Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Zal?u: ...quipements mÈdicaux

2021/S 65-164672  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Zal?u: ...quipements mÈdicaux 2021/S 065-164672 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jude?ul S?laj NumÈro national d'identification: 4494764 Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12 Ville: Zal?u Code NUTS: RO116 S?laj Code postal: 450058 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Maria Vultur Courriel: licitatiesj@cjsj.ro TÈlÈphone: +40 260614120 Fax: +40 260661097 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cjsj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dotarea Spitalului Jude?ean de Urgen? Zal?u cu echipamente necesare pentru tratarea pacien?ilor cu COVID-19 NumÈro de rÈfÈrence: 4494764/2019/39
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contractul are ca scop: dotarea Spitalului Jude?ean de Urgen? Zal?u cu echipamente necesare pentru tratarea pacien?ilor cu COVID-19. Se vor achizitiona echipamentele medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: valoarea estimat a achizi?iei: 4 822 228,45 RON, f?r TVA din care: ó lot 1: achizi?ionarea a 10 buc??i aparat EKG portabil ñ 160 000,00 RON; ó lot 2: achizi?ionarea a 18 buc??i monitor func?ii vitale ñ 264 600,00 RON; ó lot 3: achizi?ionarea a 9 buc??i nebulizator pentru dezinfec?ie ñ 40 050,00 RON; ó lot 4: achizi?ionare fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de autofluorescen? ñ 212 000,00 RON; ó lot 5: achizi?ionare electrocauter cu argon-plasma coagulare ñ 129 725,06 RON; ó lot 6: achizi?ionare unitate de criobiopsie ?i sonde de marimi diferite ñ 143 465,87 RON; ó lot 7: achizi?ionarea a 2 buc??i ecograf portabil cu sond convexa ?i liniar ñ 203 427,00 RON; ó lot 8: achizi?ionarea a 5 buc??i aspiratoare chirurgicale ñ 30 259,75 RON; ó lot 9: achizi?ionarea a 2 buc??i aspirator secre?ii portabil ñ 13 000,00 RON; ó lot 10: achizi?ionarea a 4 buc??i infuzomate ñ 17 108,00 RON; ó lot 11: achizi?ionarea a 2 buc??i videolaringoscop ñ 159 873,96 RON; ó lot 12: achizi?ionarea a 5 buc??i BIPAP cu accesorii ñ 27 850,15 RON; ó lot 13: achizi?ionarea a 5 buc??i CPAP cu accesorii ñ 18 163,10 RON; ó lot 14: achizi?ionare aparat pentru tromboprofilaxie mecanic ñ 24 480,00 RON; ó lot 15: achizi?ionarea a 4 buc??i echipament cu abur ?i dezinfectant pentru cur??area ?i dezinfec?ia Ónalt a suprafe?elor greu accesibile ñ 108 000,00 RON; ó lot 16: achizi?ionare echipament de biologie molecular prin spectometrie de mas ñ 1 412 558,34 RON; ó lot 17: achizi?ionare aparatur pentru dotarea laboratorului de analize medicale pentru cre?terea capacit??ii de r?spuns la criza COVID-19 (15 echipamente medicale) ñ 1 857 667,22 RON. Durata total a contractului va fi de maximum ?ase luni de la intrarea Ón vigoare. Acesta se va finaliza cel mai t'rziu Ón 30.4.2021 (data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului). Contractul va intra Ón vigoare Ón termen de cinci zile de la data semn?rii. Contractului de finan?are pentru proiectul ÑDotarea spitalelor din jude?ul S?laj cu echipamente necesare pentru tratarea pacien?ilor cu COVID-19î, dat comunicat furnizorului de c?tre autoritatea contractant?. Furnizorul va livra echipamentele Ón termen de 60 de zile de la comunicarea primit din partea autorit??ii contractante privind intrarea Ón vigoare a contractului. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Solicit?rile de clarific?ri se vor Ónc?rca Ón SEAP, la sec?iunea aferent?, Ón format PDF editabil. Modul de realizare a corespondentei intre autoritatea contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 665 153.06 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 5: achizi?ionare electrocauter cu argon-plasma coagulare
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Electrocauter cu argon-plasma coagulare, conform Fisei tehnice nr. 5
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 11: achizi?ionarea a 2 buc??i videolaringoscop
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Sala
II.2.4) Description des prestations:
2 buc??i videolaringoscop, conform Fisei tehnice nr. 11
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 4: achizi?ionare fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de Autofluorescen?
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau
II.2.4) Description des prestations:
Fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de Autofluorescen?, conform Fisei tehnice nr. 4
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 8: achizi?ionarea a 5 buc??i aspiratoare chirurgicale
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
5 buc??i aspiratoare chirurgicale, conform Fisei tehnice nr. 8
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 12: achizi?ionarea a 5 buc??i BIPAP cu accesorii
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
5 buc??i BIPAP cu accesorii, conform Fisei tehnice nr. 12
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 10: achizi?ionarea a 4 buc??i infuzomate
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
4 buc??i infuzomate, conform Fisei tehnice nr. 10
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 17: achizi?ionare aparatur pentru dotarea laboratorului de analize medicale pentru cre?terea capacit??ii de r?spuns la criza COVID 19 (15 echipamente medicale)
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Aparatur pentru dotarea laboratorului de analize medicale pentru cre?terea capacit??ii de r?spuns la criza COVID 19 (15 echipamente medicale), conform Fisei tehnice nr. 17
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Termenul de garantie a produselor (Pt 1) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 9: achizi?ionarea a 2 buc??i aspirator secre?ii portabil
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
2 buc??i aspirator secre?ii portabil, conform Fisei tehnice nr. 9
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 6: achizi?ionare unitate de criobiopsie ?i sonde de marimi diferite
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau
II.2.4) Description des prestations:
Unitate de criobiopsie ?i sonde de marimi diferite, conform Fisei tehnice nr. 6
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 15: achizi?ionarea a 4 buc??i echipament cu abur ?i dezinfectant pentru cur??area ?i dezinfec?ia Ónalt a suprafe?elor greu accesibile
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
4 buc??i echipament cu abur ?i dezinfectant pentru cur??area ?i dezinfec?ia Ónalt a su-prafe?elor greu accesibile, conform Fisei tehnice nr. 15
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Denumire lot LOT 16: achizi?ionare echipament de biologie molecular prin spectometrie de mas
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Echipament de biologie molecular prin spectometrie de mas?, conform Fisei tehnice nr. 16
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Termenul de garantie a produselor (Pt 1) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 7: achizi?ionarea a 2 buc??i ecograf portabil cu sond convexa ?i liniar
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
2 buc??i ecograf portabil cu sond convexa ?i liniar?, conform Fisei tehnice nr. 7
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 2: achizi?ionarea a 18 buc??i monitor func?ii vitale
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau
II.2.4) Description des prestations:
18 buc??i monitor func?ii vitale, conform Fisei tehnice nr. 2
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 13: achizi?ionarea a 5 buc??i CPAP cu accesorii
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
5 buc??i CPAP cu accesorii, conform Fisei tehnice nr. 13
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 1: achizi?ionarea a 10 buc??i aparat EKG portabil
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau
II.2.4) Description des prestations:
10 buc??i aparat EKG portabil,conform Fisei tehnice nr. 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 14: achizi?ionare aparat pentru tromboprofilaxie mecanic
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Aparat pentru tromboprofilaxie mecanic?, conform Fisei tehnice nr. 14
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 3: achizi?ionarea a 9 buc??i nebulizator pentru dezinfec?ie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau
II.2.4) Description des prestations:
9 buc??i nebulizator pentru dezinfec?ie, conform Fisei tehnice nr. 3
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 204-495562
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4315/15.03.2015
Lot n : 10 IntitulÈ:
LOT 10: achizi?ionarea a 4 buc??i infuzomate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL NumÈro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com TÈlÈphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 108.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 546.52 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3714
Lot n : 4 IntitulÈ:
LOT 4: achizi?ionare fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de Autofluorescen?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 217930 Adresse postale: Strada C?lu?ei, Nr. 69A Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021353 Pays: Roumanie Courriel: bmanea@temco.ro TÈlÈphone: +4 0212524650 Fax: +4 0212524667 Adresse internet: https://www.temco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 212 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 210 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4108
Lot n : 13 IntitulÈ:
LOT 13: achizi?ionarea a 5 buc??i CPAP cu accesorii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 8721959 Adresse postale: Strada Imbroane Avram, Nr. 9 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300136 Pays: Roumanie Courriel: vanzari@ro.linde-gas.com TÈlÈphone: +40 212054100 Fax: +40 213181921
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 163.10 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3850
Lot n : 6 IntitulÈ:
LOT 6: achizi?ionare unitate de criobiopsie ?i sonde de marimi diferite
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. ELMED MEDICAL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 11017750 Adresse postale: Strada Dobrogeanu Gherea Constantin, Nr. 30 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540353 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@elmed.ro TÈlÈphone: +40 265261721 Fax: +40 265262953 Adresse internet: www.elmed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 143 465.87 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 143 465.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4277
Lot n : 17 IntitulÈ:
LOT 17: achizi?ionare aparatur pentru dotarea laboratorului de analize medicale pentru cre?terea capacit??ii de r?spuns la criza COVID 19 (15 echipamente medicale)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elta 90 Medical Research SRL NumÈro national d'identification: RO 27344880 Adresse postale: Strada Nicolae G.Caramfil, Nr. 22 A, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: office@elta90mr.ro TÈlÈphone: +40 212322694 Fax: +40 212322696 Adresse internet: www.elta90mr.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 857 667.22 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 857 009.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3142
Lot n : 16 IntitulÈ:
Denumire lot LOT 16: achizi?ionare echipament de biologie molecular prin spectometrie de mas
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MECRO SYSTEM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 431712 Adresse postale: Strada Timi?oara, Nr. 100P Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061334 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@mecrosystem.ro TÈlÈphone: +40 214447002 Fax: +40 214447005 Adresse internet: www.mecrosystem.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 412 558.34 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 398 432.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4306
Lot n : 8 IntitulÈ:
LOT 8: achizi?ionarea a 5 buc??i aspiratoare chirurgicale
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Danson S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4781338 Adresse postale: Strada Bd Dacia, Nr. 81 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020052 Pays: Roumanie Courriel: office@danson.ro TÈlÈphone: +40 212124909 Fax: +40 212116515 Adresse internet: www.danson.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 30 259.75 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic din cadrul Consiliului Jude?ean S?laj Adresse postale: Pia?a 1 Decembrie 1918 nr. 12 Ville: Zal?u Code postal: 450058 Pays: Roumanie Courriel: licitatiesj@cjsj.ro TÈlÈphone: +40 260614120 Adresse internet: www.cjsj.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux