Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie: Vêtements de protection contre les intempéries: EIP costum salopeta iarna

2024/S 2024-071391  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71391-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Vêtements de protection contre les intempéries – EIP costum salopeta iarna
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: DELGAZ GRID S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Production, transport ou distribution de gaz ou de chaleur

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: EIP costum salopeta iarna
Description: EIP costume de salopete iarna, multirisc 7kA si costume salopeta antistatic ignifug
Identifiant de la procédure: 69a9aea5-a86e-4955-b673-b416dc5f70c4
Identifiant interne: 1
Type de procédure: Restreinte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 18220000 Vêtements de protection contre les intempéries
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Costum salopeta iarna electricitate (multirisc cl2)
Description: Costum salopeta iarna electricitate (multirisc cl2), cca
   6. 000 bucati costum salopeta si separat pantaloni cu pieptar conform nevoilor Delgaz Grid
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 18220000 Vêtements de protection contre les intempéries
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Aria de acoperie a Delgaz Grid SA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta 1: Toti operatorii economici participanti trebuie sa nu se regaseasca in nici una din situatiile prevazute la art. 177-178 si 180 din legea 99/2016 Modalitate de indeplinire: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea sunt solicitate de catre entitatea contractanta candidatilor selectati pentru etapa a doua, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua. Documentele justificative: - la solicitarea entitatii contractante, operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care sa reiasa neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1) din Legea 99/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; - alte documente edificatoare, dupa caz. Precizari:
   1.  In cazul operatorilor economici ce sunt persoane juridice straine este suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, O declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Este necesara prezentarea de documente-suport actualizate ?i, daca este cazul, pentru ter?ii sus?inatori/subcontractorii ofertantului, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua catre candida?ii selecta?i. Cerinta 2: Operatorii economici nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: Toti operatorii economici (ofertan?ii/ter?i sus?inatorii/subcontractorii) vor completa si depune odata cu DUAE "DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale". Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante definite conform art. 76 alin (1) din Legea nr.99/2016 sunt: Cristian Secosan - Director General, Cristian Ifrim - Director General Adjunct, Mihela Cazacu - Director General Adjunct, Anca Liana Evoiu - Director General Adjunct. Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Flavius Marcus, Andrei Mihaly, Erwin Wagner, Angela Vasile, Gheorghe Alin Urcan, Flucsa Gheorghe, Chiriac Ana-Maria, Birzu Elena Andreea, Alexandru Stoica, Andrei Mitica, Burgugiu Costel, Maftei Ana Maria Dana, Bejenariu Cristina, Murariu Adina, Spiridon Geanina.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Toti operatorii economici participanti trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, iar la momentul solicitarii se va depune Certificatul Constatator la Registrul Comerului (ONRC) valabil la momentul depunerii, din care sa reiasa domeniul de activitate si codul CAEN aferent acestuia, de catre persoanele juridice romane, iar pentru personale juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. In situa?ia în care vor fi executate par?i din contract de catre subcontractan?i, dovada înregistrarii ?i coresponden?a activita?ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de catre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza; Documentele justificative care probeaza indeplinirea sunt solicitate de catre entitatea contractanta candidatilor (inclusiv de catre tertul sustinator si de subcontractantul ofertantului) selectati pentru etapa a doua, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua. Documentele suport actualizate trebuie sa demonstreze ca: a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în ?ara sa de origine ?i nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, b. I?i desfa?oara activitatea profesionala în mod legal pe pia?a: i. exista coresponden?a între obiectul principal al Contractului ?i activitatea economica indicata în Actul Constitutiv al operatorului Economic ii. exista coresponden?a între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii ?i activitatea economica men?ionata în documentul de constituire a Operatorului Economic pentru Subcontractant/Subcontractan?i ?i / sau Ter?ul Sus?inator/Ter?ii Sus?inatori. