Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Zal?u: Équipements médicaux

2020/S 69-163831  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Roumanie-Zal?u: Équipements médicaux 2020/S 069-163831 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jude?ul S?laj Numéro national d'identification: 4494764 Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12 Ville: Zal?u Code NUTS: RO116 Code postal: 450058 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Vultur Maria Courriel: licitatiesj@cjsj.ro Téléphone: +40 260614120 Fax: +40 260661097 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cjsj.ro http://www.cjsj.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Achizi?ionarea a 16 aparate de ventila?ie mecanic la Spitalul Jude?ean de Urgen? Zal?u" - lot 1 - 13 aparate pentru sec?ia ATI Numéro de référence: 32/2020
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
13 buc??i pentru sec?ia de terapie intensiv?, conform specifica?iilor tehnice din Anexa 1 la caietul de sarcini.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 760 500.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 Lieu principal d'exécution:
Spitalul Jude?ean de Urgen? Zal?u.
II.2.4) Description des prestations:
Durata total a contractului va fi de maximum patru luni de la semnarea acestuia. Furnizorul va livra echipamentele în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, dat fiind starea de alert instaurat în România, la locul indicat de beneficiarul final - Spitalul Jude?ean de Urgen? Zal?u. Perioada de garan?ie complet?: minimum 24 de luni de la punerea în func?iune.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Pre?ul ofertei" se acord astfel: (a) pentru cel mai sc?zut dintre pre?urile ofertelor se acord punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; (b) pentru alt pre decât cel prevazut la litera a), se acorda punctajul pentru pre?ul "n", astfel: Punctaj(n) = [pre minim ofertat/pre?(n)] x punctajul maxim alocat; pre?urile care se compar în vederea acord?rii punctajului sunt pre?urile totale ofertate în lei far TVA, pentru furnizarea produselor. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descresc?toare a punctajului total, care se calculeaz pe baza formulei: P = P1 + P2 = max. 40 de puncte + max. 60 de puncte = max. 100 de puncte / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Având în vedere: - faptul c Organiza?ia Mondial a S?n?t??ii a declarat pandemie de coronavirus (COVID-19), iar în România a fost declarat stare de alert?; - c Spitalul Jude?ean de Urgen? Zal?u are în dotare la momentul actual doar 11 aparate de ventila?ie mecanic - 8 buc??i pe sec?ia ATI ?i 3 buc??i în cadrul sec?iei UPU-SMURD, dintre care 4 buc??i au o stare accentuat de uzur?, neputând astfel face fa? un aflux mare de pacien?i; - prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "(1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere f?r publicarea prealabil a unui anun de participare pentru atribuirea contractelor de achizi?ii publice/acordurilor-cadru de lucr?ri, de produse sau de servicii într-unul din urm?toarele cazuri: [...] c) ca o m?sur strict necesar?, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licita?ie deschis?, licita?ie restrâns?, negociere competitiv sau procedura simplificat nu pot fi respectate din motive de extrem urgen??, determinate de evenimente imprevizibile ?i care nu se datoreaz sub nicio form unei ac?iuni sau inac?iuni a autorit??ii contractante. [...]"; - necesitatea dot?rii Spitalului Jude?ean de Urgen? Zal?u cu aparate de ventila?ie mecanic pentru a face fa? unui aflux mare de pacien?i, deoarece unitatea medical dispune în acest moment doar de 11 aparate de acest fel, dintre care patru se afl într-o stare de uzur avansat?; Acestea nefiind suficiente, în contextul în care Spitalul Jude?ean de Urgen? Zal?u asigur asisten? medical de specialitate pentru întreaga popula?ie a jude?ului, respectiv pentru un num?r de 243 750 de persoane (popula?ia jude?ului S?laj la 1 iulie 2019 conform INS) se impune demararea procedurii de "negociere f?r publicarea prealabil a unui anun de participare", pentru atribuirea contractului avand ca obiect: "Achizi?ionarea a 16 aparate de ventila?ie mecanic la Spitalul Jude?ean de Urgen? Zal?u".
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4022/23.03.2020 Intitulé:
"Achizi?ionarea a 16 aparate de ventila?ie mecanic la Spitalul Jude?ean de Urgen? Zal?u" - lot 1 - 13 aparate pentru sec?ia ATI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Santimpex S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3557481 Adresse postale: Str. 22 Decembrie bl. D3, ap. 8 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Code postal: 330084 Pays: Roumanie Courriel: santimpex@yahoo.com Téléphone: +40 751512499 Fax: +40 354101412 Adresse internet: www.santimpex.ro www.santimpex.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 829 045.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 760 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux