01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/12/2010
Date de péremption : 10/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de formation professionnelle

2010/S 254-389864 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
DolnoÛl…ska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Wybrzeüe Juliusza SÂowackiego 10,
ul. Wybrzeüe Juliusza SÂowackiego 10, 50-413 WrocÂaw, attn: Andrzej
Áabowski, POLOGNE-50-413WrocÂaw. Tel. +48 713444908. Fax +48 713424901.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.11.2010, 2010/S
231-353727)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla
uczestników projektu regionalnego 'MÂodoÛ‡ ' AktywnoÛ‡ ' Praca'
wspóÂfinansowanego ze Ûrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu SpoÂecznego.
Cz™Û‡ A. Wymagania ogólne dla wykonawcy bez wzgl™du na rodzaj kursu
zawodowego.

   1.  Kursy zawodowe b™d… indywidualne lub grupowe, w zaleünoÛci od iloÛci
osób ucz™szczaj…cych na dane kursy, które b™d… zorganizowane dla 130
uczestników projektu regionalnego 'MÂodoÛ‡ ' AktywnoÛ‡ - Praca' w 6
miejscowoÛciach na terenie Dolnego Úl…ska: Legnicy (20 osób, w tym 6 osób
niepeÂnosprawnych w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym), WaÂbrzychu (10
osób, w tym 4 osoby niepeÂnosprawne w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym),
Úwidnicy (10 osób, w tym 2 osoby niepeÂnosprawne w stopniu lekkim b…dú
umiarkowanym), Jeleniej Górze (20 osób, w tym 6 osób niepeÂnosprawnych w
stopniu lekkim b…dú umiarkowanym), WoÂowie (30 osób, w tym 9 osób
niepeÂnosprawnych w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym), WrocÂawiu (40 osób,
w tym 12 osób niepeÂnosprawnych w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym).

   2.  Na kaüdy kurs zawodowy przypada Ûrednio 130 godzin lekcyjnych (1 godz.
= 45 min. zaj™‡ + 15 min. przerwy). Wykonawca przeprowadzi w ramach
zamówienia, dla wszystkich uczestników kursów, 10-godzinny cykl zaj™‡
tematycznych z podstaw prowadzenia wÂasnej dziaÂalnoÛci gospodarczej.
SzczegóÂowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
   7. 1.2011
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   7. 1.2011 (15:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   7. 1.2011 (15:30)
Lire:
II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla
uczestników projektu regionalnego 'MÂodoÛ‡ ' AktywnoÛ‡ ' Praca'
wspóÂfinansowanego ze Ûrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu SpoÂecznego.
Cz™Û‡ A. Wymagania ogólne dla wykonawcy bez wzgl™du na rodzaj kursu
zawodowego.

   1.  Kursy zawodowe b™d… indywidualne lub grupowe, w zaleünoÛci od iloÛci
osób ucz™szczaj…cych na dane kursy, które b™d… zorganizowane dla 124
uczestników projektu regionalnego 'MÂodoÛ‡ ' AktywnoÛ‡ - Praca' w 6
miejscowoÛciach na terenie Dolnego Úl…ska: Legnicy (20 osób, w tym 6 osób
niepeÂnosprawnych w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym), WaÂbrzychu (10
osób, w tym 4 osoby niepeÂnosprawne w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym),
Úwidnicy (9 osób, w tym 2 osoby niepeÂnosprawne w stopniu lekkim b…dú
umiarkowanym), Jeleniej Górze (20 osób, w tym 6 osób niepeÂnosprawnych w
stopniu lekkim b…dú umiarkowanym), WoÂowie (25 osób, w tym 9 osób
niepeÂnosprawnych w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym), WrocÂawiu (40 osób,
w tym 12 osób niepeÂnosprawnych w stopniu lekkim b…dú umiarkowanym).

   2.  Na kaüdy kurs zawodowy przypada Ûrednio 130 godzin lekcyjnych (1 godz.
= 45 min. zaj™‡ + 15 min. przerwy). Wykonawca przeprowadzi w ramach
zamówienia, dla wszystkich uczestników kursów, 10-godzinny cykl zaj™‡
tematycznych z podstaw prowadzenia wÂasnej dziaÂalnoÛci gospodarczej.
SzczegóÂowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 10.1.2011
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 10.1.2011 (15:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.1.2011 (15:30)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
80530000 - Services de formation professionnelle