01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/01/2010
Date de péremption : 28/01/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection, Services d'architecture, d'ingénierie et de planification, Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction, Services de conception technique, Services de conduite des travaux, Services de gestion de la construction, Services de conseil en systčmes informatiques et conseils techniques, Services de gestion relatifs ŕ l'informatique

2010/S 3-001797 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wodoci…gi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. 1 Maja 5, JRP w ramach WIK
Turawa, attn: Piotr DomagaÂa, Grzegorz Musielak, PL-46-045 Kotórz MaÂy.
Tel. +48 774404444. E-mail: piotr.domagala@wik.turawa.pl,
grzegorz.musielak@wik.turawa.pl. Fax +48 774404444.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 12.2009, 2009/S
234-335025)
Objet: CPV: 71540000, 71240000, 72220000, 72510000, 71000000, 71310000,
71520000, 71320000.
Services de gestion de la construction.
Services d'architecture, d'ingénierie et de planification.
Services de conseil en systčmes informatiques et conseils techniques.
Au lieu de: III.2.3
Ekspert 1 ' Inüynier Rezydent ' kierownik zespoÂu, posiadaj…cy wyüsze
wyksztaÂcenie techniczne, doŰwiadczenie w kierowaniu zespoÂem ludzi
prowadz…cym nadzór inwestorski nad realizacj… co najmniej 3 inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
lub równowaünymi, w tym peÂni…c co najmniej 1 raz funkcj™ Inüyniera
Rezydenta lub Kierownika ZespoÂu, przy realizacji zakoÄczonej inwestycji
budowlanej dla której wydano Űwiadectwo przej™cia, dotycz…cej gospodarki
wodno - Űciekowej, obejmuj…cej budow™/rozbudow™ lub modernizacj™ sieci
kanalizacji sanitarnej Â…cznie o dÂugoŰci co najmniej 50 km, realizowanej
w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równowaüne - o wartoŰci robót
nie mniejszej niü 30 000 000 PLN, bez podatku VAT.
IV.1.2
Przewidywana liczba wykonawców
   5. 
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: A) dla warunku
okreŰlonego w pkt III.2.2) ppkt 1 OgÂoszenia, maksymalna iloۇ punktów
jaka moüe przyzna‡ Zamawiaj…cy w zakresie tego punktu - 20 pkt - w
przypadku oceny warunków udziaÂu w post™powaniu Zamawiaj…cy , za kaüdy
dodatkowy 500 000 PLN w Űrednim rocznym (Űrednia arytmetyczna z ostatnich
3 lat obrotowych) obrocie w okresie ostatnich 3 lat , b™dzie przyznane 5
pkt ' waga procentowa 20 %.
B) dla warunku okreŰlonego w pkt III.2.2) ppkt 3 OgÂoszenia, maksymalna
iloۇ punktów jak… moüe przyzna‡ Zamawiaj…cy w zakresie tego punktu - 20
pkt. w przypadku oceny warunków udziaÂu w post™powaniu Zamawiaj…cy, za
kaüdy 1 000 000 PLN wartoŰci ubezpieczenia od odpowiedzialnoŰci cywilnej ,
zamawiaj…cy przyzna 5 pkt. - waga procentowa 30 %.
C) dla warunku okreŰlonego w pkt III.2.3) ppkt 2 OgÂoszenia maksymalna
iloۇ punktów jak… moüe przyzna‡ Zamawiaj…cy w zakresie tego punktu - 10
pkt - w przypadku oceny warunków udziaÂu w post™powaniu za kaüd… dodatkow…
wskazan… inwestycje w doŰwiadczeniu Eksperta nr 1 w zakresie peÂnienia
funkcji Inüyniera Rezydenta lub Inüyniera kontraktu lub Kierownika
ZespoÂu, przy realizacji zakoÄczonej inwestycji budowlanej dla której
wydano Űwiadectwo przej™cia , dotycz…cej gospodarki wodno - Űciekowej
realizowanej w oparciu o Warunki kontraktowe FIDIC lub równowaüne o
wartoŰci robót nie mniejszej niü 50 000 000 PLN, bez podatku VAT zostanie
przyznane dodatkowo 5 pkt. - waga procentowa 10 %.
D) dla warunku okreŰlonego w pkt III.2.3) ppkt 4 OgÂoszenia (dla
wszystkich 3 usÂug) maksymalna iloۇ punktów jak… moüe przyzna‡
Zamawiaj…cy w zakresie tego punktu - 50 pkt.
- za kaüd… dodatkowo wskazan… usÂug™ której przedmiotem by nadzór nad
realizacj… zakoÄczonych robót budowlanych (dla których wydano Űwiadectwo
przej™cia) obejmuj…cych budow™/rozbudow™ lub modernizacj™ wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej i wodoci…gowej Â…cznie o dÂugoŰci tych sieci co
najmniej 80 km w ramach jednej umowy na usÂug™ nadzoru, dla robót
realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równowaüne
zostanie przyznane dodatkowo 10 pkt,
- za kaüd… dodatkowo wskazana usÂug™ nadzoru inwestorskiego nad realizacj…
zakoÄczonych robót budowlanych (dla których wydano Űwiadectwo przej™cia) o
wartoŰci nadzorowanych robót budowlanych co najmniej 50 000 000 PLN bez
podatku VAT dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-Űciekowej
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równowaüne zostanie
przyznane dodatkowo 10 pkt.
Waga procentowa dla caÂoŰci warunków (wszystkich 3 usÂug) okreŰlonych w
pkt III.2.3) ppkt 4 ogÂoszenia 40 %.

   2.  Dla innych warunków udziaÂu w post™powaniu, okreŰlonych w pkt III.2.
ogÂoszenia nie wymienionych powyüej, Zamawiaj…cy przyjmuje wag™ procentow…
warunku - 0 %. Zamawiaj…cy nie b™dzie ocenia tych warunków podczas wyboru
ograniczonej iloŰci Wykonawców.

   3.  Sposób oceny kryteriów wyboru ograniczonej iloŰci liczby wykonawców:
a) jeüeli liczba wykonawców którzy speÂniaj… warunki udziaÂu w
post™powaniu b™dzie wi™ksza niü okreŰlono w ogÂoszeniu Zamawiaj…cy zgodnie
z art. 51 ust 2 U.p.z.p, zaprosi do skÂadania ofert tych Wykonawców którzy
zdobyli najwi™ksz… iloۇ punktów przyznanych przez Zamawiaj…cego wedÂug
wyüej okreŰlonych kryteriów,
b) ostateczna ocena wniosku: i = suma iloŰci punktów przeznaczonych dla
ww. warunków (iloۇ pkt. dla danego warunku mnoüona przez wag™ procentow…
dla tego warunku),
c) zamawiaj…cy b™dzie przelicza pkt do 2 miejsc po przecinku.

   4.  W przypadku gdy liczba Wykonawców speÂniaj…cych warunki udziaÂu w
post™powaniu jest wi™ksza niü okreŰlono w ogÂoszeniu, a co najmniej 2
wykonawców posiada tak… sama iloۇ pkt, Zamawiaj…cy zaprosi do udziaÂu w
post™powaniu, Wykonawc™ któremu przyznano wi™ksza iloۇ pkt w kryterium
doŰwiadczenia wykonawcy okreŰlonego w III.2.3)4 ogÂoszenia.

   5.  Jeüeli liczba wykonawców, którzy speÂniaj… warunki udziaÂu w
post™powaniu b™dzie mniejsza od 5, Zamawiaj…cy zaprasza do skÂadania ofert
wszystkich wykonawców, którzy speÂniaj… te warunki.
IV.3.3. Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub
dost™pu do dokumentów 20.1.2010 - 15:00.
IV.3.4 Termin skÂaania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 21.1.2010 - 12:00.
IV.3.8 Warunki otwarcia ofert 21.1.2010 - 12:30.
Lire: III.2.3
Ekspert 1 ' Inüynier Rezydent ' kierownik zespoÂu, posiadaj…cy wyüsze
wyksztaÂcenie techniczne, posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeÄ w specjalnoŰci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urz…dzeÄ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci…gowych i kanalizacyjnych, a dla osób, które uzyskaÂy uprawnienia
przed 1994 r.
Wymagane s… uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoŰci
instalacyjno ' inüynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
doŰwiadczenie w kierowaniu zespoÂem ludzi prowadz…cym nadzór inwestorski
nad realizacj… co najmniej 3 inwestycji infrastrukturalnych realizowanych
zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC lub równowaünymi, w tym peÂni…c co
najmniej 1 raz funkcj™ Inüyniera Rezydenta lub Kierownika ZespoÂu, przy
realizacji zakoÄczonej inwestycji budowlanej dla której wydano Űwiadectwo
przej™cia, dotycz…cej gospodarki wodno - Űciekowej, obejmuj…cej
budow™/rozbudow™ lub modernizacj™ sieci kanalizacji sanitarnej Â…cznie o
dÂugoŰci co najmniej 50 km, realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe
FIDIC lub równowaüne - o wartoŰci robót nie mniejszej niü 30 000 000 PLN,
bez podatku VAT.
IV.1.2 Przewidywana liczba wykonawców ---.
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: ---.
IV.3.3. Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub
dost™pu do dokumentów 27.1.2010 - 15:00.
IV.3.4 Termin skÂaania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 28.1.2010 - 12:00.
IV.3.8 Warunki otwarcia ofert 28.1.2010 - 12:30.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zmieniono zapisy w treŰci SIWZ. Zmiany s… opublikowane na stronie
www.wik.turawa.pl w zakÂadce Przetargi / Aktualne w pliku "Zmiany w treŰci
SIWZ z dnia
   5. 1.2010".
W ww. zakÂadce moüna równieü pobra‡ wzory zaÂ…czników do wypeÂnienia w
wersji do edycji.
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71310000 - Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction 
71320000 - Services de conception technique 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction 
72220000 - Services de conseil en systčmes informatiques et conseils techniques 
72510000 - Services de gestion relatifs ŕ l'informatique