01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2011
Date de péremption : 19/04/2011
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de formation

2011/S 59-094742 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Powiat Tarnogˇrski, ul. Kar┬uszowiec 5, attn: Iwona Penkaty,
POLOGNE-42-600Tarnowskie Gˇry. E-mail: zamowienia@tarnogorski.pl. Fax +48
323813727.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne,
   4. 3.2011, 2011/S
44-072870)
Au lieu de:
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna:
Wykonawca sk┬adajůcy ofertÖ ma wykazaç posiadanie niezbÖdnej wiedzy i
do█wiadczenia do wykonania zamˇwienia, a w szczegˇlno█ci: ma wykazaç, Ře w
okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert, a jeŘeli
okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie wykona┬
naleŘycie lub wykonuje w przypadku █wiadcze─ okresowych lub ciůg┬ych, co
najmniej 3 us┬ugi szkoleniowe toŘsame z przedmiotem zamˇwienia, ktˇrych
przedmiotem by┬a organizacja i przeprowadzenie szkole─ dla pracownikˇw
administracji samorzůdowej o warto█ci minimum 100 000 PLN (sto tysiÖcy
z┬otych) brutto kaŘda, przy czym us┬ugi te zosta┬y zrealizowane w ramach
projektu dofinansowanego ze █rodkˇw Europejskiego Funduszu Spo┬ecznego i
zosta┬y zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu.
Za us┬ugi toŘsame z przedmiotem zamˇwienia Zamawiajůcy uzna us┬ugi
szkoleniowe dotyczůce poszczegˇlnych szkole─ w zakresie merytorycznym i
wymiarze godzinowym okre█lonym w przedmiocie zamˇwienia niniejszego
postÖpowania wykonane na rzecz administracji samorzůdowej.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentˇw dodatkowych. Termin
sk┬adania wnioskˇw dotyczůcych uzyskania dokumentˇw lub dostÖpu do
dokumentˇw: 12.4.2011 - 9:30.
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu: 12.4.2011 - 9:30.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 12.4.2011 - 10:00.
Lire:
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna:
Wykonawca sk┬adajůcy ofertÖ ma wykazaç posiadanie niezbÖdnej wiedzy i
do█wiadczenia do wykonania zamˇwienia, a w szczegˇlno█ci:
1) ma wykazaç, Ře w okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert, a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy ' w
tym okresie wykona┬ naleŘycie lub wykonuje w przypadku █wiadcze─
okresowych lub ciůg┬ych, co najmniej 2 us┬ugi szkoleniowe, ktˇrych
przedmiotem by┬a organizacja i przeprowadzenie szkole─ dla pracownikˇw
jednostek sektora finansˇw publicznych o warto█ci minimum 500 000 PLN
(piÖçset tysiÖcy z┬otych) brutto kaŘda, przy czym us┬ugi te zosta┬y
zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze █rodkˇw Europejskiego
Funduszu Spo┬ecznego i zosta┬y zlecone wykonawcy przez beneficjenta
projektu.
2) ponadto ma wykazaç, Ře w okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert, a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy ' w
tym okresie wykona┬ naleŘycie lub wykonuje w przypadku █wiadcze─
okresowych lub ciůg┬ych, co najmniej 2 us┬ugi szkoleniowe toŘsame z
przedmiotem zamˇwienia, ktˇrych przedmiotem by┬a organizacja i
przeprowadzenie szkole─ dla pracownikˇw jednostek sektora finansˇw
publicznych o warto█ci minimum 100 000 PLN (sto tysiÖcy z┬otych) brutto
kaŘda, przy czym us┬ugi te zosta┬y zrealizowane w ramach projektu
dofinansowanego ze █rodkˇw Europejskiego Funduszu Spo┬ecznego i zosta┬y
zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu.
Za us┬ugi toŘsame z przedmiotem zamˇwienia zamawiajůcy uzna us┬ugi
szkoleniowe dotyczůce co najmniej jednego, innego w kaŘdej wykazanej
us┬udze, szkolenia opisanego w zakresie merytorycznym okre█lonym w
przedmiocie zamˇwienia niniejszego postÖpowania wykonane na rzecz
jednostek sektora finansˇw publicznych.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentˇw dodatkowych. Termin
sk┬adania wnioskˇw dotyczůcych uzyskania dokumentˇw lub dostÖpu do
dokumentˇw: 19.4.2011 (9:30).
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu: 19.4.2011 (9:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 19.4.2011 (10:00).
Autres informations complÚmentaires
Zmiany zosta┬y wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
80500000 - Services de formation