01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/04/2011
Date de péremption : 14/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services d'enseignement et de formation , Services d'enseignement secondaire , Services d'enseignement secondaire professionnel , Services de formation professionnelle , Services de formation industrielle , Services de restaurant et services de personnel en salle , Services d'appui bureautiques

2011/S 69-111376 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZespóÂ SzkóÂ Technicznych w Strzyüowie, ul. Mickiewicza 11, attn: Adam
Witek, POLOGNE-38-100Strzyüów. Tel. +48 172761193. E-mail:
wojtowicz.anna@vp.pl. Fax +48 172761193.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 3.2011, 2011/S
44-072784)
Au lieu de:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza‡ nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe
pracowników odpowiedzialnych za Wykonanie usÂugi:
Nie.
Lire:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza‡ nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe
pracowników odpowiedzialnych za Wykonanie usÂugi:
Tak.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamawiaj…cy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usÂug, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówieÄ
uzupeÂniaj…cych, stanowi…cych nie wi™cej niü 50 % wartoÛci zamówienia
podstawowego i polegaj…cych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieÄ.
 
 
C L A S S E    C P V
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle 
79500000 - Services d'appui bureautiques 
80000000 - Services d'enseignement et de formation 
80200000 - Services d'enseignement secondaire 
80212000 - Services d'enseignement secondaire professionnel 
80530000 - Services de formation professionnelle 
80531100 - Services de formation industrielle