Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document :
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Zal?u: Supervision des travaux de construction

2020/S 99-238132  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Sans objet Roumanie-Zal?u: Supervision des travaux de construction 2020/S 099-238132 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Prim?ria Municipiului Zal?u Numéro national d'identification: 4291786 Adresse postale: Pia?a Iuliu Maniu nr. 3 Ville: Zal?u Code NUTS: RO116 Code postal: 450016 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Pop Angelica - ?ef serviciu/Pojar Cristian - consilier Courriel: primaria@zalausj.ro Téléphone: +40 260610550/116/219 Fax: +40 260661869 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zalausj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.zalausj.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru supravegherea execu?iei lucr?rilor aferente obiectivelor de investi?ii: "Modernizare coridoare de mobilitate urban durabil Zal?u 2023" ?i "Mobilitate urban durabil Zal?u 2023" Numéro de référence: 4291786/2019/B2.5
II.1.2) Code CPV principal 71247000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 1 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Trotuare ?i pist de biciclete bulevardul Mihai Viteazul"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 Lieu principal d'exécution:
Bulevardul Mihai Viteazul.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Lot nr. 1 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Trotuare ?i pist de biciclete bulevardul Mihai Viteazul".
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (fonduri europene), prin Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020 - Axa prioritar 4 - "Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile", Opera?iunea - "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re?edin? de jude prin investi?ii bazate pe planurile de mobilitate urban durabil?".
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 53817/63761/71378/88945/71378
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest str. Corneliu Coposu-Avram Iancu"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
18/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Prestco S.R.L.
Numéro national d'identification: 14970156 Adresse postale: Str. Gheorghe ?incai nr. 2, jude S?laj Ville: Zal?u Code NUTS: RO116 Code postal: 450077 Pays: Roumanie Courriel: prestcosrl@gmail.com Téléphone: +40 736372237 Adresse internet: www.prestcosrl.ro www.prestcosrl.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 388 256.67 RON
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prim?ria Municipiului Zal?u - Serviciul investi?ii, achizi?ii publice Adresse postale: Pia?a Iuliu Maniu nr. 3 Ville: Zal?u Code postal: 450016 Pays: Roumanie Courriel: primaria@zalausj.ro Téléphone: +40 26610550 Fax: +40 260661869 Adresse internet: www.zalausj.ro www.zalausj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71247000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 Code NUTS: RO116 Code NUTS: RO116 Code NUTS: RO116 Code NUTS: RO116
VII.1.4) Description des prestations:
3 - Lot nr. 3 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest str. Corneliu Coposu-Avram Iancu". 5 - Lot nr. 5 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa sud str. 22 Decembrie 1989 din municipiul Zal?u". 1 - Lot nr. 1 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Trotuare ?i pist de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul". 4 - Lot nr. 4 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest str. Gh. Doja". 2 - Lot nr. 2 - Servicii de dirigen?ie de ?antier pentru realizarea obiectivului de investi?ii: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest str. Simion B?rnu?iu-Voievod Gelu"
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 393 503.89 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Prestco S.R.L.
Numéro national d'identification: 14970156 Adresse postale: Str. Gheorghe ?incai nr. 2, jude S?laj Ville: Zal?u Code NUTS: RO116 Code postal: 450077 Pays: Roumanie Courriel: prestcosrl@gmail.com Téléphone: +40 736372237 Adresse internet: www.prestcosrl.ro www.prestcosrl.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Pentru lot 1 - majorarea este in cuantum de 560,76 RON cu TVA, din care TVA 89,53 RON, rezultata din majorarea contractului de lucrari nr. 62526 din 28.8.2019, reprezentand actualizarea CAM = 2,25 % si pentru lot 2 - majorarea este în cuantum de 5 683,43 RON cu TVA, din care TVA 907,44 RON ?i reprezint un procent de 0,586 % din valoarea cu care se majoreaz contractul de lucr?ri nr. 51627 din 10.7.2019.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: pentru lot 1 - servicii de dirigen?ie de ?antier pentru supravegherea execu?iei lucr?rilor aferente obiectivului de investi?ii "Trotuare ?i piste de biciclete bulevardul Mihai Viteazul", care se realizeaz în cadrul proiectului "Modernizare coridoare de mobilitate urban durabil Zal?u 2023", se majoreaza pretul convenit pentru indeplinirea contractului, prevazut la art.
   5. 1 din contract, de la 112 923,27 RON fara TVA, respective 134 939,45 RON cu TVA. Majorarea este in cuantum de 560,76 RON cu TVA, din care TVA 89,53 RON, rezultata din majorarea contractului de lucrari nr. 62526 din 28.8.2019, reprezentand actualizarea costurilor pentru contributia asiguratorie pentru munca CAM = 0,3375 % din cadrul devizului din oferta initiala, cu coeficientul de recapitulatie pentru Contributia asiguratorie pentru munca, CAM = 2,25 %, cota aplicata asupra manoperei. Pentru lot 2 - servicii de dirigen?ie de ?antier pentru supravegherea execu?iei lucr?rilor aferente obiectivului de investi?ii "Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest str. Simion B?rnu?iu-Voievod Gelu", care se realizeaz în cadrul proiectului "Modernizare coridoare de mobilitate urban durabil Zal?u 2023", se majoreaz pre?ul convenit pentru îndeplinirea contractului, prev?zut la art.
   5. 1 din contract, de la 119 464,82 RON f?r TVA f?r TVA, respectiv 142 163,13 RON cu TVA, la 124 240,81 RON f?r TVA, respectiv 147 846,56 RON cu TVA. Majorarea este în cuantum de 5 683,43 RON cu TVA, din care TVA 907,44 RON ?i reprezint un procent de 0,586 % din valoarea cu care se majoreaz contractul de lucr?ri nr. 51627 din 10.7.2019. Majorarea pretului contractului este de: 1,35 % din pretul contractului initial.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 388 256.67 RON Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 393 503.89 RON
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction