPORT ALIMENTAR PENTRU PRE?COLARII ?I ELEVII ?COLII GIMNAZIALE "PETRE N. POPESCU" COMUNA VÂN?TORI, JUDE?UL MURE?" Cantit??i necesare: Nr.elevi/pre?colari = minim 466- maxim 594 Nr.zile ?colare = 175 zile (în perioada septembrie 2022 - iunie 2023) Valoarea estimat?: Nr.elevi/pre?colari x nr.zile ?colare x 13,76 lei/pachet f?r? TVA = este sub forma unui interval cuprins între minim
   1. 122.128,00 lei f?r? TVA (minim 466 de beneficiari x 175 zile x 13,76 lei/beneficiar, f?r? TVA) ?i maxim
   1. 430.352,00 lei la care se adaug? TVA (maxim 594 de beneficiari x 175 zile x 13,76 lei/beneficiar, f?r? TVA) Num?rul de zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor"
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 175 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; alte documente edificatoare, dup? caz.
   2.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 59 ?i 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi: Declara?ie privind evitarea conflictului de interese conform art.59 si 60 conform Legea 98/2016 conform modelului din sec?iunea Formulare (Formularul 10). Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: FELEGEAN MIRCEA AUGUSTIN - Conduc?torul autorit??ii contractante; BOLOGA ALIN-Persoana cu atribu?ii de avizare din punct de vedere al legalit??ii documentelor procedurii de atribuire; ANTAL- BALASZ ANDREA -MARIA-Membru al comisiei de evaluare/Responsabil achizitii publice BORTOLIS TIBERIU LEVENTE-Membru al comisiei de evaluare; NEGRU GHEORGHE IOAN-Membru al comisiei de evaluare; CEPELIUC LILUIANA BIANCA-Membru al comisiei de evaluare (rezerva); FILIP GHEORGHE VIRGIL-CONSILIER; DAYKA GAVRIL-CONSILIER; DUMITRU GHEORGHE-CONSILIER; KRISZTA ARPAD-CONSILIER; ROCOI DOREL MIREL-CONSILIER; ROTARU FLORIN-VALENTIN-CONSILIER; MEDREA-CASA OVIDIU-CONSILIER; COJOCAR IOAN-CONSILIER; COSTEA OVIDIU-CONSILIER; HORVATH IOSIF-CONSILIER; NILCA CRISTIAN TEODOR-CONSILIER; COJOCAR NICOLAE AUREL-CONSILIER. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareInforma?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia s? o subcontractezeOfertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz? s? le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i (se va completa - Formularul nr.5). Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie s? fi furnizat produse similare cu cele care fac obiectul contractului în ultimii 3 ani. Termenul de 3 ani se calculeaz? raportat la termenul limit? ini?ial de depunere a ofertelor, indiferent de eventualele prelungiri a termenului limit? de depunere a ofertelor. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile solicitate cu privire la subcontractan?i.În cazul în care ofertantul utilizeaz? capacit??ile subcontractantului / subcontractan?ilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunz?tor de c?tre fiecare dintre ace?tia.Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016 ofertantii, odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumante in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Modalitate prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii contractante. Autoritatea contractant? define?te produsele similare ca fiind produse similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii cu cele ce constituie obiectul prezentei procedure.Urm?toarele documente justificative care probeaz? îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.- procesul-verbal de recep?ie /documente justificative/certificate constatataoare/ , care s? ateste faptul c? furnizarea produselor a fost dus? la bun sfâr?it ?i/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaz? obiectul furniz?rii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) ?i locul furniz?rii produselor;În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de c?tre fiecare operator economic în parte, anexând ?i Acordul de asociere (Formular 3). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul (în cazul asocierii de c?tre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? a operatorului economic poate fi sus?inut? în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?? parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate.Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016 ofertantii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm?, prezentând documente justificative, dup? caz, faptul c? va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodat?, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c? va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar? a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/10/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 07/02/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/10/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronic?). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand în vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sec?iunea "Întrebari"). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. În urma finaliz?rii fiec?reia dintre fazele de verificare prev?zute mai sus autoritatea contractant? va comunica fiec?rui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlal?i faptul c? se trece la faza urm?toare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sec?iunea a 13 - a din Legea nr. 98/2016. În urma finaliz?rii fiec?reia dintre fazele de verificare prev?zute mai sus, autoritatea contractant? va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, ?i va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, acordând un termen de r?spuns. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Întrebari"), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare atasat. Formularul de contract propus, semnat ?i ?tampilat de ofertant cu semnatura olografa, se va scana si semna cu semnatura electronica si se va importa la sectiunea Propunere tehnica, înso?it de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în m?sura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Not?: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pre?uri egale: Departajarea se va face exclusiv în func?ie de pre? ?i nu prin cuantificarea altor elemente de natur? tehnic? sau alte avantaje care rezult? din modul de îndeplinire a contractului de c?tre operatorii economici În vederea departaj?rii ofertelor autoritatea contractant? va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desf??urat? integral prin mijloace electronice) www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/09/2022 Roumanie-Vân?tori: Produits alimentaires diversType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 07/10/2022 21/09/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
15800000 - Produits alimentaires divers