Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Vatra Dornei:Logiciels et systèmes d'information

2023/S 62-185300  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Roumanie-Vatra Dornei: Logiciels et systèmes d'information 2023/S 062-185300 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Vatra Dornei Numéro national d'identification: 7467268 Adresse postale: Strada: MIhai Eminescu, nr. 17 Ville: Vatra Dornei Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 725700 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Rodica Holobîc? Courriel: primaria@vatra-dornei.ro Téléphone: +40 230375229 Fax: +40 0230375170 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vatra-dornei.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ia de "Module informatice front-office ?i back-office pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competen?e exclusive" în cadrul proiectului "Management performant ?i proceduri simplificate pentru competen?ele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei" Numéro de référence: 7467268/2022/07
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul general al proiectului: continuarea m?surilor de consolidare a capacita?ii institu?ionale ?i eficientizarea activit??ii la nivelul Prim?riei Municipiului Vatra Dornei, prin introducerea utiliz?rii de instrumente de management al calit??ii ?i performan?ei în administra?ia public? local?, în concordan?? cu Planul de ac?iuni pentru implementarea etapizat? a managementului calit??ii în autorit??i ?i institu?ii publice 2016-2020, respectiv CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de func?ionarea institu?iilor publice) ?i BSC (Balanced Scorecard - sistem de management strategic), ?i extinderea m?surilor de simplificare a procedurilor administrative ?i reducerea birocra?iei pentru cet??eni, implementând m?suri din perspectiva back- office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) ?i front-office pentru serviciile publice furnizate, aferente competen?elor exclusive ale prim?riei. Obiectivele specifice ale contractului sunt: OS1. Introducerea utiliz?rii de instrumente de management al calit??ii ?i performan?ei în administra?ia public? local?, în concordan?? cu Planul de ac?iuni pentru implementarea etapizat? a managementului calit??ii în autorit??i ?i institu?ii publice 2016- 2020, respectiv CAF si BSC - aferente Rezultatului de program
   2.  OS2. Extindere m?suri de simplificare pentru cet??eni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cet??enilor din perspectiva front-office ?i BackOffice pentru serviciile publice furnizate, aferente competen?elor exclusive ale prim?riei. În acest sens, este avut? în vedere achizi?ia ?i implementarea unor module informatice noi care vor acoperi necesit??ile institu?iei pentru servicii electronice complete vizând competen?ele exclusive ale prim?riei. Modulele informatice care vor fi achizi?ionate vor viza atât zona de front Office, cât si de back-office ?i vor fi asigura interoperabilitatea ?i integrarea cu celelalte sisteme informatice ale prim?riei. Solu?iile pentru servicii electronice aferente competen?elor exclusive ale prim?riei vor respecta principiile: one stop shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligent? a informa?iilor disponibile prin aplicarea principiului înregistr?rii "o singur? dat? "a datelor - conceptul de identitate electronic? a cet??eanului; spa?iul privat virtual al cet??eanului în rela?ia cu prim?ria - aferente Rezultatului de program 3 (competen?e exclusive). OS3. Dezvoltarea cuno?tin?elor ?i abilit??ilor personalului din cadrul Prim?riei Municipiului Vatra Dornei, în vederea sprijinirii m?surilor vizate de proiect. Este avut? în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea ?i certificarea competentelor/cuno?tin?elor dobândite pentru 90 de persoane (personal de conducere, de execu?ie ?i ale?i locali), din care 15 de persoane pentru BSC si 45 de persoane pentru CAF, precum ?i 30 de persoane, din cadrul grupului ?int?, în ceea ce prive?te utilizarea solu?iilor informatice implementate în cadrul proiectului - aferente Rezultatului de program
   5.  Durata contractului este de 10 luni. Note: * Autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare cu 14 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor, în m?sura în care solicit?rile sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (20 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor) ** Specifica?iile tehnice care indic? o anumit? origine, surs?, produc?ie, un procedeu special, o marc? de fabrica?ie sau de comer?, un standard, un brevet de inven?ie, o licen?? de fabrica?ie, sunt men?ionate doar pentru identificarea cu u?urin?? a tipului de produs ?i nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specifica?ii vor fi considerate ca având men?iunea "sau echivalent".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 130 750.00 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 Matériel de réseau 48820000 Serveurs 72500000 Services informatiques 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Municipiul Vatra Dornei, jude?ul Suceava
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul general al proiectului: continuarea m?surilor de consolidare a capacita?ii institu?ionale ?i eficientizarea activit??ii la nivelul Prim?riei Municipiului Vatra Dornei, prin introducerea utiliz?rii de instrumente de management al calit??ii ?i performan?ei în administra?ia public? local?, în concordan?? cu Planul de ac?iuni pentru implementarea etapizat? a managementului calit??ii în autorit??i ?i institu?ii publice 2016-2020, respectiv CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de func?ionarea institu?iilor publice) ?i BSC (Balanced Scorecard - sistem de management strategic), ?i extinderea m?surilor de simplificare a procedurilor administrative ?i reducerea birocra?iei pentru cet??eni, implementând m?suri din perspectiva back- office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) ?i front-office pentru serviciile publice furnizate, aferente competen?elor exclusive ale prim?riei. Obiectivele specifice ale contractului sunt: OS1. Introducerea utiliz?rii de instrumente de management al calit??ii ?i performan?ei în administra?ia public? local?, în concordan?? cu Planul de ac?iuni pentru implementarea etapizat? a managementului calit??ii în autorit??i ?i institu?ii publice 2016- 2020, respectiv CAF si BSC - aferente Rezultatului de program
   2.  OS2. Extindere m?suri de simplificare pentru cet??eni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cet??enilor din perspectiva front-office ?i BackOffice pentru serviciile publice furnizate, aferente competen?elor exclusive ale prim?riei. În acest sens, este avut? în vedere achizi?ia ?i implementarea unor module informatice noi care vor acoperi necesit??ile institu?iei pentru servicii electronice complete vizând competen?ele exclusive ale prim?riei. Modulele informatice care vor fi achizi?ionate vor viza atât zona de front Office, cât si de back-office ?i vor fi asigura interoperabilitatea ?i integrarea cu celelalte sisteme informatice ale prim?riei. Solu?iile pentru servicii electronice aferente competen?elor exclusive ale prim?riei vor respecta principiile: one stop shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligent? a informa?iilor disponibile prin aplicarea principiului înregistr?rii "o singur? dat? "a datelor - conceptul de identitate electronic? a cet??eanului; spa?iul privat virtual al cet??eanului în rela?ia cu prim?ria - aferente Rezultatului de program 3 (competen?e exclusive). OS3. Dezvoltarea cuno?tin?elor ?i abilit??ilor personalului din cadrul Prim?riei Municipiului Vatra Dornei, în vederea sprijinirii m?surilor vizate de proiect. Este avut? în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea ?i certificarea competentelor/cuno?tin?elor dobândite pentru 90 de persoane (personal de conducere, de execu?ie ?i ale?i locali), din care 15 de persoane pentru BSC si 45 de persoane pentru CAF, precum ?i 30 de persoane, din cadrul grupului ?int?, în ceea ce prive?te utilizarea solu?iilor informatice implementate în cadrul proiectului - aferente Rezultatului de program
   5.  Durata contractului este de 10 luni. Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor sistemelor/livrabilelor create de c?tre contractant aferente produsului sau serviciului livrat se transfer? c?tre autoritatea contractant?.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom:
   3.  Componenta tehnic? - Experien?a specific? a exper?ilor-cheie, concretizat? în num?rul de proiecte în care respectivii exper?i au îndeplinit acela?i tip de activit??i ca cele pe care urmeaz? s? le îndeplineasc? în viitorul contract / Pondération: 24 Critère de qualité - Nom:
   2.  Componenta tehnic? - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / Pondération: 36 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? 2014-2020 - componenta CP16/2021
II.2.14) Informations complémentaires Program/Proiect: Management performant ?i proceduri simplificate pentru competen?ele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei, cod SMIS 154851, finan?at prin POCA 2014-2020, componenta CP16/2021 pentru regiunea mai pu?in dezvoltat? - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica ?i m?suri de simplificare pentru cet??eni la nivelul administra?iei publice locale din regiunile mai pu?in dezvoltate, Axa prioritar?: Administra?ie public? ?i sistem judiciar accesibile ?i transparente, Opera?iunea - Introducerea de sisteme ?i standarde comune în administra?ia public? local? ce optimizeaz? procesele orientate c?tre beneficiari în concordan?? cu SCAP
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 215-616714
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7274 Intitulé:
Achizi?ia de "Module informatice front-office ?i back-office pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competen?e exclusive" în cadrul proiectului "Management performant ?i proceduri simplificate pentru competen?ele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.
Numéro national d'identification: 43164376 Adresse postale: Strada Str. Moldovei, Nr. 56 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Pays: Roumanie Courriel: contracte@mindsoft.ro Téléphone: +40 770372976 Adresse internet: www.mindsoft.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 159 468.29 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 130 750.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire înc?rcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualiz?rii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semn?tura electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitoare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea "Întreb?ri" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar r?spunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sec?iunea "Documenta?ie, clarific?ri ?i decizii" din cadrul anun?ului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicit?rilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile având în vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum ?i cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare în leg?tur? cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile în SEAP (Sec?iunea "Întreb?ri"). Operatorii economici interesa?i vor completa DUAE conform Ghidului de utilizare DUAE disponibil în contul SICAP: https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/su/home - Informa?ii DUAE - Ghid utilizare DUAE. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarific?ri ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sec?iunea "Întreb?ri"), în format electronic, semnate cu semn?tura electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Autoritatea contractant? informeaz? fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce prive?te rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achizi?ie public?, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oric?rei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. Preciz?ri: Oferta câ?tig?toare se va stabili numai în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaje egale clasate pe primul loc: În cazul în care, dup? aplicarea criteriului de atribuire, dou? oferte prezint? punctaj egal, în vederea departaj?rii acestora, Autoritatea Contractant? va atribui contractului ofertei cu pre?ul cel mai sc?zut. Prezum?ia de legalitate ?i autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul î?i asum? r?spunderea exclusiv? pentru legalitatea ?i autenticitatea tuturor documentelor prezentate electronic / în original ?i/sau copie în vederea particip?rii la procedur?. Analizarea documentelor prezentate de ofertan?i de c?tre comisia de evaluare nu angajeaz? din partea acesteia nici o r?spundere sau obliga?ie fa?? de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale ?i nu înl?tura r?spunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. În cazul ofertan?ilor a c?ror oferta nu a fost declarata câ?tig?toare, în comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necâ?tig?toare, se va indica numele ofertantului câ?tig?tor, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei câ?tig?toare fata de oferta respectivului ofertant declarat necâ?tig?tor. In cazul ofertantului câ?tig?tor in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata câ?tig?toare si ca este invitat in vederea încheierii contractului. Contractul intra in efectivitate dup? constituirea garan?iei de buna execu?ie. În conformitate cu art. 7, alin (30) - Obliga?ii privind achizi?iile în cadrul Proiectului - din contractul de finan?are nr. 487 din 18.05.2020: " Beneficiarul este obligat, în cazul contract?rii de bunuri ?i servicii, s? prevad? în contractele încheiate, obliga?ia operatorului economic de a prezenta toate informa?iile/documentele solicitate de c?tre persoanele autorizate ?i/sau organismele prev?zute la alin. (23). AM POCA î?i rezerv? dreptul de a nu autoriza la plata acele cheltuieli pentru care nu sunt furnizate informa?iile/documentele solicitate". Prin urmare, operatorul economic are obliga?ia de a prezenta toate informa?iile/documentele solicitate de c?tre persoanele autorizate ?i/sau organismele prev?zute la alin. (23) respectiv: autorit??i na?ionale cu atribu?ii de monitorizare, verificare, control ?i audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Cur?ii Europene de Conturi, al reprezentan?ilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraud? - OLAF, precum si al reprezentan?ilor Departamentului pentru Lupta Antifraud? - DLAF. În conformitate cu art. 9 - Dreptul de proprietate. Utilizarea bunurilor si a rezultatelor din Contractul de finan?are: "Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achizi?ionate în implementarea Proiectului precum ?i a oric?ror rezultate prev?zute prin Contractul de finan?are sunt ?i r?mân proprietatea exclusiv? a Beneficiarului sau a Partenerului, în condi?iile prev?zute prin acordul de parteneriat. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar f?r? a se limita la, drepturi de autor ?i/sau orice alte drepturi de proprietate intelectual?, ob?inute în executarea sau ca urmare a execut?rii Contractului de finan?are". https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/su/home
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 Achizi?ia de "Module informatice front-office ?i back-office pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competen?e exclusive" în cadrul proiectului "Management performant ?i proceduri simplificate pentru competen?ele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei" 28/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - Matériel de réseau 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48820000 - Serveurs 
72500000 - Services informatiques 
80530000 - Services de formation professionnelle