Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 06/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Zal?u: RÈactifs de laboratoire

2021/S 228-599452  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Roumanie-Zal?u: RÈactifs de laboratoire 2021/S 228-599452 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU NumÈro national d'identification: 4291719 Adresse postale: Strada: B?rnu?iu Simion, nr. 67 Ville: Zalau Code NUTS: RO116 S?laj Code postal: 450129 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ACHIZITII PUBLICE CONTRACTE APROVIZIONARE - BANUT DANIELA - 0741262521 Courriel: achizitii@spitalzalau.ro TÈlÈphone: +40 0260616920 Fax: +40 0260661066 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalzalau.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131984 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
TESTE RAPIDE ANTIGEN COVID 19 NumÈro de rÈfÈrence: 20.04.03
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
TESTE RAPIDE ANTIGEN COVID 19 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 2-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 750 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, loc. Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr. 67. Transportul este inclus in pret iar livrarea produselor se va face numai pe baza comenzii scrise a beneficiarului si transmise furnizorului prin fax sau e mail.
II.2.4) Description des prestations:
TESTE RAPIDE ANTIGEN COVID 19 - CONFORM CAIETULUI DE SARCINI AL ACHIZITIEI
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires  -
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Operatorii economici ofertanti/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar ofertantului clasat pe locul 1in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) privind lipsa datoriilor restante, sau orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, Ón tara de origine sau Ón tara Ón care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respective valabile la momentul prezentarii. Cazierul judiciar al operatorului economic se prezinta de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: declaratia va fi completata de toti participantii odata cu depunerea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt: - Albert Rodica ñ Manager - ec. Cristescu Claudia Carmen ñ Director Financiar Contabil - Marian Ambrozie ñ Consilier Juridic - dr. Vasile-Pop Madalina ñ Medic Coordonator UPU SMURD - ec. Banut Daniela ñ Serviciul Aprovizionare ñ Achizitii Publice Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Ónregistrare Ón conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla Ón niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificat constatator emis de ONRC. Datele din certificatul costatator sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise Ón tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiDeclaratie de conformitate CE pentru Testele Rapide Antigen Covid 19 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent, sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a l obtine in termenul stabilit. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/12/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 06/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/12/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Atunci cand doua sau mai multe oferte au o valoare totala egala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta solicita noi propuneri financiare acestora, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament, conform art.138 alin.3 din HG 395/2016.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: COMPARTIMENTUL JURIDIC Adresse postale: Strada B?rnu?iu Simion, Nr. 67 Ville: Zalau Code postal: 450129 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@spitalzalau.ro TÈlÈphone: +40 0260616920 Fax: +40 0260661066 Adresse internet: www.spitalzalau.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Roumanie-Zal?u: RÈactifs de laboratoireType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 06/12/2021 24/11/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire