Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 22/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Vaslui: Travaux de construction

2020/S 180-435455  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Roumanie-Vaslui: Travaux de construction 2020/S 180-435455 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquavas S.A. Vaslui NumÈro national d'identification: RO 17986823 Adresse postale: Str. ?tefan cel Mare nr. 70 Ville: Vaslui Code NUTS: RO216 Vaslui Code postal: 730169 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Eduard Radu Tutunaru Courriel: aquavasuip@gmail.com TÈlÈphone: +40 235311600 Fax: +40 235311900 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquavaslui.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.aquavaslui.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103182 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Surse, aductiuni, sta?ii de pompare ap brut?, rezervoare, reful?ri Ón Vaslui ?i B'rlad NumÈro de rÈfÈrence: 17986823_2020_PAAPD1129795
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
In cadrul contractului ÑSurse, aductiuni, sta?ii de pompare apa bruta, rezervoare, reful?ri Ón Vaslui si Barlad (lot 1-2)î sunt prevazute a fi executate urmatoarele categorii de lucrari: ó lot 1 ñ aglomerare Vaslui, lucrari care includ: (a) adaptare la teren; (b) lucrari de constructii si instalatii; (c) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; (d) testare si punere in functiune; (e) monitorizarea functionarii pe parcursul perioadei de garantie; (f) remedierea defectiunilor aparute in perioada de garantie conform conditiilor generale din contract; (g) instruirea personalului beneficiarului; ó lot 2 ñ aglomerare Barlad, lucrari care includ: (a) adaptare la teren; (b) lucrari de constructii si instalatii; (c) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; (d) testare si punere in functiune; (e) monitorizarea functionarii pe parcursul perioadei de garantie; (f) remedierea defectiunilor aparute in perioada de garantie conform conditiilor generale din contract; (g) instruirea personalului beneficiarului. Orice operator economic interesat poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, numai in SEAP, nu mai tarziu de 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau de informatii suplimentare precizate mai sus cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 43 443 328.30 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 1 - aglomerarea Vaslui
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45247270 Travaux de construction de rÈservoirs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vaslui, aglomerarea Vaslui
II.2.4) Description des prestations:
In cadrul contractului ÑSurse, aductiuni, sta?ii de pompare apa bruta, rezervoare, reful?ri Ón Vaslui si Barladî (Lot 1-2) sunt prevazute a fi executate categorii de lucrari conform Caietului de sarcini. Lot 1 ñ aglomerarea Vaslui Caracteristici tehnice pentru elementele principale ale constractului: ó Conducte principale de aductiune: ï Reabilitarea conductei principale de presiune de la Sta?ia de Pompare Spital la Sta?ia de Tratare a Apei Delea, din fonta ductila zavorata, DN 800 cu o lungime de 763 m; ï Reabilitarea conductei principale de presiune de la Sta?ia de Pompare Rediu la Sta?ia de Tratare a Apei Delea din Fonta ductila zavorata DN 600 cu o lungime de 3873.4 m. ï Extinderea conductei de aductiune dintre rezervoarele de ap 2x5000 mc Delea ?i rezervoarele de ap 2 x 600 mc Moara Grecilor prev?zute din PEID RC PE 100, SDR 11-17, PN 10-16, De160- 200 mm in lungime totala L=1275 m, din care 545 m PEID RC PE 100, SDR 11, PN 16 De 200mm si 730 m din PEID RC PE 100, SDR 17, PN 10 De 160mm; ï Extinderea conductei de aduc?iune dintre sta?ie de pompare a apei Delea si castelul de apa Delea, PEID RC PE 100, SDR 17, PN 10, De 160 mm, L = 137 m. ó Sta?ii de pompare a apei brute Spital ?i Rediu: ï Reabilitarea Sta?iei de Pompare Spital prin Ónlocuirea a 4 pompe existente, de 315 kW furniza?i de sta?ia de alimentare de 6 kV, cu 4 pompe centrifugale verticale av'nd urm?toarele caracteristici: Q = 415 m3 / h, H = 87 mCA; ï Reabilitarea Sta?iei de Pompare Rediu prin Ónlocuirea pompelor existente, cu 3 pompe centrifugale orizontale cu urm?toarele caracteristici: Q = 200 m3 / h, H = 80 m, 1 pompa cu caracteristicile Q = 320 m3 / h, H = 90 mCA, si 2 electropompe centrifugale, orizontale de vid cu Q=220 mc/h si H=160mm Hg; ó Sta?ia de pompare a apei Delea: Sta?ia de pompare Delea cuprinde trei grupuri de pompe: ï un grup de pompe pentru a pompa apa din rezervoarele de ap Delea, in rezervoarele 2x600 m3, Moara Grecilor, cu urm?toarele caracteristici: 1+1 pompe centrifuge orizontale Q = 65 m3/ h, H = 95 mCA. ï un al doilea grup pentru a se asigura presiunea Ón zona Ónalt a ora?ului av'nd urm?toarele caracteristici: 2 +1 pompe centrifuge orizontale atat pentru consum cat si pentru incendiu de Q=67.5 mc/h/pompa, H = 45 m, si un grup de pompare 1+1 Q=40 mc/h, H=30 mCA, atat pentru consum cat si pentru incendiu. Acest grup de pompare este necesar pentru evitarea depasirii presiunilor pe anumite zone peste 60 mCA; ï pomp centrifug orizontal Q = 50.4 mc / h, H=47 m, pentru alimentarea castelului de apa Delea; ó Rezervoare: ï Reabilitarea a 2x3500 m3 din rezervoarele existente din cadrul rezervoarelor de ap Delea. Lucr?rile constau din refacere tencuieli ?i hidroizola?ii, vopsitorii ?i Ónlocuirea echipamentelor mecanice si hidraulice aferente rezervoarelor. ï Dou noi rezervoare metalice, de suprafa??, cu o capacitate de 2x5,000 m3, Vii?oara, Rediu, Brodoc, Muntenii de Jos, Secuia si viitoarele extinderi ale sistemului zonal de alimentare cu apa Vaslui; ï Rezervoare noide suprafa? de 2x600 m3 pentru a deservi sectoarele Moara Grecilor ?i Delea. Valoare estimata fara TVA: 30.409.356,75 RON EC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 235 si urmatoarele din Legea 99/2016 cu privire la urmatoarele aspecte enumerate cu titlu exemplificativ: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale culoarului/coridorului de expropriere; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului; modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizatii; modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii minime a CIP-ului; modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice. Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii contractului, in conditiile prevazute de conditiile contractuale, si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 240 alin. (3) din Legea 99/2016. Valoarea estimata include suma de 608.187,00 RON pentru Lot 1 - Aglomerare Vaslui, reprezentand valoarea rezervelor de implementare, in conformitate cu Instructiunea ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modific?rile contractului de achizi?ie public?/contractului de achizi?ie sectorial?/acordului-cadru ?i Óncadrarea acestor modific?ri ca fiind substan?iale sau nesubstan?iale. Sumele aferente rezervelor de implementare au fost introduse de c?tre Entitatea contractant la nivelul formularului aferent propunerii financiare si vor trebui completate de fiecare ofertant. Lista categoriilor de cheltuieli care se finan?eaz din rezervele de implementare: ó cheltuielile privind protec?ia mediului, ó cheltuieli privind relocarile de utilitati, ó alte categorii de cheltuieli, dupa cum urmeaza: a. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul pus la dispozitie de Beneficiar; b. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex. geotehnice); c. cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor; d. cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc) e. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice; f. cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; g. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului; h. cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol (altele decat utilitati, arheologie, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc); i. cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului (ex. terenuri care au devenit mlastinoase, ape/torenti care si-au schimbat cursul, etc) j. cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului; k. cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren. Mai multe informatii cu privire la rezervele de implementare si modul in care acestea urmeaza sa fie utilizate se regasesc in Anexa la Acordul Contractual.î
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca lucrarile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calitatii lucrarilor executate) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 30 409 356.75 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 58 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Achizi?ia se refera la un proiect si/sau program finan?at din fonduri ale Uniunii Europene: Da Identificarea proiectului: ÑFAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE IN AGLOMERARILE VASLUI, BARLAD, HUSI, NEGRESTI DIN JUDETUL VASLUIî ñ cod SMIS 2014+ 103967, proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 2 - aglomerarea Barlad
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45247270 Travaux de construction de rÈservoirs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vaslui, aglomerarea Barlad
II.2.4) Description des prestations:
In cadrul contractului ÑSurse, aductiuni, sta?ii de pompare apa bruta, rezervoare, reful?ri Ón Vaslui si Barladî (Lot 1-2) sunt prevazute a fi executate categorii de lucrari conform Caietului de sarcini. Lot 2 - Barlad Caracteristici tehnice pentru elementele principale ale contractului: ó Inchidere Puturi de pe teritoriul municipiului Barlad Se vor inchide o parte din puturile de pe teritoriul municipiului Barlad. Inchiderea se va face prin demolarea si evacuarea cabinei de put si etansarea putului cu un capac metalic etans. Zona va sistematizata in concordanta cu cota terenului amenajat existent. ó Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana Vor fi executate lucrari de conservare a fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana. ó Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra Regim de Ón?l?ime = rezervor semiÓngropat Suprafa? construit?= 41,85 mp Suprafa? desf??urat?= 41,85 mp ó Aductiune noua de la Rapa Albastra la statia de tratare a apei Crang Conducta de aductiune va fi realizata din fonta ductila zavorata PN16 si va avea o lungime totala de 6627,2 m din camin CV1 situat langa baraj pana la CV13 in statia de tratare Crang. Conducta de aductiune va fi executata din tuburi de fonta ductila Dn 500 mm PN16. ó Lucrari de reabilitare statie de pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura de berbec) Are o perioad de exploatare de aproximativ 12 ani ?i constituie adaptarea la teren a proiectului tip ISLGCT T 541/IR varianta 3A- cu subsol. ó Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul vulturilor ñ Statia de tratare a apei Crang Valoare estimata fara TVA: 13.033.971,55 RON EC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 235 si urmatoarele din Legea 99/2016 cu privire la urmatoarele aspecte enumerate cu titlu exemplificativ: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale culoarului/coridorului de expropriere; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului; modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizatii; modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii minime a CIP-ului; modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice. Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii contractului, in conditiile prevazute de conditiile contractuale, si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 240 alin. (3) din Legea 99/2016. Valoarea estimata include suma de 260.679,00 RON pentru Lot 2 - Aglomerare Barlad, reprezentand valoarea rezervelor de implementare, in conformitate cu Instructiunea ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modific?rile contractului de achizi?ie public?/contractului de achizi?ie sectorial?/acordului-cadru ?i Óncadrarea acestor modific?ri ca fiind substan?iale sau nesubstan?iale. Sumele aferente rezervelor de implementare au fost introduse de c?tre Entitatea contractant la nivelul formularului aferent propunerii financiare si vor trebui completate de fiecare ofertant. Lista categoriilor de cheltuieli care se finan?eaz din rezervele de implementare: ó cheltuielile privind protec?ia mediului, ó cheltuieli privind relocarile de utilitati, ó alte categorii de cheltuieli, dupa cum urmeaza: a. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul pus la dispozitie de Beneficiar; b. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex. geotehnice); c. cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor; d. cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc) e. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice; f. cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; g. cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului; h. cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol (altele decat utilitati, arheologie, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc); i. cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului (ex. terenuri care au devenit mlastinoase, ape/torenti care si-au schimbat cursul, etc) j. cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului; k. cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren. Mai multe informatii cu privire la rezervele de implementare si modul in care acestea urmeaza sa fie utilizate se regasesc in Anexa la Acordul Contractual.î
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca lucrarile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calitatii lucrarilor executate) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 13 033 971.55 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 58 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Achizi?ia se refera la un proiect si/sau program finan?at din fonduri ale Uniunii Europene: Da Identificarea proiectului: ÑFAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE IN AGLOMERARILE VASLUI, BARLAD, HUSI, NEGRESTI DIN JUDETUL VASLUIî ñ cod SMIS 2014+ 103967, proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016 Conditie de calificare: Fiecare operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre fiecare operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei sale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv la momentul prezentarii;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
   4.  in cazul in care, in tara de origine sau in tara in care operatorul economic este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 1-3, sau documentele nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere, sau, daca in tara respectivas nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata Ón limba romana. Cerinta nr. 2: NeÓncadrarea Ón situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla Ón oricare din situatiile prevazute la art.72 si 73 din Legea nr. 99/2016. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolelor mentionate sunt urmatoarele: Besleaga Gabriel ñ director general, Tibulca Dumitru ñ director economic, Dorobat Constantin ñ director tehnic, Tutunaru Eduard Radu ñ manager UIP, Musat Catalin ñ manager adjunct UIP, Baciu Costica ñ expert achizitii publice, Gartu Margareta ñ expert achizitii publice, Docan Lucica ñ contabil sef UIP, Prisacaru Paraschiva Mihaiela ñ consilier juridic, Grigoras Daniela ñ sef birou juridic, Haret Catalin ñ presedinte CA, Costachescu Ioana ñ membru CA, Prisacaru Emil ñ membru CA, Tibulca Ioan ñ membru CA. Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico ñ economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului): Asocierea S.C. PRO TOBY S.R.L. B-ACT Sp zo.o. (SRL) Modalitatea de Óndeplinire: Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator /subcontractant) va completa campurile corespunzatoare din DUAE. La solicitarea Entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta declaratii din partea fiecarui operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator /subcontractant) privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 la momentul prezentarii ñ Formular nr. 3C din sectiunea Formulare. Cerinta nr. 3: Detalii privind asocierea, sustinerea de catre terti, subcontractarea Ofertantul are obligatia depunerii urmatoarelor documente, dupa caz:
   3. 1. acordul de asociere, conform Formularului nr. 3A din sectiunea Formulare;
   3. 2. imputernicire de reprezentare din partea ofertantului unic/fiecarui ofertant asociat, conform Formular nr. 3B din sectiunea Formulare;
   3. 3. angajament ferm privind sustinerea financiara (Formular nr. 4 din sectiunea Formulare) si/sau angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala ñ experienta similara (Formular nr. 5 din sectiunea Formulare)
   3. 4. ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere;
   3. 5. acordul/acordurile de subcontractare;
   3. 6. declaratie privind partea / partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential (Formular nr. 7 din sectiunea Formulare);
   3. 7. declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (Formular nr.8 din sectiunea Formulare).
   3. 8. scrisoarea de inaintare a ofertei (Formularul 14 din sectiunea Formulare) Modalitate de indeplinire ó Ofertantul are obligatia incarcarii in SEAP, odata cu oferta, a formularelor DUAE ale fiecarui operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant), ó Ofertantul are obligatia incarcarii in SEAP, odata cu oferta si formularele DUAE, a documentelor precizate la punctele:
   3. 1.),
   3. 2.),
   3. 3.),
   3. 4),
   3. 5.),
   3. 6),
   3. 7.) si
   3. 8.). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate pentru fiecare tert sustinator in parte doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante. Conditie de calificare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator /subcontractant). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie reale / valabile la data prezentarii acestora. Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului va fi prezentat in integralitate, si din cuprinsul lui trebuie sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara operatorul economic conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata Ón limba romana. Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 2: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Nota 3: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani financiari (2017, 2018, 2019) trebuie s fie de minimum: Lot 1: 20.000.000 RON Lot 2:
   8. 000.000 RON Pentru conversia Ón lei, daca situatiile financiare sunt Óntocmite Ón alta moneda, se va lua Ón considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru: anul 2017 ñ1 Euro = 4,5688 Lei; 2018 ñ 1 Euro = 4,6540 si 2019 ñ 1 Euro = 4,7453 Lei NOTA: In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin:
   1.  insumarea (efectuarea sumei) cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii pentru anul respectiv;
   2.  efectuarea mediei aritmetice a sumelor calculate la punctul
   1.  Cerinta nr. 2: Situatia economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196-199 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Ofertantul este obligat sa prezinte angajamentul ferm al tertului sustinator financiar ñ cifra de afaceri prin incarcarea acestuia in SEAP impreuna cu oferta. NOTA: In cazul in care ofertantul este o asociere, sau beneficiaza de sustinerea acordata de unul sau mai multi terti sustinatori, cerinta se considera indeplinita prin insumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii si/sau tertului/tertilor sustinator(i) financiar(i), dupa caz, pentru anul respectiv. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitatea de indeplinire pentru Cerinta nr. 1:
   1.  Operatorul economic va prezenta situatiile financiare sau extrasele din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta in legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani in care este indeplinita cerinta. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
   2.  In cazul in care, din motive obiective si justificate ofertantul nu este in masura sa prezinte documentele prevazute la punctul 1), operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) poate sa faca dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractanta il poate considera adecvat.
   3.  Se vor prezenta documentele mentionate la punctele 1) si 2) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat). Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata Ón limba romana.
   4.  Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 1), 2) si 3) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) vor fi prezentate doar de Ofertantul (ofertant unic/ofertant asociat) clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii contractante. Modalitatea de indeplinire pentru Cerinta nr. 2:
   1.  Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori financiari) va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator, scanat dupa original, in conformitate cu Formularul nr. 4 din sectiunea Formulare. Angajamentul ferm impreuna cu documentele anexe la respectivul angajament, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta.
   2.  Doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante, are obligatia sa prezinte documente justificative. Aceste documente sunt:
   2. 1. situatiile financiare sau extrasele din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta in legislatia tarii in care este stabilt operatorul economic, pentru oricare din ultimii 3 ani in care este indeplinita cerinta.
   2. 2. in cazul in care, din motive obiective si justificate ofertantul nu este in masura sa prezinte documentele prevazute la punctul
   2. 1), operatorul economic (tertul/tertii sustinatori financiari) este autorizat sa faca dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractanta il poate considera adecvat.
   2. 3. se vor prezenta documentele mentionate la punctele
   2. 1) sau
   2. 2) pentru fiecare operator economic (tert sustinator) Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata Ón limba romana. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator) va completa campurile corespunzatoare din DUAE.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. a) din Legea nr. 99/2016 Lot 1: Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor, a dus la bun sfarsit/finalizat, in cadrul unuia sau a maxim 5 contracte, lucrari de constructie care sa fi avut ca obiect realizarea (reabilitare, extindere, modernizare sau constructie noua) de retele de apa potabila sau uzata si/sau aductiuni de apa, in lungime cumulata de cel putin 4 km. Lot 2: Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor, a dus la bun sfarsit/finalizat, in cadrul unuia sau a maxim 5 contracte, lucrari de constructie care sa fi avut ca obiect realizarea (reabilitare, extindere, modernizare sau constructie noua) de retele de apa potabila sau uzata si/sau aductiuni de apa, in lungime cumulata de cel putin 6 km. Sintagma Ñlucrari duse la bun sfarsitî inseamna: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmite in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul in care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. Cerinta nr. 2 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196, 197, 199 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului experienta similara. Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. In conformitate cu art.199 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. NOTA: In cazul in care ofertantul este o asociere, sau beneficiaza de sustinerea acordata de unul sau mai multi terti sustinatori, cerinta se considera indeplinita prin insumarea experientei similare a tuturor membrilor asocierii si/sau tertului/tertilor sustinator(i), dupa caz. Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Pentru fiecare lot in parte: Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul are obligatia de a prezenta acordul/acordurile de subcontractare. In cadrul acordului/acordurilor de subcontractare operatorul economic (ofertantul) va preciza partea/partile din contract pe intentioneaza sa o/le subcontracteze precum si procentul/procentele din valoarea totala a contractului ale partii/partiilor subcontractate si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitatea de indeplinire pentru Cerinta 1: Pentru fiecare lot in parte:
   1.  Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) va completa campurile corespunzatoare din DUAE.
   2.  Ofertantul va prezenta, dupa caz, pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care le-au Óndeplinit, certificate de predare-primire; recomand?ri, procese-verbale de recep?ie, certific?ri de bun execu?ie, certificate constatatoare, sau altele asemenea, enumerarea nefiind cumulativa; Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul public sau privat al contractului, tipul si cantitatea lucrarilor executate precum si faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea partii de contract indeplinite de acesta.
   3.  Se vor prezenta documentele mentionate la punctul 2) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) astfel: Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata Ón limba romana.
   4.  Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 2) si 3) pentru fiecare ofertant/ofertant asociat dupa caz vor fi prezentate doar de catre Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante. Modalitatea de indeplinire pentru Cerinta 2: Pentru fiecarte lot in parte:
   1.  Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori pentru sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului ñ experienta similara) va prezenta scanat, dupa original, semnat cu semnatura electronica extinsa, angajamentul ferm al tertului sustinator in conformitate cu Formularul nr. 5 din sectiunea Formulare. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta.
   2.  Doar ofertantul clasat pe primul locin clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea eentitatii contractante, are obligatia sa prezinte documente justificative. Aceste documente sunt: contractul/contractele sau parti relevante ale contractului/contractelor declarate si documentele constatatoare eliberate de beneficiari publici sau privati la terminarea contractelor de servicii care sa contina datele de identificare a contractului/contractelor declarate. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul public sau privat al contractului, tipul si cantitatea lucrarilor executate precum si faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. In situatia in care tertul sustinator a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea partii de contract indeplinite de acesta.
   3.  Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata Ón limba romana.
   4.  Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 2) si 3) vor fi prezentate pentru fiecare tert sustinator in parte doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante. Pentru fiecare lot in parte:
   1.  Completarea DUAE se va face de catre fiecare subcontractant in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016.
   2.  Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti.
   3.  Ofertantul are obligatia sa incarce in SEAP acordul/acordurile de subcontractare impreuna cu DUAE si cu oferta.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
 
1.Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarei clauze suspensive: Semnarea contractului sectorial este conditionata de obtinerea de catre Entitatea Contractanta a Autorizatiei de Construire. Entitatea Contractanta precizeaza pentru operatorii economici ca Autorizatia de Construire este in curs de obtinere, fiind in desfasurare procedurile de obtinere a avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism. De asemenea, Entitatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare si ca a intreprins toate diligentele in vederea obtinerii cat mai curand a autorizatiei de construire, procedurile in acest sens fiind avansate. Entitatea Contractanta se obliga sa obtina Autorizatia de Construire in termen de maxim 90 de zile de la data comunicarii ofertantului castigator. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatiile descrise.
   2.  In cazul in care Entitatea Contractanta solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor, ofertantul este obligat sa procedeze si la prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii ofertei si garantiei de participare, acesta va fi exclus din procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire vor fi prezentate in limba romana si vor avea urmatoarele mentiuni: -Obiectul contractului; -numarul anuntului de participare publicat in SEAP; -numele operatorului economic, si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP /SICAP in cadrul anuntului de participare. Se va avea Ón vedere Ónc?rcarea tuturor documentelor aferente documenta?iei transmise, semnate cu semnatur electronic extins?, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Entitatea Contractanta va organiza vizite ale ofertantilor, pe amplasamentul lucrarilor. Informatii referitoare la aceste vizite si programul lor se vor transmite printr-o adresa ce va fi postata in SEAP la sectiunea îDocumentatie si Clarificariî din cadrul anuntului de participare. Data vizitei: 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta precizeaza ca vizita in amplasament nu este obligatorie.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Cuantumul garan?iei de participare: Lotul 1: 300.000 Lei, lotul 2: 130.000 Lei. Perioada de valabilitate: 120 de zile, calculata de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata Entitatii Contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta. Garantia de participare se constituie prin virament bancar Ón contul RO60RNCB0259028452770001 deschis la BCR Vaslui, cod fiscal AQUAVAS SA: RO17986823, sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia trebuie s fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie s prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia emisa Ón alt limba decat limba romana va fi prezentata, Ónsotita de traducerea autorizata Ón limba romana. In cazul depunerii de oferta Ón asociere, garantia de participare trebuie constituita Ón numele asocierii si trebuie s mentioneze ca acopera Ón mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Instrumentul de garantare va fi emis respectand cerintele din Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in lei in conformitate cu art. 45 si art. 46, alin. (1) din HG nr. 394/2016. Garantia de buna executie va fi mentinuta pe toata perioada de executie a contractului. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie sectoriala, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii as... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. Fiecare ofertant va completa in DUAE informatiile privind asocierea.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Procedura de atribuire este initiata sub incidenta clauzelor suspensive asa cum sunt descrise la punctul 1) de la sectiunea III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare atat pentru Lotul 1 cat si pentru lotul
   2. 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/10/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/02/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/10/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Se atrage atentia tuturor ofertantilor asupra faptului ca analizarea de catre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti nu angajeaza din partea membrilor comisiei nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea îsau echivalentî.
   2. Documentul DUAE este accesibil in SEAP, in cadrul anuntului de participare. Formularul DUAE este configurat direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice (www.anap.gov.ro). www.anap.gov.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Contestatie - 10 zile conf. art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Aquavas S.A.
Adresse postale: Str. ?tefan cel Mare nr. 70 Ville: Vaslui Code postal: 730169 Pays: Roumanie Courriel: aquavasuip@gmail.com TÈlÈphone: +40 235311600 Fax: +40 235311900 Adresse internet: www.aquavaslui.ro www.aquavaslui.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45247270 - Travaux de construction de réservoirs