Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 21/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Vaslui: Gaz naturel

2022/S 18-042792  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Vaslui: Gaz naturel 2022/S 018-042792 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI NumÈro national d'identification: 17095927 Adresse postale: Strada: SOSEAUA NATIONALA VASLUI - IASI, nr. 1 Ville: Vaslui Code NUTS: RO216 Vaslui Code postal: 730019 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ALINA MARICICA PETCUTA Courriel: achizitii@dgaspc-vs.ro TÈlÈphone: +40 235315138 Fax: +40 235315346 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspc-vs.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135714 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord cadru privind achizitia publica de GAZE NATURALE NumÈro de rÈfÈrence: 177/19.01.2022
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru privind furnizarea de Gaze naturale, necesara desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei (sediul D.G.A.S.P.C. Vaslui si 27 de centre din subordine identificate in anexa la caietul de sarcini). Produsul se va livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru este de 12 luni, calculate de la perfectarea acestuia si pana la data de 28.02.2023. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare cu 18 zile inainte de data limita de depunere ofetelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in a 11 a zi. Valoarea totala a procedurii in lei fara TVA este de
   4. 023.900 lei. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de max.
   1. 459.710 lei fara TVA
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 4 023 900.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
sediul D.G.A.S.P.C. Vaslui si 27 de centre din subordine identificate in anexa la caietul de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
Total cant. AC ptr. 12 luni min.1 MWh si max.
   5. 320 MWh, din care consumatori casnici
   4. 880 MWh si consumatori noncasnici 440 MWh. Cantitatile aferente celui mai mare contract subsecvent sunt de min 1 MWh si maxim 1930 MWH, din care consumatori casnici 1790 MWh si 140 MWh consumatori noncasnici.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.1: - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in vreuna din situatiile prevazute in art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta nr.2: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.59 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr.98/2016 - Formularul 11 din sectiunea Formulare va fi completata de toti participantii si se va urca in SEAP odata cu DUAE; Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Cazacu Dragos Andrei - Director General, Buruiana Ioan - Director General Adj. Ec., Furtuna Adrian - Sef Serviciu Contabilitate-Buget, Petcuta Alina - Coordonator Birou Achizitii Publice si Contractarea Serviciilor Sociale, Barbu Stefan - Consilier in cadrul Compartimentului Tehnic, Gheorghian Eleodor - Consilier in cadrul Compartimentului Tehnic, Topala Aida - Consilier Achizitii Publice In cadrul Biroului Achizitii Publice si Contractarea Serviciilor Sociale, Negara Ion - Sef Birou Aprovizionare, Aurora Comanici - referent in cadrul Biroului Aprovizionare, Diana Lucia Toma - consilier in cadrul Serviciului Strategie, Programe, Proiecte si Mirela Teaca - consilier in cadrul Serviciului Contabilitate-Buget. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit pana la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat e.t.c.) la momentul prezentarii; -cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; -dupa caz, documente prin care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; -alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantul persoana juridica romana clasat pe primul loc va trebui sa prezinte aceste documente scanate in SEAP . Ofertantii pot ridica certificatele si pot obtine informatii cu privire la impozite si taxe locale de la Primariile si Administratiile Financiare de care tin sau eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. In masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantul/candidatul poate depune o declaratie pe propria raspundere conform art.168 din Legea nr.98/2016 pentru indeplinirea cerintelor 1 -
   3.  Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
   1. Operatorii economici ce depun oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti si ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatea care face obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Initial completarea DUAE, urmand ca, la cererea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc sa prezinte, pana la finalizarea evaluarii ofertelor, un certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate la respectivului operator economic sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele se vor prezenta scanate si semnate in S.E.A.P. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei ofertantilor participanti. Documentele ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Toate documentele care vor fi prezentate vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractarea. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, dupa caz.b)Informatii privind asocierea (daca este cazul)In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul de asociere, confirmat prin scrisori de imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptul ca liderul asociatiei este responsabil cu executia contractului, inclusiv platile. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
a) Completarea DUAE. Avand in vedere dispozitiile art. 193 alin.3 din Legea nr. 98/2016, in cazul in care un operator economic intentioneaza sa subcontracteze o parte o parte/parti din contract, DUAE va include inf.solicitata cu privire la subcontractanti.Avand in vedere Notificarea ANAP nr.256/08.12.2016 solicitam tuturor ofertantilor, ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.b) Completarea DUAE. Avand in vedere Notificarea ANAP nr.256/08.12.2016 solicitam tuturor ofertantilor, ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative solicitate, pentru a proba indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/06/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: SICAP. In cazul in care se constata, dupa evaluare, ca sunt clasate pe primul si al doilea loc mai multe oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita depunerea de noi oferte de pret prin intermediul SICAP. Departajarea ofertelor se va raporta ofertele egale de pe primul loc. Operatorii economici vor incarca electronic documente care contin noile preturi, urmand ca primele doua oferte ce contin pretul cel mai mic sa fie declarate castigatoare. Contractul se va incheia cu operatorul clasat pe locul I. Ofertantii vor prezenta o declaratie princare accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire, in caz contrar se va considera ca a acceptat tacit clauzele contractuale. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.6 si 8 din Legea nr.101/2016.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Vaslui: Gaz naturelType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel