Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 11/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Zlatna:Services d'urbanisme

2023/S 227-714603  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Zlatna: Services d'urbanisme 2023/S 227-714603 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Oras Zlatna NumÈro national d'identification: 4331031 Adresse postale: Strada: Piata Unirii, nr. 1A Ville: Zlatna Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 516100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Silviu Ponoran Courriel: primariaoraszlatna@gmail.com TÈlÈphone: +40 258856337 Fax: +4 0258856583 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primaria-zlatna.ro Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173240 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii ,,Elaborare Plan Urbanistic General ?i Plan de Mobilitate Urban? Durabil?, inclusiv Ón format GIS pentru ora?ul Zlatna, jude?ul Albaî NumÈro de rÈfÈrence: 4331031/2022/2
II.1.2) Code CPV principal 71410000 Services d'urbanisme
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Actualizarea Planului Urbanistic General Ón vigoare al Ora?ului Zlatna, a devenit necesar? av'nd Ón vedere c? acesta este dep??it Ón raport cu noile realit??i economice ?i teritoriale ale ora?ului. Necesitatea actualiz?rii Planului Urbanistic General deriv? ?i din obliga?ia impus? prin art. 46 al Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului ?i urbanismul, care prevede c? îfiecare unitate administrativ-teritorial? trebuie s? Ó?i actualizeze la maximum 10 ani. Conform art. 44 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ?i urbanismul îDocumenta?iile de urbanism se elaboreaz? de c?tre colective interdisciplinare formate din speciali?ti atesta?i Ón condi?iile legii.î Prin urmare, pentru satisfacerea necesit??ii este necesar? achizi?ia unor servicii specializate. Autoritatea contractant? nu dispune Ón prezent de un sistem prin care s? deruleze monitorizarea aplic?rii documenta?iilor aprobate, prin revizuirea permanent? a datelor ?i prevederilor din documenta?iile de urbanism, respectiv prin marcarea sistematic?, at't Ón formatelectronic, c't ?i Ón piesele scrise ?i desenate ale documenta?iilor, a modului de realizare a propunerilor, precum ?i a eventualelor modific?ri sau detalieri prin planuri urbanistice aprobate. OEn vederea Óntocmirii PUG, autoritatea contractant? dore?te ?i Óntocmirea Ón prealabil a PLANUL DE MOBILITATE URBANA. Conform prevederilor din Lege, Planul de mobilitate urbana, denumit in continuare P.M.U., reprezinta o documentatie complementara strategiei de dezvoltare teritoriaia periurbana/ metropolitana si Planului urbanistic general (P.U.G.) si constitute instrumentul de planificare strategica teritoriaia prin care este corelata dezvoltarea spatiala a Iocalitatilor si a zonei periurbane a acestora cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor si marfurilor. Prin urmare, se inten?ioneaz? integrarea informa?iilor de urbanism Óntr-un sistem informatic geografic (GIS) care s? permit? autorit??ii contractante s? Ó?i Óndeplineasc? obliga?ia legal? de monitorizare a implement?rii documenta?iilor urbanistice aprobate, de constituire, Óntre?inere, extindere ?i dezvoltare a bazei de date urbane ?i teritoriale standardizate ?i compatibile, inclusiv Ón conformitate cu directiva INSPIRE transpus? prin Ordonan?a Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii na?ionale pentru informa?ii spa?iale Ón Rom'nia, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 190/2010, a?a cum prevede art.15, lit.b din Legea 350/2001 privind urbanismul ?i amenajarea teritoriului.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 703 946.10 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79311100 Services de conception d'Ètudes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Teritoriul administrativ al ora?ului Zlatna.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Valoarea estimat? a achizi?iei este 703.946,10 lei f?r? TVA defalcat pe componente astfel: Plan de Mobilitate Urban? ñ 270.748,50 lei f?r? TVA ?i Elaborare Plan Urbanistic General ñ 433.197,60 lei f?r? TVA. La elaborarea ofertei financiare se va avea obligatoriu Ón vedere Óncadrarea valorilor ofertate Ón valorile maximale pentru fiecare component?.
   2.  Sursa de finan?are: PLANUL NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Componenta 10 ñ Fondul Local, I.4 ñ Elaborarea/Actualizarea Ón format GIS a documenta?iilor de amenajare a teritoriului ?i de planificare urban?, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1 ?i Buget local.
   3.  Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in termen de 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii pot solicita clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicit?rile de clarific?re/informa?ii suplimentare transmise Ón afara termenului limit? de solicitare nu vor fi luate Ón considerare.
   4.  Asocierea: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire Ón calitate de ofertant, individual sau Ón comun cu al?i operatori economici, inclusiv Ón forme de asociere temporar? constituite Ón scopul particip?rii la procedura de atribuire, Ón condi?iile prev?zute de art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn cazul Ón care mai mul?i operatori economici particip? Ón comun la procedura de atribuire, Óndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic? ?i profesional?, precum ?i cea privind situa?ia economic? ?i financiar?, se demonstreaz? prin luarea Ón considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractant? solicit? ca ace?tia s? raspund? Ón mod solidar pentru executarea contractului de achizi?ie public?. Autoritatea contractant? poate solicita operatorilor economici participan?i Ón comun la procedura de atribuire a caror ofert? a fost desemnat? ca?tig?toare s? adopte sau s? constituie o anumit? form? juridic? Ón masura Ón care este necesar pentru executarea Ón mod corespunzator a contractului de achizi?ie public?. Modalitatea de Óndeplinire: Ofertantul economic va completa Ón mod corespunz?tor DUAE, partea II "Informa?ii referitoare la operatorul economic", sec?iunea A "Informa?ii privind operatorul economic". To?i membrii asocierii au obliga?ia de a completa DUAE cu toate informa?iile solicitate de autoritatea contractant? Ón documenta?ia de atribuire. Ofertan?ii vor prezenta Formularul 1 ÑAcord de asociereî din Sec?iunea ñ Formulare, dac? este cazul. Acesta va fi prezentat Óntr-un singur exemplar ?i va fi semnat ?i ?tampilat, Ón cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiec?rui ofertant asociat (Ón conformitate cu modelul pus la dispozi?ie). Acordul de asociere va fi depus prin mijloace electronice Ómpreun? cu oferta ?i DUAE, fiind semnat cu semn?tur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat Ón condi?iile legii.
   5.  Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? a operatorului economic sus?inut? Ón conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de Óndeplinire: DUAE completat de ofertant Ón care va include ?i informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?? parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate. Odat? cu depunerea DUAE se prezint? angajamentul ter?ului sus?in?tor (model orientativ Formularul nr. 2) Ómpreun? cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm?, faptul c? va/vor sprijini ofertantul Ón vederea Óndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului Ón care va interveni concret, pentru a duce la Óndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret Ón care va realiza acest lucru). Totodat?, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c? va/vor r?spunde Ón mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar? a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neÓndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Dup? caz, odat? cu depunerea DUAE, se prezint? pe l'ng? angajamentul ter?ului sus?inator (Ómpreun? cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora) ?i acordul de asociere. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i ofertantul se bazeaz? pentru demonstrarea Óndeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz Ón care acordul de subcontractare reprezint?, Ón acela?i timp, ?i angajamentul ferm. Autoritatea contractant? va lua Ón considerare aceast? sus?inere, ca prob? a Óndeplinirii criteriilor minime impuse Ón cadrul documenta?iei de atribuire dac? sunt Óndeplinite Ón mod cumulativ urm?toarele condi?ii: a) ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) pot dovedi c? de?in resursele invocate ca element de sus?inere a ofertantului;b) ofertantul poate demonstra c? va dispune efectiv de resursele entit??ilor ce acord? sus?inerea, necesare pentru realizarea contractului, Ón cazul Ón care ter?ul sus?in?tor nu este declarat subcontractant.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Factorul ìExperien?a similar? a exper?ilor cheie PUGî ñ P2 / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Factorul ìExperien?a similar? a exper?ilor cheie PMUDî ñ P3 / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 22 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
PLANUL NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Componenta 10 ñ Fondul Local, I.4 ñ Elaborarea/Actualizarea Ón format GIS a documenta?iilor de amenajare a teritoriului ?i de planificare urban?, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda
   1. 
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art. 59, 60 ?i la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, Ón urma aplic?rii criteriului de atribuire, cu excep?ia Declara?iei privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 ?i 60 din Legea 98/2016 care se va Ónc?rca Ón cadrul sec?iunii îDocumente de calificareî p'n? la data limit? de depunere a ofertelor: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii. OEn cazul Ón care operatorul economic are puncte de lucru/sedii secundare, operatorul economic va prezenta pentru punctele de lucru/sediile secundare o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate. - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. OEn cazul asocia?ilor/ac?ionarilor se va prezenta cazierul judiciar al acestora numai Ón situa?ia Ón care figureaz? printre persoanele fizice ?i/sau juridice Ómputernicite; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup? caz. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? Ón ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens.
   2.  Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ponoran Silviu ñ Primar; Romo?ian Valentin ñ Viceprimar; Zavragiu Adina ñ Secretar general; Dragomir Ruxandra prin Cabinet Individual de Avocat îDragomir Ruxandraî ñ Avocat; Cristea Maria Cristina ñ ?ef Serviciu Financiar Contabil; Hepcal Adrian ñ ?ef Birou Dezvoltare Investitii, Unitate Implementare Proiecte ?i Achizi?ii Publice; Vlad Ana Florina ñ Consilier achizi?ii Birou Dezvoltare Investitii, Unitate Implementare Proiecte ?i Achizi?ii Publice; Zlaczki Andrei ñ Inspector Birou Dezvoltare Investitii, Unitate Implementare Proiecte ?i Achizi?ii Publice; Pl?vi?u Ion ñ Inspector Compartiment Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului; Tuhu? Lavina ñ Inspector Birou Dezvoltare Investitii, Unitate Implementare Proiecte ?i Achizi?ii Publice; H?lmaciu Bianca ñ Inspector de specialitate SPGC. Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant? ñ informa?ii referitoare la Óndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise Ón ?ara de reziden??, traduse Ón limba rom'n?, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia Ón care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada Ónregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie s? fi prestat servicii similare Ón ultimii 5 ani Ón valoare cumulat? de cel pu?in 703.946 lei, valoare care se poate demonstra prin Ónsumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a maximum 3 contracte, pentru a asigura autoritatea contractant? c? este capabil s? presteze servicii similare ca ?i complexitate, precum ?i cel pu?in la aceea?i valoare cu a contractului care face obiectul achizi?iei. Prin servicii similare se Ón?elege servicii care fac parte din categoria serviciilor de urbanism/servicii Óntocmire documenta?ii PUG ?i/sau servicii Óntocmire PMUD. OEn cadrul contractelor de servicii prezentate ca experien?? similar? trebuie s? se reg?seasc? cel pu?in un contract care s? aib? ca obiect servicii Óntocmire PUG. Proportia de subcontractareAutoritatea contractant? solicit? ofertantului s? precizeze Ón ofert? ñ formular acord de subcontractare, partea sau p?r?ile (categoriile de servicii) din contract pe care inten?ioneaz? s? o/ le subcontracteze, procentul aferent activit??ilor indicate Ón ofert? ca fiind realizate de c?tre subcontractan?i, precum ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i, conform art. 55, alin. (1), lit. a) ?i b) din Legea 98/2016. OEn acordul de subcontractare se vor men?iona: denumirea subcontractantului/ subcontractan?ilor, datele de identificare ale subcontractantului/ subcontractan?ilor, denumirea serviciilor ce vor fi prestate de subcontractant/subcontractan?i, procentul serviciilor prestate de c?tre subcontractant/subcontractan?i. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE. Urm?toarele documente justificative care probeaz? Óndeplinirea cerin?ei, vor fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: contractul de servicii, proces verbal predare ñ primire/proces verbal de recep?ie, sau orice document, Óntocmite Ón condi?iile actelor normative care reglementeaz? recep?ia serviciilor, care s? ateste faptul c? serviciile au fost prestate Ón conformitate cu normele legale Ón domeniu ?i c? au fost duse la bun sf'r?it ?i/sau alte documente din care s? reias? urmatoarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaz? obiectul serviciului), perioada (inclusiv data Óncheierii contractului), valoarea serviciilor prestate. Cerin?a referitoare la experien?a similar? se consider? Óndeplinit? Ón situa?ia Ón care operatorul economic, ce prezint? respectiva experien??, a prestat servicii/activit??i Ón calitate de subcontractant Ón contractul prezentat drept experien?? similar? pentru un antreprenor general, cu condi?ia ca respectivele servicii/activit??i s? fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul c? respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odat? cu prezentarea DUAE se vor transmite si acordurile de subcontractare semnate de parti. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul vor completa la r'ndul lor un DUAE separat, incluz'nd informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 precum ?i cele care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz? ofertantul. Dac? prin subcontractant se Óndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar Ón scopul demonstr?rii neÓncadr?rii Ón motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada Óndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractant? poate respinge subcontractantul propus dac? acesta nu Óndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se Óncadreaz? printre motivele de excludere ?i solicit? ofertantului o singur? dat? ñ Ónlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/12/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 11/04/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/12/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Ofertan?ii au obliga?ia de a transmite Formularul de Ofert?, respectiv actul juridic prin care operatorul economic Ó?i manifest? voin?a de a se angaja din punct de vedere juridic Ón contractul de achizi?ie public?; Ofertan?ii trebuie s? transmit? Oferta ?i documentele asociate doar Ón format electronic, conform instruc?iunilor din prezentul document, ?i doar prin Ónc?rcarea acestora Ón SEAP Ón sec?iunile specifice disponibile Ón sistemul informatic, cel t'rziu la data ?i ora limit? pentru primirea ofertelor specificate Ón Anun?ul de participare. Riscurile depunerii ofertei, inclusiv for?a major?, sunt suportate de c?tre ofertant. Autoritatea contractant? nu va lua Ón considerare nici o ofert? Ónt'rziat? sosit? dup? termenul limit? de depunere a ofertelor, dup? cum este acesta specificat Ón Anun?ul de participare corespunz?tor acestei proceduri - Sec?iunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. Pentru transmiterea Ofertei Ón SEAP documentele care compun Oferta ?i DUAE vor fi semnate cu semn?tur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat Ón condi?iile legii ?i Ónc?rcate Ón SEAP Ón sec?iunile specifice disponibile Ón sistemul informatic. Dup? Ónscrierea Ón procedur? ofertan?ii pot depune oferta Ón SEAP Ón ecranul de vizualizare al procedurii. Documentele care compun Oferta vor fi Ónc?rcate Ón sec?iunile special dedicate din cadrul sistemului electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pa?ilor descri?i Ón Manualul de utilizare. OEn cazul Ón care, din motive tehnice, nu este posibil? transmiterea anumitor documente Ón format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit c?tre autoritatea contractant? Ón forma ?i utiliz'ndu-se adresa de email primariaoraszlatna@gmail.com, cu respectarea prevederilor privind regulile de comunicare ?i transmitere a datelor. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub primariaoraszlatna@gmail.com
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute Ón Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac Ón materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oras Zlatna Adresse postale: Strada: Piata Unirii, nr. 1A Ville: Zlatna Code postal: 516100 Pays: Roumanie Adresse internet: www.primaria-zlatna.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Servicii ,,Elaborare Plan Urbanistic General ?i Plan de Mobilitate Urban? Durabil?, inclusiv Ón format GIS pentru ora?ul Zlatna, jude?ul Albaî 11/12/2023 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71410000 - Services d'urbanisme 
79311100 - Services de conception d'études