01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/08/2011
Date de péremption : 13/09/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de nettoyage de bâtiments , Services de nettoyage de vitres

2011/S 160-262826 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
DolnoÛl…ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny
Ratunkowej, ul. Traugutta 116, DolnoÛl…ski Szpital Specjalistyczny im. T.
Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420
WrocÂaw Dzia zamówieÄ publicznych, attn: Ewa Kupis,
POLOGNE-50-420WrocÂaw. Tel. +48 717890230. E-mail: ez.marciniak@wp.pl. Fax
+48 713414333.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 20.7.2011, 2011/S
137-228054)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
   4. 8.2011
(15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   5. 8.2011 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   5. 8.2011 (13:15)
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 12.9.2011
(15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 13.9.2011 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.9.2011 (13:15)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90911300 - Services de nettoyage de vitres