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei pe care Operatorul Economic le poate propune Entitatii Contractante includ dar nu se limiteaza la: i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Entitatea Contractanta î?i rezerva dreptul de a solicita informa?ii direct de la autorita?ile competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndeplinirea cerin?ei minime de calificare inclusa în Anun?ul de participare. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Cifra de afaceri medie anuala
Description: Nivelul minim al cifrei de afaceri medii anuale a ofertantului pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile, anterior depunerii solicitarii de participare, trebuie sa fie cel pu?in egal cu: Lot 1:
   6. 000.000 lei; Lot 2:
   7. 000.000 lei Pentru calculul echivalen?ei euro/alta valuta se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Modalitatea de îndeplinire: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt solicitate de catre entitatea contractanta tuturor operatorilor economici selectati, inainte de trimiterea invitatiilor la etapa a doua a procedurii. Documentele justificative pot fi: bilan?uri contabile sau extrase de bilan?, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri minim solicitat, in conformitate cu art 190 din Legea 99/2016. În situatia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinta referitoare la cifra de afaceri, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca sustinerea unor terti, caz în care cifra de afaceri se demonstreaza prin luarea în considerare a capacitatii tuturor membrilor grupului.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Description: Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani raportati la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a furnizat Costume de salopeta electricieni (cl2 arc electric sau cl1 arc electric) similare cumulata de minim
   2. 000 bucati pentru lotul 1, respectiv
   2. 000 bucati costume salopeta antistatig-ignifug similar pentru lotul
   2.  Prin similare se intelege orice fel de salopeta certificata care respecta cerintele specificatiei. Prin experienta similara se intelege prezentarea a unui sau mai multor contracte insotite de procese verbale de recep?ie/certificate contrasemnate de beneficiar din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat acele costume de salopeta. Modalitate de indeplinire Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt solicitate de catre entitatea contractanta tuturor operatorilor economici selectati, inainte de trimiterea invitatiilor la etapa a doua a procedurii. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la acestea, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale unor contracte pe care le-au indeplinit insotite de : - certificate/PV de predare – primire semnate de beneficiar; - procese verbal de receptie contrasemnate de beneficiar; - Certificate constatatoare emise si semnate de beneficiar; Documente din care rezulta ca produsele au fost livrate efectiv (nu doar contractate) iar derularea contractelor s-a desfasurat in conditii bune fara intarzieri, probleme de calitate, garantie, etc..., documentele trebuie sa fie semnate si de beneficiar.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Propor?ia de subcontractare
Description: În situatia în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza:
   1.  partea/partile din contract pe care subcontractantii urmeaza sa le indeplineasca in mod efectiv;
   2.  indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti,
   3.  datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora
   4.  la încheierea contractului (în situatia în care este desemnat câstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contract.
   5.  Odata cu depunerea candidaturilor, subcontractantul are obligatia de a prezenta acordul se subcontractare completat si semnat. Declararea subcontractantilor se va realiza in faza de depunere a candidaturilor. NOTA: Candidatul solicitant poate înlocui sau doar retrage ter?i, subcontractan?i sau ”ter?i ?i subcontractan?i” atâta timp cât candidatura se afla în starea ”de revizuit”. Participantul retras va fi marcat de sistem ca atare ?i se va salva ?i momentul retragerii. Participan?ii noi adauga?i pot avea doar rol de ter?i, subcontractan?i sau ”ter?i ?i subcontractan?i”. Sistemul îl va marca ca fiind ”adaugat ulterior” ?i va salva data adaugarii. Nu pot fi modifica?i membrii asocierii, forma de participare, loturile, rolul de lider ?i nici rolul de candidat solicitant.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Toti operatorii economici participanti trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, iar la momentul solicitarii se va depune Certificatul Constatator la Registrul Comerului (ONRC) valabil la momentul depunerii, din care sa reiasa domeniul de activitate si codul CAEN aferent acestuia, de catre persoanele juridice romane, iar pentru personale juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. In situa?ia în care vor fi executate par?i din contract de catre subcontractan?i, dovada înregistrarii ?i coresponden?a activita?ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de catre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza; Documentele justificative care probeaza indeplinirea sunt solicitate de catre entitatea contractanta candidatilor (inclusiv de catre tertul sustinator si de subcontractantul ofertantului) selectati pentru etapa a doua, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua. Documentele suport actualizate trebuie sa demonstreze ca: a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în ?ara sa de origine ?i nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, b. I?i desfa?oara activitatea profesionala în mod legal pe pia?a: i. exista coresponden?a între obiectul principal al Contractului ?i activitatea economica indicata în Actul Constitutiv al operatorului Economic ii. exista coresponden?a între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii ?i activitatea economica men?ionata în documentul de constituire a Operatorului Economic pentru Subcontractant/Subcontractan?i ?i / sau Ter?ul Sus?inator/Ter?ii Sus?inatori. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei pe care Operatorul Economic le poate propune Entitatii Contractante includ dar nu se limiteaza la: i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Entitatea Contractanta î?i rezerva dreptul de a solicita informa?ii direct de la autorita?ile competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndeplinirea cerin?ei minime de calificare inclusa în Anun?ul de participare. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Informatii privind sustinerea acordata tertilor (daca este cazul) – conf. art. 196-199 din Legea 99/2016:
Description: Sustinere acordata prin tert sustinator conform art. 196 – art. 199 din Legea nr. 99/2016- daca este cazul În cazul în care Ofertantul utilizeaza capacita?ile altor entita?i pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei minime, Ter?ul Sus?inator trebuie sa: i. Sa sustina îndeplinirea cerin?ei minime referitoare la "experienta similara", “cifra de afaceri”; ii. sa nu se afle în una din situa?iile descrise în Fi?a de Date a Achizi?iei ca reprezentând motiv de excludere; iii. sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comer?ului, în ?ara în care este stabilit. În cazul în care un Operator Economic Ofertant î?i exercita dreptul de a utiliza capacita?ile altor entita?i pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei minime, atunci acesta trebuie: i. sa prezinte, împreuna cu Candidatura, pâna la termenul limita pentru depunere a candidaturilor, urmatoarele: a. Angajamentul Ter?ului Sus?inator (angajament necondi?ionat) cu privire la sus?inerea tehnica ?i profesionala; b. Câte un DUAE (raspuns) separat pentru fiecare Ter? Sus?inator ale carui capacita?i le utilizeaza, con?inând informa?iile solicitate în partea II (sec?iunile A ?i B), partea III, partea IV: Criterii de selec?ie, pentru a furniza dovezi preliminare în legatura cu îndeplinirea cerin?ei, completat ?i semnat corespunzator de catre Ter?ul Sus?inator; ii. sa bifeze „Da” în propriul DUAE (raspuns) care înso?e?te Candidatura, Partea a II-a: Informa?ii referitoare la operatorul economic, Sec?iunea C: Informa?ii privind utilizarea capacita?ii altor entita?i. Pentru a fi luat în considerare în cadrul procesului de calificare, Angajamentul Ter?ului Sus?inator trebuie sa includa: a. o enumerare ?i descriere a capacita?ilor pe care entitatea respectiva le pune la dispozi?ia Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerin?a minima comunicata în Fi?a de Date a Achizi?iei ?i cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; b. modalitatea efectiva în care entitatea pe ale carei capacita?i se bazeaza Operatorul Economic (Ter?ul Sus?inator) asigura Autorita?ii Contractante îndeplinirea obliga?iilor asumate prin angajament în situa?ia în care Operatorul Economic Ofertant caruia îi acorda sus?inere devine Contractant ?i întâmpina dificulta?i pe parcursul derularii Contractului (în situa?ia în care capacita?ile incluse în angajamentul ferm vizeaza resurse netransferabile); c. anexa/anexele ce prezinta modul efectiv prin care entitatea pe a carei capacitate se bazeaza Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fara a se limita d. la planificarea ?i monitorizarea fluxului de informa?ii, documente, resurse ?i altele asemenea dintre entitatea ale carei capacita?i Operatorul Economic le utilizeaza ?i Operatorul Economic Ofertant.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf. art. 196-199 din Legea 99/2016:
