Connexion 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/09/2011
Date de péremption : 26/10/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services d'assistance relative aux systèmes , Services de maintenance et de réparation de logiciels , Services de conseil en logiciels

2011/S 183-298362 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Prokuratura Generalna , ul. Barska 28/30, Biuro
Administracyjno-Finansowe Prokuratury Generalnej, pokój nr 3, attn: Marcin
Duchnowicz, POLOGNE-02-315Warszawa. Tel. +48 225618521. Fax +48 225618529.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 21.9.2011, 2011/S
181-294964)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:

   5.  W celu potwierdzenia speÂniania opisanego przez Zamawiaj…cego w
Rozdziale V ust. 2 ppkt
   2. 1.1. SIWZ warunku dotycz…cego posiadania wiedzy
i doÛwiadczenia Zamawiaj…cy ü…da zÂoüenia wraz z ofert… ' oryginaÂu lub
kopii poÛwiadczonej za zgodnoÛ‡ z oryginaÂem przez osob™/ osoby
uprawnion…/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ' podpisanego Wykazu
wykonanych usÂug wypeÂnionego wedÂug formularza okreÛlonego w zaÂ…czniku
nr 6 do SIWZ, zawieraj…cego co najmniej nast™puj…ce informacje:

   5. 1. odbiorc™ wykonanej usÂugi ze wskazaniem nazwy i adresu,

   5. 2. dat™ wykonania usÂugi ' dzieÄ, miesi…c, rok ' tj. dat™ jej
zakoÄczenia, a w przypadku wykonywania ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych '
dat™ zakoÄczenia cz™Ûci usÂugi odpowiadaj…cej wymaganiom Zamawiaj…cego,

   5. 3. opis przedmiotu wykonanej usÂugi (w tym taküe zrealizowanej '
zakoÄczonej cz™Ûci wykonywanej usÂugi, zgodnej z wymaganiami
Zamawiaj…cego, w ramach jeszcze trwaj…cej usÂugi ' w przypadku wykonywania
ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych).
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   1.  W celu potwierdzenia speÂniania opisanego przez Zamawiaj…cego w
Rozdziale V ust. 2 ppkt
   2. 1.1. SIWZ warunku dotycz…cego posiadania wiedzy
i doÛwiadczenia Zamawiaj…cy ü…da zÂoüenia wraz z ofert… ' oryginaÂu lub
kopii poÛwiadczonej za zgodnoÛ‡ z oryginaÂem przez osob™/osoby
uprawnion…/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ' podpisanego Wykazu
wykonanych usÂug wypeÂnionego wedÂug formularza okreÛlonego w zaÂ…czniku
nr 6 do SIWZ, zawieraj…cego co najmniej nast™puj…ce informacje:

   1. 1. odbiorc™ wykonanej usÂugi ze wskazaniem nazwy i adresu,

   1. 2. dat™ wykonania usÂugi ' dzieÄ, miesi…c, rok ' tj. dat™ jej
zakoÄczenia, a w przypadku wykonywania ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych '
dat™ zakoÄczenia cz™Ûci usÂugi odpowiadaj…cej wymaganiom Zamawiaj…cego,

   1. 3. opis przedmiotu wykonanej usÂugi (w tym taküe zrealizowanej '
zakoÄczonej cz™Ûci wykonywanej usÂugi, zgodnej z wymaganiami
Zamawiaj…cego, w ramach jeszcze trwaj…cej usÂugi ' w przypadku wykonywania
ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych).
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:

   5.  W celu potwierdzenia speÂniania opisanego przez Zamawiaj…cego w
Rozdziale V ust. 2 ppkt
   2. 1.1. SIWZ warunku dotycz…cego posiadania wiedzy
i doÛwiadczenia Zamawiaj…cy ü…da zÂoüenia wraz z ofert… ' oryginaÂu lub
kopii poÛwiadczonej za zgodnoÛ‡ z oryginaÂem przez osob™/osoby
uprawnion…/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ' podpisanego Wykazu
wykonanych usÂug wypeÂnionego wedÂug formularza okreÛlonego w zaÂ…czniku
nr 6 do SIWZ, zawieraj…cego co najmniej nast™puj…ce informacje:

   5. 1. odbiorc™ wykonanej usÂugi ze wskazaniem nazwy i adresu,

   5. 2. dat™ wykonania usÂugi ' dzieÄ, miesi…c, rok ' tj. dat™ jej
zakoÄczenia, a w przypadku wykonywania ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych '
dat™ zakoÄczenia cz™Ûci usÂugi odpowiadaj…cej wymaganiom Zamawiaj…cego,

   5. 3. opis przedmiotu wykonanej usÂugi (w tym taküe zrealizowanej '
zakoÄczonej cz™Ûci wykonywanej usÂugi, zgodnej z wymaganiami
Zamawiaj…cego, w ramach jeszcze trwaj…cej usÂugi ' w przypadku wykonywania
ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych),

   5. 4. caÂkowit… wartoÛ‡ netto (bez VAT) wykonanej usÂugi w zÂotych.
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   1.  W celu potwierdzenia speÂniania opisanego przez Zamawiaj…cego w
Rozdziale V ust. 2 ppkt
   2. 1.1. SIWZ warunku dotycz…cego posiadania wiedzy
i doÛwiadczenia Zamawiaj…cy ü…da zÂoüenia wraz z ofert… ' oryginaÂu lub
kopii poÛwiadczonej za zgodnoÛ‡ z oryginaÂem przez osob™/osoby
uprawnion…/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ' podpisanego Wykazu
wykonanych usÂug wypeÂnionego wedÂug formularza okreÛlonego w zaÂ…czniku
nr 6 do SIWZ, zawieraj…cego co najmniej nast™puj…ce informacje:

   1. 1. odbiorc™ wykonanej usÂugi ze wskazaniem nazwy i adresu;

   1. 2. dat™ wykonania usÂugi ' dzieÄ, miesi…c, rok ' tj. dat™ jej
zakoÄczenia, a w przypadku wykonywania ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych '
dat™ zakoÄczenia cz™Ûci usÂugi odpowiadaj…cej wymaganiom Zamawiaj…cego;

   1. 3. opis przedmiotu wykonanej usÂugi (w tym taküe zrealizowanej '
zakoÄczonej cz™Ûci wykonywanej usÂugi, zgodnej z wymaganiami
Zamawiaj…cego, w ramach jeszcze trwaj…cej usÂugi ' w przypadku wykonywania
ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych);

   1. 4. caÂkowit… wartoÛ‡ netto (bez VAT) wykonanej usÂugi w zÂotych.
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72266000 - Services de conseil en logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels