01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/12/2016
Date de péremption : 03/01/2017
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Services de r╚paration et d'entretien de machines non ╚lectriques

2016/S 244-445992 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/12/2016 S244  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Katowice: Services de r╚paration et d'entretien de machines non ╚lectriques 2016/S 244-445992 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polska Grupa G█rnicza Sp. z o.o.
Powsta?c█w 30 Katowice 40-039 Pologne Point(s) de contact: KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrz?bska 10 T╚l╚phone: +48 327160588 Courriel: m.grygar@pgg.pl Fax: +48 327160580 Code NUTS: PL227 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.pgg.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Remont uk?ad█w przek?adkowych dla oddzia?█w Polskiej Grupy G█rniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018. Num╚ro de r╚f╚rence: 481601102
II.1.2) Code CPV principal 50531000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
ĐRemont uk?ad█w przek?adkowych dla oddzia?█w Polskiej Grupy G█rniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018ţ Nr zadania Nazwa zadania 1 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP 2 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji RYFAMA 3 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji SIGMA 4 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji PATENTUS.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji RYFAMA
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji RYFAMA.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji SIGMA
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji SIGMA.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji PATENTUS
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji PATENTUS.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.PO udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1.  Kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w.
   2.  Sytuacji finansowej
   3.  Zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lone w cz??ci VIII SIWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O zam█wienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy wyka?? si? posiadaniem ?rodk█w finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni?: Nr zadania Nazwa zadania Warto?? netto PLN 1 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP 224 800 2 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji RYFAMA 31 800 3 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji SIGMA 127 500 4 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji PATENTUS 24 400 W przypadku Wykonawcy, kt█ry wyka?e ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w walucie obcej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP z dnia poprzedzaj?cego dzie? w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert.
   2.  Wymagane dokumenty: informacja banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu;
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   4.  Na potwierdzenie, ?e Wykonawca b?dzie dysponowa? zasobami innych podmiot█w w celu wykazania spe?nienia warunk█w, o kt█rych mowa w Cz??ci VIII, w stopniu niezb?dnym dla nale?ytego wykonania zam█wienia oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia nast?puj?cych dokument█w (zobowi?zania o tre?ci), z kt█rych b?dzie wynika?: 1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu 2) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zam█wienia publicznego 3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia publicznego 4) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?.
   5.  Je?eli zdolno?ci zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o kt█rym mowa powy?ej, nie potwierdz? spe?nienia przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania stosownego wezwania: 1) zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi?za? si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zam█wienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow?, na kt█rych polega? korzystaj?c z potencja?u podmiotu trzeciego.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, kt█ry wykazuj?c si? spe?nieniem warunk█w udzia?u w post?powaniu polega? na zasobach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, zosta?a uznana za najkorzystniejsz? Wykonawca ten przedstawi? w odniesieniu do tych podmiot█w dokumenty wymienione w Cz??ci XI siwz potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego.
   7.  Wszystkie o?wiadczenia, o kt█rych mowa powy?ej sk?adane s? w oryginale, za? dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej, mog? by? sk?adane w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em.
   8.  Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za? si? do udost?pnienia zasob█w za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powsta?? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   1. Wykonawca wyka?e si? kompetencjami lub uprawnieniami do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, Posiadania uprawnie? do wykonywania us?ug obj?tych post?powaniem w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zam█wienia tj. jest: 1) w odniesieniu do maszyn/urz?dze? budowy przeciwwybuchowej: a) producentem maszyn/urz?dze?, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy; lub b) podmiotem posiadaj?cym upowa?nienie (autoryzacj?) producenta maszyny/urz?dzenia/podzespo?u/elementu, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy w zakresie wykonywania remont█w dzia?aj?cy w imieniu producenta; lub c) podmiotem posiadaj?cym ocen? zdolno?ci zak?adu remontowego wydan? przez jednostk? notyfikowan? potwierdzaj?c? zdolno?? Wykonawcy do prowadzenia remont█w w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zam█wienia.
   2.  O zam█wienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy wyka?? si? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow?, to znaczy: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r█wnie? wykonuje, us?ugi w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia tj. ?wiadczyli us?ugi serwisowe, remontowe lub inne polegaj?ce na naprawie lub modernizacji maszyn/urz?dze? zastosowanych w podziemnych zak?adach g█rniczych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni?: Nr zadania Nazwa zadania Warto?? netto PLN 1 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP 224 800 2 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji RYFAMA 31 800 3 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji SIGMA 127 500 4 Remont uk?ad█w przek?adkowych produkcji PATENTUS 24 400 W przypadku Wykonawcy, przedstawiaj?cego warto?ci wykonanych us?ug w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, w kt█rym us?ugi wykonano, a w przypadku us?ug wykonanych w bie??cym roku wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie? w kt█rym zosta?a zawarta umowa. W zwi?zku z powy?szym warto?ci wykonanych us?ug okre?lone w walutach obcych nale?y wyszczeg█lni? oddzielnie dla ka?dego roku kalendarzowego.
   2.  wymagane dokumenty: Dokument█w potwierdzaj?cych posiadanie uprawnie? do wykonywania us?ug obj?tych post?powaniem w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zam█wienia tj.:
   1.  w odniesieniu do maszyn/urz?dze? budowy przeciwwybuchowej: a) w przypadku Wykonawcy b?d?cego producentem maszyn/urz?dze?, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy: ˇ o?wiadczenie Wykonawcy, ?e jest producentem maszyn/urz?dze?, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy z?o?one na druku stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ. lub b) w przypadku Wykonawcy posiadaj?cego upowa?nienie (autoryzacj?) producenta w zakresie wykonywania remont█w do dzia?ania w jego imieniu: ˇ upowa?nienie(autoryzacj?) Producenta w zakresie wykonywania remont█w do dzia?ania w imieniu producenta, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy wa?nego w dniu sk?adania ofert. lub c) w przypadku Wykonawcy posiadaj?cego ocen? zdolno?ci zak?adu remontowego: ˇ orygina? lub kopia po?wiadczona przez Wykonawc? za zgodno?? z orygina?em oceny zdolno?ci zak?adu remontowego wydan? przez jednostk? notyfikowan? potwierdzaj?c? zdolno?? Wykonawcy do wykonywania remont█w w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zam█wienia, wa?nej w dniu sk?adania ofert
   2.  wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy lub us?ugi by?.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Nie dotyczy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wymagany termin p?atno?ci wynosi 120 dni od daty wp?ywu faktury do Zamawiaj?cego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zam█wienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego. Wyklucza si? stosowanie zaliczek i przedp?at.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia.
   2.  W przypadku o kt█rym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiaj? Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy? Pe?nomocnictwo w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii.
   3.  Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawc█w, o kt█rych mowa w ust.1.
   4.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem.
   5.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie. Dokumenty te powinny potwierdza? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   6.  Pozosta?e zapisy zgodnie z cz??ci? XII pkt. 6,7,8,SIWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
Le march╚ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs op╚rateurs
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2016/S 094-169921
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 03/01/2017 Heure locale: 10:25
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 03/03/2017
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 03/01/2017 Heure locale: 10:30 Lieu:
Polska Grupa G█rnicza Sp. z o.o. Oddzia? KWK ROW, ul. Jastrz?bska 10, 44-253 Rybnik, budynek B, I pi?tro, Sala nr 15.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca mo?e zwr█ci? si? do Zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci SIWZ. Szczeg█?y okre?lone zosta?y w cz??ci XVIII, pkt. 4-9 SIWZ.
   2.  Kompletna oferta musi zawiera? dokumenty i zobowi?zania zawarte w cz??ci XVII SIWZ. .
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Urz?d Zam█wie? Publicznych Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587701 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dzia? VI. Rozdzia? 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 ˝ Prawo zam█wie? publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie? Publicznych Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587701 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
15/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
50531000 - Services de rÚparation et d'entretien de machines non Úlectriques