Description: În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, fiecare dintre asociati trebuie sa demonstreze lipsa motivelor de excludere, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Criteriile privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala se indeplinesc de catre asociati prin cumul. In baza art. 37 alin. (3) HGR 394/2016, fiecare dintre asociati trebuie sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. Se va depune odata cu documentul DUAE acordul de asociere, cu indicarea liderului asocierii, a procentului si a activitatilor care vor fi indeplinite de fiecare asociat.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 63

Critère:
Type: Qualité
Nom: Nr. cicluri curatare
Description: Pentru un numar de minim 75 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 5 puncte; Pentru un numar de minim 100 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 10 puncte; Pentru un numar de minim 150 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 20 puncte; Pentru un numar de minim 200 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 28 puncte; Pentru produse certificate la peste 200 cicluri de spalare nu se acorda punctaj suplimentar. (*pentru acordarea punctajului, Numarul de cicluri de spalare la care a fost supus echipamentul la momentul certificarii trebuie sa fie inscris in certificatul EC de tip)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 28

Critère:
Type: Qualité
Nom: Perioada de garantie
Description: Garan?ia minima solicitata conform Caiet de sarcini este de 24 luni. Pentru 24 de luni garantie nu se acorda punctaj. Perioada de garantie acordata este conditionat de numarul de cicluri de curatare la care a fost certificat produsul, respectiv punctajul pentru garantie se va acorda astfel: - Pentru o perioada de garantie de minim 36 luni conditionat de certificarea la minim 75 cicluri de spalare se vor acorda 2 puncte; - Pentru o perioada de garantie de minim 48 luni conditionat de certificarea la minim 100 cicluri de spalare se vor acorda 3 puncte; - Pentru o perioada de garantie de minim 54 luni conditionat de certificarea la minim 150 cicluri de spalare se vor acorda 4 puncte; - Pentru o perioada de garantie de minim 60 luni conditionat de certificarea la minim 200 cicluri de spalare se vor acorda 5 puncte; Nu se va puncta suplimentar garantia produselor de peste 60 luni. Garantia se refera la produse in utilizare conform specificului de activitate al DelgazGrid. *Pentru a se acorda punctajul mentionat este nevoie a se indeplini ambele conditii, atat numarul de cicluri de spalare minim precizat cat si perioada minima de garantie.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Depunerea unui exemplar al produsului
Description: Pentru depunerea unui exemplar din modelul ofertat care este conform cu specificatia tehnica se acorda 5 puncte. In cazul in care nu se va depune un exemplar de produs sau exemplarul nu este conform cu cerintele din specificatia tehnica, nu se vor acorda puncte. Exemplarul depus va fi corect etichetat iar ambalajul va contine instructiuni de utilizare si/sau alte documente mentionate in Specificatia tehnica.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 4
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Montage financier: Modalitatile de plata sunt cele mentionate in modelul de contract
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Système d’acquisition dynamique, utilisable uniquement par les acheteurs figurant dans l’avis en question
Enchère électronique:
Description: Ofertantii cu oferte admisibile vor fi invitati sa prezinte oferte noi (imbunatatite). Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de SICAP pe e-mail-ul inregistrat in sistem ca si adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea "Notif. de sistem". Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 zi lucratoare = 1 runda. Entitatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiei. In urma finalizarii licitatiei electronice, operatorii eonomici vor transmite in 2 zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, oferta financiara refacuta in conformitate cu noile valori.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: DELGAZ GRID S.A.
Organisation qui reçoit les demandes de participation: DELGAZ GRID S.A.
Organisation qui traite les offres: DELGAZ GRID S.A.
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Costum salopeta iarna activitate gaz(antistatic si ignifug)
Description: Costum salopeta iarna activitate gaz(antistatic si ignifug cca
   6. 874 bucati costum salopete si suplimentar pantaloni cu pieptar conform necesarului Delgaz Grid SA
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 18220000 Vêtements de protection contre les intempéries
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Aria de acoperire Delgaz Grid SA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta 1: Toti operatorii economici participanti trebuie sa nu se regaseasca in nici una din situatiile prevazute la art. 177-178 si 180 din legea 99/2016 Modalitate de indeplinire: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea sunt solicitate de catre entitatea contractanta candidatilor selectati pentru etapa a doua, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua. Documentele justificative: - la solicitarea entitatii contractante, operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care sa reiasa neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1) din Legea 99/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; - alte documente edificatoare, dupa caz. Precizari:
   1.  In cazul operatorilor economici ce sunt persoane juridice straine este suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, O declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Este necesara prezentarea de documente-suport actualizate ?i, daca este cazul, pentru ter?ii sus?inatori/subcontractorii ofertantului, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua catre candida?ii selecta?i. Cerinta 2: Operatorii economici nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: Toti operatorii economici (ofertan?ii/ter?i sus?inatorii/subcontractorii) vor completa si depune odata cu DUAE "DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale". Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante definite conform art. 76 alin (1) din Legea nr.99/2016 sunt: Cristian Secosan - Director General, Cristian Ifrim - Director General Adjunct, Mihela Cazacu - Director General Adjunct, Anca Liana Evoiu - Director General Adjunct. Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Flavius Marcus, Andrei Mihaly, Erwin Wagner, Angela Vasile, Gheorghe Alin Urcan, Flucsa Gheorghe, Chiriac Ana-Maria, Birzu Elena Andreea, Alexandru Stoica, Andrei Mitica, Burgugiu Costel, Maftei Ana Maria Dana, Bejenariu Cristina, Murariu Adina, Spiridon Geanina.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Toti operatorii economici participanti trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, iar la momentul solicitarii se va depune Certificatul Constatator la Registrul Comerului (ONRC) valabil la momentul depunerii, din care sa reiasa domeniul de activitate si codul CAEN aferent acestuia, de catre persoanele juridice romane, iar pentru personale juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. In situa?ia în care vor fi executate par?i din contract de catre subcontractan?i, dovada înregistrarii ?i coresponden?a activita?ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de catre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza; Documentele justificative care probeaza indeplinirea sunt solicitate de catre entitatea contractanta candidatilor (inclusiv de catre tertul sustinator si de subcontractantul ofertantului) selectati pentru etapa a doua, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua. Documentele suport actualizate trebuie sa demonstreze ca: a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în ?ara sa de origine ?i nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, b. I?i desfa?oara activitatea profesionala în mod legal pe pia?a: i. exista coresponden?a între obiectul principal al Contractului ?i activitatea economica indicata în Actul Constitutiv al operatorului Economic ii. exista coresponden?a între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii ?i activitatea economica men?ionata în documentul de constituire a Operatorului Economic pentru Subcontractant/Subcontractan?i ?i / sau Ter?ul Sus?inator/Ter?ii Sus?inatori. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei pe care Operatorul Economic le poate propune Entitatii Contractante includ dar nu se limiteaza la: i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Entitatea Contractanta î?i rezerva dreptul de a solicita informa?ii direct de la autorita?ile competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndeplinirea cerin?ei minime de calificare inclusa în Anun?ul de participare. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Cifra de afaceri medie anuala
Description: Nivelul minim al cifrei de afaceri medii anuale a ofertantului pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile, anterior depunerii solicitarii de participare, trebuie sa fie cel pu?in egal cu: Lot 1:
   6. 000.000 lei; Lot 2:
   7. 000.000 lei Pentru calculul echivalen?ei euro/alta valuta se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Modalitatea de îndeplinire: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt solicitate de catre entitatea contractanta tuturor operatorilor economici selectati, inainte de trimiterea invitatiilor la etapa a doua a procedurii. Documentele justificative pot fi: bilan?uri contabile sau extrase de bilan?, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri minim solicitat, in conformitate cu art 190 din Legea 99/2016. În situatia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinta referitoare la cifra de afaceri, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca sustinerea unor terti, caz în care cifra de afaceri se demonstreaza prin luarea în considerare a capacitatii tuturor membrilor grupului.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Description: Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani raportati la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a furnizat Costume de salopeta electricieni (cl2 arc electric sau cl1 arc electric) similare cumulata de minim
   2. 000 bucati pentru lotul 1, respectiv
   2. 000 bucati costume salopeta antistatig-ignifug similar pentru lotul
   2.  Prin similare se intelege orice fel de salopeta certificata care respecta cerintele specificatiei. Prin experienta similara se intelege prezentarea a unui sau mai multor contracte insotite de procese verbale de recep?ie/certificate contrasemnate de beneficiar din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat acele costume de salopeta. Modalitate de indeplinire Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt solicitate de catre entitatea contractanta tuturor operatorilor economici selectati, inainte de trimiterea invitatiilor la etapa a doua a procedurii. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la acestea, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale unor contracte pe care le-au indeplinit insotite de : - certificate/PV de predare – primire semnate de beneficiar; - procese verbal de receptie contrasemnate de beneficiar; - Certificate constatatoare emise si semnate de beneficiar; Documente din care rezulta ca produsele au fost livrate efectiv (nu doar contractate) iar derularea contractelor s-a desfasurat in conditii bune fara intarzieri, probleme de calitate, garantie, etc..., documentele trebuie sa fie semnate si de beneficiar.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Propor?ia de subcontractare
Description: În situatia în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza:
   1.  partea/partile din contract pe care subcontractantii urmeaza sa le indeplineasca in mod efectiv;
   2.  indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti,
   3.  datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora
   4.  la încheierea contractului (în situatia în care este desemnat câstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contract.
   5.  Odata cu depunerea candidaturilor, subcontractantul are obligatia de a prezenta acordul se subcontractare completat si semnat. Declararea subcontractantilor se va realiza in faza de depunere a candidaturilor. NOTA: Candidatul solicitant poate înlocui sau doar retrage ter?i, subcontractan?i sau ”ter?i ?i subcontractan?i” atâta timp cât candidatura se afla în starea ”de revizuit”. Participantul retras va fi marcat de sistem ca atare ?i se va salva ?i momentul retragerii. Participan?ii noi adauga?i pot avea doar rol de ter?i, subcontractan?i sau ”ter?i ?i subcontractan?i”. Sistemul îl va marca ca fiind ”adaugat ulterior” ?i va salva data adaugarii. Nu pot fi modifica?i membrii asocierii, forma de participare, loturile, rolul de lider ?i nici rolul de candidat solicitant.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Toti operatorii economici participanti trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, iar la momentul solicitarii se va depune Certificatul Constatator la Registrul Comerului (ONRC) valabil la momentul depunerii, din care sa reiasa domeniul de activitate si codul CAEN aferent acestuia, de catre persoanele juridice romane, iar pentru personale juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. In situa?ia în care vor fi executate par?i din contract de catre subcontractan?i, dovada înregistrarii ?i coresponden?a activita?ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de catre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza; Documentele justificative care probeaza indeplinirea sunt solicitate de catre entitatea contractanta candidatilor (inclusiv de catre tertul sustinator si de subcontractantul ofertantului) selectati pentru etapa a doua, înainte de transmiterea invita?iilor pentru etapa a doua. Documentele suport actualizate trebuie sa demonstreze ca: a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în ?ara sa de origine ?i nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, b. I?i desfa?oara activitatea profesionala în mod legal pe pia?a: i. exista coresponden?a între obiectul principal al Contractului ?i activitatea economica indicata în Actul Constitutiv al operatorului Economic ii. exista coresponden?a între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii ?i activitatea economica men?ionata în documentul de constituire a Operatorului Economic pentru Subcontractant/Subcontractan?i ?i / sau Ter?ul Sus?inator/Ter?ii Sus?inatori. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei pe care Operatorul Economic le poate propune Entitatii Contractante includ dar nu se limiteaza la: i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Entitatea Contractanta î?i rezerva dreptul de a solicita informa?ii direct de la autorita?ile competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndeplinirea cerin?ei minime de calificare inclusa în Anun?ul de participare. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Informatii privind sustinerea acordata tertilor (daca este cazul) – conf. art. 196-199 din Legea 99/2016:
Description: Sustinere acordata prin tert sustinator conform art. 196 – art. 199 din Legea nr. 99/2016- daca este cazul În cazul în care Ofertantul utilizeaza capacita?ile altor entita?i pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei minime, Ter?ul Sus?inator trebuie sa: i. Sa sustina îndeplinirea cerin?ei minime referitoare la "experienta similara", “cifra de afaceri”; ii. sa nu se afle în una din situa?iile descrise în Fi?a de Date a Achizi?iei ca reprezentând motiv de excludere; iii. sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comer?ului, în ?ara în care este stabilit. În cazul în care un Operator Economic Ofertant î?i exercita dreptul de a utiliza capacita?ile altor entita?i pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei minime, atunci acesta trebuie: i. sa prezinte, împreuna cu Candidatura, pâna la termenul limita pentru depunere a candidaturilor, urmatoarele: a. Angajamentul Ter?ului Sus?inator (angajament necondi?ionat) cu privire la sus?inerea tehnica ?i profesionala; b. Câte un DUAE (raspuns) separat pentru fiecare Ter? Sus?inator ale carui capacita?i le utilizeaza, con?inând informa?iile solicitate în partea II (sec?iunile A ?i B), partea III, partea IV: Criterii de selec?ie, pentru a furniza dovezi preliminare în legatura cu îndeplinirea cerin?ei, completat ?i semnat corespunzator de catre Ter?ul Sus?inator; ii. sa bifeze „Da” în propriul DUAE (raspuns) care înso?e?te Candidatura, Partea a II-a: Informa?ii referitoare la operatorul economic, Sec?iunea C: Informa?ii privind utilizarea capacita?ii altor entita?i. Pentru a fi luat în considerare în cadrul procesului de calificare, Angajamentul Ter?ului Sus?inator trebuie sa includa: a. o enumerare ?i descriere a capacita?ilor pe care entitatea respectiva le pune la dispozi?ia Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerin?a minima comunicata în Fi?a de Date a Achizi?iei ?i cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; b. modalitatea efectiva în care entitatea pe ale carei capacita?i se bazeaza Operatorul Economic (Ter?ul Sus?inator) asigura Autorita?ii Contractante îndeplinirea obliga?iilor asumate prin angajament în situa?ia în care Operatorul Economic Ofertant caruia îi acorda sus?inere devine Contractant ?i întâmpina dificulta?i pe parcursul derularii Contractului (în situa?ia în care capacita?ile incluse în angajamentul ferm vizeaza resurse netransferabile); c. anexa/anexele ce prezinta modul efectiv prin care entitatea pe a carei capacitate se bazeaza Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fara a se limita d. la planificarea ?i monitorizarea fluxului de informa?ii, documente, resurse ?i altele asemenea dintre entitatea ale carei capacita?i Operatorul Economic le utilizeaza ?i Operatorul Economic Ofertant.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf. art. 196-199 din Legea 99/2016:
Description: În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, fiecare dintre asociati trebuie sa demonstreze lipsa motivelor de excludere, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Criteriile privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala se indeplinesc de catre asociati prin cumul. In baza art. 37 alin. (3) HGR 394/2016, fiecare dintre asociati trebuie sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. Se va depune odata cu documentul DUAE acordul de asociere, cu indicarea liderului asocierii, a procentului si a activitatilor care vor fi indeplinite de fiecare asociat.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 63

Critère:
Type: Qualité
Nom: Nr. cicluri curatare
Description: Pentru un numar de minim 75 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 5 puncte; Pentru un numar de minim 100 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 10 puncte; Pentru un numar de minim 150 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 20 puncte; Pentru un numar de minim 200 de cicluri de spalare la care produsul i-si mentine proprietatile, demonstrate prin certificatul EC de tip, se acorda 28 puncte; Pentru produse certificate la peste 200 cicluri de spalare nu se acorda punctaj suplimentar. (*pentru acordarea punctajului, Numarul de cicluri de spalare la care a fost supus echipamentul la momentul certificarii trebuie sa fie inscris in certificatul EC de tip)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 28

Critère:
Type: Qualité
Nom: Perioada de garantie acordata
Description: Garan?ia minima solicitata conform Caiet de sarcini este de 24 luni. Pentru 24 de luni garantie nu se acorda punctaj. Perioada de garantie acordata este conditionat de numarul de cicluri de curatare la care a fost certificat produsul, respectiv punctajul pentru garantie se va acorda astfel: - Pentru o perioada de garantie de minim 36 luni conditionat de certificarea la minim 75 cicluri de spalare se vor acorda 2 puncte; - Pentru o perioada de garantie de minim 48 luni conditionat de certificarea la minim 100 cicluri de spalare se vor acorda 3 puncte; - Pentru o perioada de garantie de minim 54 luni conditionat de certificarea la minim 150 cicluri de spalare se vor acorda 4 puncte; - Pentru o perioada de garantie de minim 60 luni conditionat de certificarea la minim 200 cicluri de spalare se vor acorda 5 puncte; Nu se va puncta suplimentar garantia produselor de peste 60 luni. Garantia se refera la produse in utilizare conform specificului de activitate al DelgazGrid. *Pentru a se acorda punctajul mentionat este nevoie a se indeplini ambele conditii, atat numarul de cicluri de spalare minim precizat cat si perioada minima de garantie.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Depunerea unui exemplar al produsului
Description: Pentru depunerea unui exemplar din modelul ofertat care este conform cu specificatia tehnica se acorda 5 puncte. In cazul in care nu se va depune un exemplar de produs sau exemplarul nu este conform cu cerintele din specificatia tehnica, nu se vor acorda puncte. Exemplarul depus va fi corect etichetat iar ambalajul va contine instructiuni de utilizare si/sau alte documente mentionate in Specificatia tehnica.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 4
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Montage financier: Modalitatile de plata sunt cele mentionate in modelul de contract
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Système d’acquisition dynamique, utilisable uniquement par les acheteurs figurant dans l’avis en question
Enchère électronique:
Description: Ofertantii cu oferte admisibile vor fi invitati sa prezinte oferte noi (imbunatatite). Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de SICAP pe e-mail-ul inregistrat in sistem ca si adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea "Notif. de sistem". Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 zi lucratoare = 1 runda. Entitatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiei. In urma finalizarii licitatiei electronice, operatorii eonomici vor transmite in 2 zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, oferta financiara refacuta in conformitate cu noile valori.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: DELGAZ GRID S.A.
Organisation qui reçoit les demandes de participation: DELGAZ GRID S.A.
Organisation qui traite les offres: DELGAZ GRID S.A.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: DELGAZ GRID S.A.
Numéro d’enregistrement: RO10976687
Adresse postale: Strada: Pandurilor, nr. 42  
Ville: Targu Mures
Code postal: 540554
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Point de contact: Erwin Wagner
Adresse électronique: erwin.wagner@delgaz-grid.ro
Téléphone: +40 0745676341
Adresse internet: https://www.delgaz.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e704f355-4ed1-4b5d-ae77-1bbe3e6e235f - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 13:03:10 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 11:58:05 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71391-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
18220000 - Vêtements de protection contre les intempéries